Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2011/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỐI TƯỢNG, KHUNG PHÍ VÀ QUẢN LÝ PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2002;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7112/TTr-UBND ngày 21/11/2011;

Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

1. Đối tượng nộp phí chợ

a) Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh (kể cả kinh doanh có ki ốt cố định và kinh doanh ở địa điểm không cố định) đều phải nộp phí chợ. Phí chợ không áp dụng đối với các loại siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hoá.

b) Miễn nộp phí chợ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống ở các xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

2. Khung phí chợ

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Khung thu

Chợ hạng 1

Chợ hạng 2

Chợ hạng 3

I/

Khung phí địa điểm KINH DOANH cố định

 

 

 

 

1

Chợ Vinh

đ/m2/tháng

từ 15.000 đến 200.000

 

 

2

Chợ Ga Vinh

đ/m2/tháng

từ 10.000 đến 124.000

 

 

3

Các chợ khác

 

 

 

 

3.1

Ki ốt cố định

 

 

 

 

 

Vị trí kinh doanh loại 1

đ/m2/tháng

từ 40.000 đến 60.000

từ 25.000 đến 35.000

từ 20.000 đến 30.000

 

Vị trí kinh doanh loại 2

đ/m2/tháng

từ 35.000 đến 50.000

từ 20.000 đến 30.000

từ 15.000 đến 20.000

 

Vị trí kinh doanh loại 3

đ/m2/tháng

từ 25.000 đến 35.000

từ 15.000 đến 25.000

từ 10.000 đến 15.000

 

Vị trí kinh doanh loại 4

đ/m2/tháng

từ 18.000 đến 30.000

từ 10.000 đến 15.000

từ 5.000 đến 10.000

3.2

Trong đình chợ

 

 

 

 

 

Vị trí kinh doanh loại 1

đ/m2/tháng

từ 40.000 đến 60.000

từ 25.000 đến 35.000

từ 15.000 đến 25.000

 

Vị trí kinh doanh loại 2

đ/m2/tháng

từ 35.000 đến 55.000

từ 15.000 đến 25.000

từ 12.000 đến 20.000

 

Vị trí kinh doanh loại 3

đ/m2/tháng

từ 25.000 đến 50.000

từ 12.000 đến 20.000

từ 7.000 đến 15.000

 

Vị trí kinh doanh loại 4

đ/m2/tháng

từ 15.000 đến 35.000

từ 7.000 đến 15.000

từ 3.000 đến 8.000

3.3

Lều bán kiên cố

 

 

 

 

 

Vị trí kinh doanh loại 1

đ/m2/tháng

từ 35.000 đến 55.000

từ 22.000 đến 30.000

từ 15.000 đến 20.000

 

Vị trí kinh doanh loại 2

đ/m2/tháng

từ 25.000 đến 45.000

từ 15.000 đến 25.000

từ 10.000 đến 15.000

 

Vị trí kinh doanh loại 3

đ/m2/tháng

từ 20.000 đến 40.000

từ 10.000 đến 20.000

từ 5.000 đến 10.000

 

Vị trí kinh doanh loại 4

đ/m2/tháng

từ 10.000 đến 25.000

từ 5.000 đến 10.000

từ 3.000 đến 7.000

II

Khung phí địa điểm kinh doanh không cố định

 

 

 

 

 

Loại 1: Thực phẩm tươi sống như lòng sống, tôm, cá, mực…

đ/lượt vào chợ

từ 4.000 đến 8.000

từ 3.000 đến 5.000

từ 2.000 đến 3.000

 

Loại 2: Hàng công cụ SX và các loại thực phẩm khác như rau, gia súc, gia cầm…

đ/lượt vào chợ

từ 2.000 đến 4.000

từ 2.000 đến 3.000

từ 1.000 đến 2.000

 

Loại 3: Hàng vặt do người SX tự bán

đ/lượt vào chợ

1.000

1.000

1.000

III

Dịch vụ bảo vệ hàng hoá ban đêm

đ/quày/tháng

từ 20.000 đến 60.000

từ 15.000 đến 40.000

từ 12.000 đến 35.000

Trường hợp chợ của tư nhân hoặc doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn không do Nhà nước đầu tư có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng tối đa không quá hai lần mức thu quy định trên;

3. Các tổ chức thu phí chợ

a) Ban quản lý chợ; HTX quản lý chợ; Tổ hoặc bộ phận quản lý chợ;

b) Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ;

c) Các mô hình quản lý chợ hiện hành khác.

Điều 2. Quản lý phí chợ

1. Đối với chợ do nhà nước đầu tư, được trích một phần số phí trong năm cho tổ chức thu phí để chi phí hoạt động và tổ chức thu phí chợ, số còn lại nộp ngân sách nhà nước. Mức trích cụ thể cho hoạt động và tổ chức thu phí của tổ chức quản lý chợ như sau:

a) Chợ Vinh, chợ Ga Vinh và các chợ hạng 1: Trích để lại 80%, nộp ngân sách 20% số phí thu được.

b) Chợ hạng 2; hạng 3: Trích để lại 90%, nộp ngân sách 10% số phí thu được.

2. Đối với chợ của tư nhân hoặc doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn không do nhà nước đầu tư thì việc quản lý số phí thu được thực hiện theo Pháp lệnh phí và lệ phí và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh Nghệ An căn cứ vào Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, quy định cụ thể mức thu phí chợ cho từng hạng chợ và các vị trí kinh doanh để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu