Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/TTg-KTTH
V/v Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Vietsovpetro

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3501/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 3 năm 2019 về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1 . Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3501/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 3 năm 2019. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung báo cáo.

2. Bộ Tài chính xử lý cụ thể, chỉ đạo Cơ quan hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa để phục vụ hoạt động dầu khí của Lô 09-1 và hoạt động dầu khí của Mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi thuộc Lô 09-1 của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro năm 2018, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga năm 2010 về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

3. Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, bảo đảm chỉ sử dụng để phục vụ hoạt động dầu khí tại Lô 09-1 và Mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi thuộc Lô 09-1./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: CT, NG, TP;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).H. Duong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ