Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” NĂM 2017 ĐỐI VỚI XÃ PHỔ AN, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Bộ tiêu chí của tỉnh Quảng Ngãi về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 21/12/2017 về việc thẩm định, xét, công nhận xã Phổ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng thẩm định ngày 06/02/2018 về xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-VPĐP ngày 07/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017” đối với xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Xã Phổ An, huyện Đức Phổ được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017”; được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và Kế hoạch số 6202/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các sở ngành; Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Chủ tịch UBND xã Phổ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), NC, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV123).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2018 về công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017 đối với xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

  • Số hiệu: 321/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/02/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
  • Người ký: Trần Ngọc Căng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/02/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản