Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2014/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU CÁC NỘI DUNG TRONG BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Cục Thống kê tỉnh tại Văn bản số 1823/LN: SKH&ĐT-VPĐP-CTK ngày 01/9/2016; của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 267/BC-STP ngày 17/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh Mục 10.1 Tiêu chí Thu nhập tại Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh, như sau:

“10.1. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016: 28,5 triệu đồng.”

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Chánh Văn phòng Điều phi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ T
ư pháp;
-
n phòng Điều phối NTM TW;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND t
nh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thống kê;
- Chánh, Phó VP/UBND t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Chánh, Ph
ó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NL
1.
Gửi: + VB giấy: Các TP không nhận VB điện tử,
+ VB điện tử: C
ác TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 73/2014/QĐ-UBND về quy định chỉ tiêu nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  • Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 30/09/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
  • Người ký: Đặng Quốc Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/10/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 17/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản