Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5636/CT-TTHT
V/v hướng dn v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Bắc - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội
Mã số thuế: 0100108688-027
Địa chỉ: Số 125 đường Nguyễn Phong sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 3010/KT-TC ngày 30/12/2019 của của Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Bắc - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội hỏi về vướng mắc chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản theo hướng dẫn tại điểm 3 và điểm 4 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/08/2019 của Tổng cục Thuế. Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của đơn vị, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để của Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Bắc - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT6;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường