Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/TCHQ-KTSTQ
V/v Hồ sơ đề nghị công nhận chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Coats Phong Phú
(Địa chỉ: số 48, đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh).

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 03/AEO-CPP đề ngày 20/3/2020 (đính kèm một số tài liệu) của Công ty TNHH Coats Phong Phú (Công ty) MST: 0300828098 về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Qua rà soát hồ sơ do Công ty cung cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 5 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính thì hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên của Công ty đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định nêu trên.

Căn cứ Điều 19 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 6 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 thì “Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục hải quan thẩm định thực tế tại doanh nghiệp bao gồm: Kiểm tra thực tế thông tin khai báo của doanh nghiệp và Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật nếu trong thời gian 24 (hai mươi tư) tháng liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp chưa được thanh tra hoặc kiểm tra sau thông quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế....”

Xét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên của Công ty cần tiến hành KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan trong quá trình kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến thời gian dự kiến kiểm tra đối với Công ty. Để chống lây lan dịch bệnh từ cộng đồng, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ và công chức của Đoàn kiểm tra cũng như cán bộ, nhân viên của Công ty. Tổng cục Hải quan sẽ lùi thời hạn kiểm tra thực tế và KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan đối với Công ty đến khi tình hình dịch bệnh được ổn định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục trưởng Cục KTSTQ (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Minh Trung