Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2867/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 4 về hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Dự án 1 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các doanh nghiệp như sau:

1. Về đối tượng, phạm vi thực hiện

Người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động cư trú dài hạn trên địa bàn các huyện nghèo (bao gồm các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020), các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Danh sách các huyện nghèo, huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020;

- Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017.

2. Về nội dung hỗ trợ

Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại mục 4 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

3. Về việc ký hợp đồng đặt hàng đào tạo và hỗ trợ người lao động

Các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động cư trú dài hạn thực hiện các quy định về đặt hàng đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hỗ trợ người lao động theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ thông báo và đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương thực hiện Chương trình hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPQGGN;
- Sở LĐTBXH tỉnh, TP;
- Lưu: VP, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÊN PHƯỜNG, THỊ TRẤN HOẶC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN 30/6/2018
(Phụ lục kèm theo công văn số 2867/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 17/7/2018)

TT

Tên tỉnh

Tên huyện

Tên xã

Quyết định

1

Thanh Hóa

 

4

 

 

 

Hoằng Hóa

Hoằng Tiến

Quyết định số 4651/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

 

 

Thị xã Sầm Sơn

Quảng Cư

Nghị quyết số 368/NQ-UBTVQH ngày 19/4/2017

 

 

Quảng Vinh

 

 

Quảng Xương

Quảng Nham

Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

2

Hà Tĩnh

 

6

 

 

 

Nghi Xuân

Cổ Đạm

Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

 

 

Xuân Đan

Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Xuân Hải

 

 

Xuân Liên

 

 

Xuân yên

 

 

Kỳ Anh

Kỳ Xuân

3

Quảng Bình

 

3

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình

 

 

Quảng Trạch

Quảng Trung

 

 

Quảng Ninh

Duy Ninh

 

 

Hiền Ninh

4

Quảng Trị

 

1

Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

 

 

Vĩnh Linh

Vĩnh Giang

5

Quảng Ngãi

 

1

Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

 

 

Đức Phổ

Phổ An

6

Bình Định

 

2

 

 

 

Hoài Nhơn

Hoài Thanh

Quyết định số 4757/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

 

 

 

Tam Quan Nam

Quyết định số 4761/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

7

Bến Tre

 

1

Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 08/5/2018

 

 

Thạnh Phú

An Nhơn

8

Trà Vinh

 

1

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 07/2/2018

 

 

Tiểu Cần

Tân Hòa

* Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận lên phường, thị trấn hoặc nông thôn mới trong năm được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của CTMTQG Giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 đến hết năm đó.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2867/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2018 thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 2867/LĐTBXH-QLLĐNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/07/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Doãn Mậu Diệp
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản