Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2001/TCHQ-TXNK
V/v chi phí vận tải

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH quốc tế CY Tín.
(Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/18/CV.TV ngày 13/3/2018 của Công ty TNHH quốc tế CY Tín vướng mắc về phí CIC, D/O, vệ sinh container là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu: Chỉ thực hiện khai báo chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu các khoản chi phí này thuộc khoản điều chỉnh cộng quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

2. Về hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các trường hợp các khoản chi phí này đã được khai báo là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu: Tổng cục Hải quan tiếp thu phản ánh của Công ty, đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và sớm có văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH quốc tế CY Tín được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo và đưa lên cổng thông tin điện tử);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Phòng TM và CN Việt Nam (để t/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (Hằng-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái