Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5725/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam.
(Đ/c: Lô 118/4 Khu Công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/2017-CV ngày 26/4/2017 của Công ty TNHH Bayer Việt Nam về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính, từ 01/7/2016 các trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm: hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư và hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Về việc xác định số thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điểm 3 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CPđiểm 4 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán ra chủ yếu chịu thuế suất thuế GTGT 5% có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ do thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhiều loại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi, bổ sung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bayer Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK&KKT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đ
ức Huy