Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3161/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ NN&PTNT (VP.Điều phối TW);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- TT.UB Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- VP. Điều phối NMT tỉnh;
- Lưu: VT P.KT (Tâm, Nhã).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

I. QUY HOẠCH

1

Quy hoạch

Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Đạt

II. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI

2

Giao thông

2.1. Đường xã: đảm bảo có hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Tỷ lệ chiếu sáng đạt 100%

2.2. Đường ấp: được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đảm bảo có hệ thống điện chiếu sáng công cộng

- Đạt tối thiểu 80%, cấp đường tối thiểu là cấp C theo TCVN 10380:2014.

- Tỷ lệ chiếu sáng đạt ≥50%.

2.3. Đường dân sinh: sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

100% không lầy lội vào mùa mưa, trong đó cứng hóa đạt chuẩn tối thiểu 70%, cấp đường tối thiểu là cấp D theo TCVN 10380:2014.

2.4. Đường nối với các khu sản xuất đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

100% được cứng hóa hoặc bêtông hóa; Cấp đường: IV, V hoặc VI theo tiêu chuẩn 4054:2005.

3

Thủy lợi

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động từ 90% trở lên.

Đạt

4

Điện

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn.

100%

5

Trường học

Có ít nhất 01 trường (Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học hoặc Trung học cơ sở) được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đạt

6

Cơ sở vật chất văn hóa

Nhà văn hóa xã, Nhà văn hóa ấp hoặc liên ấp; các công trình phục vụ văn hóa, thể thao xã, ấp, liên ấp được duy tu, bảo dưỡng kịp thời và hoạt động có hiệu quả.

Đạt

7

Thông tin và truyền thông

7.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính

Có tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

7.2. Xã có đài truyền thanh không dây và hệ thống loa đến các ấp.

Có đài truyền thanh không dây đảm bảo 100% số ấp trên địa bàn xã có hệ thống cụm loa thu được tín hiệu của đài truyền thanh xã và phủ được tối thiểu 80% số hộ gia đình trong ấp.

7.3. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

- Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng nội bộ (LAN): 100% văn bản đến Văn thư chuyển lãnh đạo được phê duyệt và xử lý trên phần mềm; Có ứng dụng quy trình xử lý văn bản đi trên phần mềm đạt từ 80% trở lên văn bản đi của đơn vị.

- Ứng dụng chữ ký số tại Ủy ban nhân dân xã: đạt tỷ lệ từ 80% văn bản điện tử gửi liên thông theo quy định.

- Ứng dụng thư điện tử công vụ: 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử và sử dụng thường xuyên.

- Tỷ lệ máy tính cho cán bộ, công chức xã đạt 100%

- Ứng dụng phần mềm 01 cửa điện tử: Đạt tỷ lệ 100% CBCC (có tham gia quy trình xử lý hồ sơ) được cấp tài khoản và thường xuyên sử dụng phần mềm; Đạt tỷ lệ 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm (đối với hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả).

8

Nhà ở dân cư

Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định.

≥ 75%

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

9

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/khu vực nông thôn (triệu đồng/người).

Năm 2018: ≥ 49,2 triệu đồng/người/năm.

Năm 2019: ≥ 54,6 triệu đồng/người/năm.

Năm 2020: ≥ 60 triệu đồng/người/năm.

10

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo chuẩn (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

≤ 2%

11

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

11.1. Tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động.

≥ 95%

11.2. Tỷ lệ lao động nông thôn trong độ tuổi lao động thường trú ở địa phương có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế chính sách của nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp.

100%

12

Tổ chức sản xuất

12.1. Có ít nhất 01 HTX được thành lập theo Luật HTX hoạt động hiệu quả và được nhân rộng; có quy mô từ 100 thành viên trở lên.

Đạt

12.2. Thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch,... của địa phương.

Đạt

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA

13

Giáo dục

13.1. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đạt

13.2. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3.

Đạt

13.3. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Đạt

13.4. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo.

≥ 65%

14

Y tế

14.1. Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đạt

14.2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

≥ 90%

14.3. Tỷ lệ dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe.

≥ 50%

15

Văn hóa

15.1. Tỷ lệ ấp đạt chuẩn ấp văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.

100%

15.2. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 30% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Có ít nhất 01 ấp có đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đạt

V. LĨNH VỰC CẢNH QUAN - MÔI TRƯỜNG

16

Môi trường

16.1. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

≥ 80%

16.2. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định.

≥ 70%

16.3. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp.

≥ 30%

16.3. Tỷ lệ đường xã, ấp, đường dân sinh có rãnh thoát nước (không bị đọng nước) và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây xanh toàn tuyến.

≥ 30%

16.4. Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Đạt

16.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

≥ 80%

VI. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ - HÀNH CHÍNH CÔNG

17

An ninh trật tự

Trong 02 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Không để xảy ra trọng án trên địa bàn. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với năm trước.

Đạt

18

Hành chính công

18.1. Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.

Đạt

18.2. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Cán bộ, công chức cấp xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ.

Đạt

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020

  • Số hiệu: 3161/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/10/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang
  • Người ký: Phạm Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/10/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản