Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3860/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 và số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 về việc Quy định và bổ sung, điều chỉnh Chỉ tiêu các nội dung trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 627/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 về việc phê duyệt danh sách các xã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2014 và năm 2015; số 328/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 về việc phê duyệt danh sách các xã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2016 và năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 3824/KH-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-BCĐ ngày 26/12/2016 và của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt thời hạn từ 02 năm trở lên được thưởng 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng); xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt thời hạn 01 năm được thưởng 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng); xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng thời hạn được thưởng 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) xây dựng công trình phúc lợi.

Trích ngân sách số tiền 21.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng) từ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh để thưởng các xã (như danh sách kèm theo).

Các xã phải thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đúng thời hạn, nếu xã nào để nợ quá hạn, nợ đọng không có khả năng cân đối, sẽ đánh giá, xem xét rút công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành liên quan; Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ, VPĐP TW xây dựng NTM (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTr BCĐ nông thôn mới tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC, TKCT, NL1.
- Gửi: Bản giấy và Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

DANH SÁCH

CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 3860/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh)

TT

Tên xã đạt chuẩn

Thời hạn đạt chuẩn

Giá trị tiền thưởng (triệu đồng)

1

Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

Trước hạn từ 2 năm trở lên

2.000

2

Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh

Trước hạn từ 2 năm trở lên

2.000

3

Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà

Trước hạn 2 năm

2.000

4

Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang

Trước hạn 1 năm

1.000

5

Xã Đức Yên, huyện Đức Thọ

Trước hạn 1 năm

1.000

6

Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc

Trước hạn 1 năm

1.000

7

Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên

Trước hạn 1 năm

1.000

8

Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà

Trước hạn 1 năm

1.000

9

Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn

Đúng hạn

500

10

Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

Đúng hạn

500

11

Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà

Đúng hạn

500

12

Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn

Đúng hạn

500

13

Xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn

Đúng hạn

500

14

Xã Kỳ Hưng, TX Kỳ Anh

Đúng hạn

500

15

Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà

Đúng hạn

500

16

Xã Đức La, huyện Đức Thọ

Đúng hạn

500

17

Xã Trường Lộc, huyện Can Lộc

Đúng hạn

500

18

Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc

Đúng hạn

500

19

Xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang

Đúng hạn

500

20

Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang

Đúng hạn

500

21

Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên

Đúng hạn

500

22

Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

Đúng hạn

500

23

Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà

Đúng hạn

500

24

Xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ

Đúng hạn

500

25

Xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ

Đúng hạn

500

26

Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh

Đúng hạn

500

27

Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân

Đúng hạn

500

28

Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh

Đúng hạn

500

29

Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh

Sau thời hạn

0

30

Xã Thường Nga, huyện Can Lộc

Sau thời hạn

0

Tổng tiền thưởng: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3860/QĐ-UBND về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

  • Số hiệu: 3860/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/12/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
  • Người ký: Đặng Quốc Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản