Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1554/TCHQ-KTSTQ
V/v áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Coats Phong Phú.
(Địa chỉ: Số 48, đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên của Công ty TNHH Coats Phong Phú (Công ty). Căn cứ hồ sơ, tài liệu, kết quả kiểm tra sau thông quan tại Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2017 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính thì: Điều kiện để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên là tuân thủ tốt pháp luật; có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính và một số tiêu chí khác.

Đối chiếu quy định nêu trên thì Công ty chưa đáp ứng điều kiện để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên, cụ thể: chưa đáp ứng điu kiện về hệ thống kim soát nội bộ.

Trong thời gian tới, khi Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét nếu Công ty có đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục KTSTQ (để t/h);
- Cục HQ TP.HCM (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC
KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Nhiễu