Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5474/TXNK-CST
V/v hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 1288/HQGLKT-NV ngày 28/11/2017 của Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum về việc xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất quá 365 ngày:

Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn như sau: công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014, công văn số 357/BTC-TCHQ ngày 12/01/2015, công văn số 5286/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2017.

2. Về việc xử lý thuế GTGT đối với những tờ khai xuất khẩu trước ngày 01/7/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6833/TCHQ-TXNK ngày 19/10/2017, số 5763/TCHQ-TXNK ngày 30/8/2017 hướng dẫn (bản chụp gửi kèm).

Đề nghị Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum căn cứ các hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Phương (3).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang