Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6834/TXNK-TGHQ
V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Globalsteel Việt Nam.
(Đ/c: 19 Lô K, đường số 8, Khu cư dân Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1910/CVGT ngày 19/10/2018 của Công ty TNHH Globalsteel Việt Nam vướng mắc về việc xác định phí cân bằng container (CIC), DO, vệ sinh container. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 và 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về phí vận tải và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Globalsteel Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TGHQ (BH-03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn