Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5364/TCHQ-KTSTQ
V/v điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô G1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số HS200504 không đề ngày, tháng 5/2020 của Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và thẩm định thực tế tại Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính thì điều kiện để được công nhận chế độ doanh nghiệp ưu tiên là tuân thủ tốt pháp luật, có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh và một số tiêu chí khác.

Đối chiếu quy định nêu trên thì Công ty chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ quy định tại Điều 16 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, khi Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét nếu Công ty có đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Minh Trung