Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ TÂN HÒA, HUYỆN TIỂU CẦN ĐẠT DANH HIỆU “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” NĂM 2017 (THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt và tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 64/TTr-SNN ngày 07/02/2018 và Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 06/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016 – 2020) theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Điều 2. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tiểu Cần và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Tân Hòa có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tiểu Cần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Tân Hòa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2018 về công nhận xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016–2020) do tỉnh Trà Vinh ban hành

  • Số hiệu: 221/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/02/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh
  • Người ký: Đồng Văn Lâm
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/02/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản