Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 949/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020;

Xét Biên bản thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ngày 19/4/2018 của Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị tại Tờ trình số 112/TTr-SNN ngày 04/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho các xã sau:

1. Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh

2. Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh

3. Xã Gio Phong, huyện Gio Linh

4. Xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh.

2. UBND các xã: Vĩnh Long, Vĩnh Giang, Gio Phong, Tân Lập có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa và Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT:
- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TW;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND;
- UBMTTQVN tỉnh:
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2018 về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 do tỉnh Quảng Trị ban hành

  • Số hiệu: 949/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/05/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
  • Người ký: Nguyễn Đức Chính
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản