Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4286/CT-TTHT
V/v hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam -CN Nội Bài
(Đ/c: Tầng 6, Tòa nhà VAECO 7 tầng, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, H.Sóc Sơn, TP Hà Ni - MST: 0313587386-003)

Trả lời công văn số 263/VIAGS - NBA - KT và công văn bổ sung hồ sơ số 285/VIAGS -NBA - KT ngày 27/8/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam - CN Nội Bài (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thời điểm lập hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử kèm bảng kê, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế đã trả lời, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam tại công văn số 4893/TCT-DNL ngày 27/11/2019. Cục Thuế TP Hà Nội gửi đính kèm bản sao công văn 4893/TCT-DNL ngày 27/11/2019 nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 3 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam - CN Nội Bài được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT3;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường