Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3326/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 400/TB-KĐ2 ngày 13/3/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô: Tấm quấn chịu ma sát ( Mục 5 Phụ lục tờ khai)

2. Đơn vị xuất/ nhập khẩu: Công ty TNHH Sewon ECS Vina - Địa chỉ: Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. MST: 0900277244

3. Tờ khai số: 10170928656/A12 ngày 14/11/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan Hưng Yên - Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm được tạo bởi vải dệt kim cào lông một mặt từ sợi polyester, ép dính với lớp nhựa xốp polyurethane và được tráng phủ lớp keo tự dính từ polyacrylate, mặt có lớp keo được bảo vệ bằng giấy chống dính; lớp vải dệt kim chiếm 46,6% trọng lượng, lớp nhựa xốp polyurethane chiếm 20,9% trọng lượng (không tính trọng lượng của lớp giấy chống dính); dạng miếng, kích thước (3,5x6)cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm dược tạo bởi vải dệt kim cào lông một mặt từ sợi polyester, ép dính với lớp nhựa xốp polyurethane và được tráng phủ lớp keo tự dính từ polyacrylate, mặt có lớp keo được bảo vệ bằng giấy chống dính; lớp vải dệt kim chiếm 46,6% trọng lượng, lớp nhựa xốp polyurethane chiếm 20,9% trọng lượng (không tính trọng lượng của lớp giấy chống dính); dạng miếng, kích thước (3,5x6)cm.

thuộc nhóm 63.07 “Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu cắt may.”, phân nhóm 6307.90 “- Loại khác:”, mã số 6307.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Hưng Yên - Cục Hải quan TP Hải Phòng (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Sewon ECS Vina - Địa chỉ: Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái