Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ AN NHƠN, HUYỆN THẠNH PHÚ ĐẠT CHUẨN XÃ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 102/TTr-VPĐP ngày 04 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 (thực hiện);
- Văn phòng điều phối NTM Trung ương;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, KT, KGVX, TCĐT, TTTTĐT;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND xã An Nhơn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2018 công nhận xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017

  • Số hiệu: 976/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/05/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
  • Người ký: Cao Văn Trọng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản