Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1295/CT-KK ngày 11/11/2019, công văn số 1558/CT-KK ngày 26/12/2019 và công văn số 378/CT-KK ngày 20/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc bổ sung báo cáo vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh/ thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội giải thích về dự án đầu tư mới;

- Căn cứ Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Căn cứ Điều 22 và Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ tiết a Điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 13/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Miền Bắc (MST 4800876234), Công ty TNHH Sông Đà 7.09 (MST 4800165086), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Bắc (MST 4800822542) có trụ sở tại tỉnh Cao Bằng, có dự án đầu tư mới tại tỉnh Cao Bằng, nếu đáp ứng quy định về dự án đầu tư mới của Luật Đầu tư, có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước thời điểm dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) đáp ứng đầy đủ điều kiện về kê khai, khấu trừ thuế theo quy định thì được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo trường hợp hoàn đầu tư quy định tại điểm 3a Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Cao Bằng kiểm tra, xem xét thực tế dự án đầu tư và tình hình hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Miền Bắc, Công ty TNHH Sông Đà 7.09, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Bắc để giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà