Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7573/TXNK-TGHQ
V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ducksan Vina.
(Đ/c: Lô C1, Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 105/CV-DSVN/2018 ngày 07/11/2018 của Công ty TNHH Ducksan Vina vướng mắc về việc xác định phí DO, phí vệ sinh container. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 và 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về phí vận tải và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phí DO, phí vệ sinh container của Công ty phát sinh sau cửa khẩu nhập đầu tiên nên không thuộc diện phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của lô hàng nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ducksan Vina biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TGHQ (BH-03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn