Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4888/TCHQ-TXNK
V/v chi phí vận tải

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7572/VPCP-ĐMDN ngày 09/8/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Tổng cục Hải quan trả lời kiến nghị của Công ty TNHH quốc tế CY Tín vướng mắc về phí CIC, D/O, vệ sinh container là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin báo cáo Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Về kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là VASEP): Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3585/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2018 trả lời Hiệp hội VASEP (xin trình kèm).

2. Về kiến nghị của Công ty TNHH quốc tế CY Tín về chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2018 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện, đồng thời đã gửi văn bản đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ để đăng và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam để biết (xin trình kèm).

Tổng cục Hải quan xin báo cáo Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Hằng-3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái