Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2139/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đ SXXK

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2405/HQHP-TXNK ngày 21/02/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex (gọi tắt là Công ty Vinatex). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, hồ sơ, tài liệu giải trình của Công ty Vinatex, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Vinatex thực hiện kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu để xác định:

1. Trường hợp Công ty Vinatex có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại Xí nghiệp Veston Hải Phòng, Nhà máy may Tuyên Quang; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được luân chuyển trong hệ thống Công ty để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm; toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Veston Hải Phòng, Nhà máy máy Tuyên Quang đều được hợp nhất vào Báo cáo tài chính của Công ty Vinatex thì thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Vinatex theo quy định.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Vinatex: Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ vào hồ sơ vụ việc và thủ tục xử lý về thuế để xem xét hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam; (tòa nhà SENTINEL, 41 Lý Thái Tổ, Hà Nội)
- Công ty TNHH TCT Dệt may Miền Bắc - Vinatex; (Lô 02, 9A, Tầng 3, tòa nhà ICT, KCN Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái