Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: Ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích

Cơ cấu (%)

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Châu Thành

Xã Hồ Đắc Kiện

Thuận Hoà

Xã Thiện M

Xã An Hiệp

An Ninh

Xã Phú Tân

Xã Phú Tâm

(1)

(2)

(3)

(4)=(6)+ ...+(13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

23.614,61

100,00

787,87

4.751,30

1.838,73

2.509,86

3.247,14

3.633,54

2.746,63

4.099,54

1

Đất nông nghiệp

NNP

20.780,97

88,00

617,65

4.233,01

1.577,89

2.314,25

2.612,27

3.291,41

2.436,61

3.697,88

1.1

Đất trồng lúa

LUA

16.090,76

68,14

465,83

2.535,57

1.341,08

1.898,43

2.082,87

2.634,35

2.055,67

3.076,95

 

- Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

16.090,76

68.14

465,83

2.535,57

1.341,08

1.898,43

2.082,87

2.634,35

2.055,67

3.076,95

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

855,80

3,62

23,71

141,49

57,58

66,45

209,08

210,85

87,62

59,01

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.714,89

11,50

115,29

579,52

148,45

341,65

309,37

434,66

247,53

538,43

1.4

Đất trồng rừng sản xuất

RSX

18,65

0,08

 

18,65

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

90,54

0,38

8,39

13,98

11,97

3,20

8,03

3,66

35,47

5,84

1.8

Đất làm muối

LMU

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

1.010,33

4,28

4,43

943,79

18,82

4,53

2,91

7,89

10,32

17,65

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.833,64

12,00

170,22

518,29

260,84

195,61

634,87

342,13

310,02

401,66

2.1

Đất quốc phòng

CQP

3,09

0,01

3,09

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

11,04

0,05

6,79

 

 

 

 

 

4,25

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

202,33

0,86

 

 

 

 

202,33

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

189,85

0,80

 

119,85

 

 

70,00

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

33,56

0,14

2,58

13,06

0,43

0,82

9,86

3,46

2,10

1,24

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

40,38

0,17

3,95

10,24

1,62

0,41

11,75

8,84

0,59

2,97

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.461,33

6,19

60,19

282,13

164,92

120,93

222,60

188,66

170,90

251,01

 

- Đất giao thông

DGT

366,68

1,55

19,78

60,68

78,50

31,27

71,70

38,50

30,84

35,41

 

- Đất thủy lợi

DTL

1.019,16

4,32

20,54

215,25

68,77

86,77

145,65

144,81

126,88

210,48

 

- Đất công trình năng lượng

DNL

18,14

0,08

0,27

1,46

15,75

 

0,12

 

 

0,55

 

- Đất bưu chính viễn thông

DBV

0,30

0,00

0,06

 

 

0,10

0,03

0,04

0,02

0,05

 

- Đất văn hóa

DVH

16,60

0,07

5,68

0,72

 

0,06

0,21

 

9,81

0,11

 

- Đất y tế

DYT

6,51

0,03

5,31

0,23

0,53

0,11

0,08

0,12

0,06

0,07

 

- Đất giáo dục đào tạo

DGD

24,00

0,10

3,60

2,97

1,36

2,41

4,31

3,82

2,67

2,87

 

- Đất thể dục thể thao

DTT

4,60

0,02

0,89

0,53

 

 

 

1,22

0,62

1,34

 

- Đất nghiên cứu khoa học

DKH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất dịch vụ xã hội

DXH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất chợ

DCH

5,34

0,02

4,07

0,29

 

0,21

0.50

0,14

 

0,13

2.10

Đất di tích lịch sử -văn hóa

DDT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải xử lý chất thải

DRA

3,95

0,02

0,07

 

2,30

 

0,33

0,84

0,10

0,32

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

412,42

1,75

 

63,46

55,52

43,12

86,50

65,93

49,44

48,45

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

51,89

0,22

51,89

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,73

0,05

7,49

0,35

0,84

0,91

0,20

0,22

0,64

0,09

2.16

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

DTS

2,11

0,01

0,19

0,12

0,00

0,16

1,03

0,13

0,43

0,04

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

32,95

0,14

0,06

1,50

2,13

2,04

8,27

5,00

11,10

2,85

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

81,89

0,35

 

1,33

0,68

1,55

20,39

30,69

12,18

15,07

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

7,16

0,03

0,41

 

3,93

 

 

2,83

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,15

0,01

 

0,28

0,06

0,08

0,18

0,84

0,20

0,52

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,92

0,02

 

0,22

 

0,15

1,43

 

0,47

2,65

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

281,89

1,19

33,53

25,75

28,39

25,45

 

34,70

57,62

76,45

2.25

Đất mặt nước chuyên dùng

MNC

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

787,87

3,34

787,87

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

 Đơn vị tính: Ha

Stt

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Châu Thành

Xã HĐắc Kiện

Xã Thuận Hòa

Xã Thiện Mỹ

Xã An Hiệp

Xã An Ninh

Xã Phú Tân

Xã Phú Tâm

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+ ...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

 

1.108,23

22,05

989,06

15,73

-

72,32

1,47

4,65

2,95

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.082,45

19,70

982,19

0,12

-

72,09

1,46

4,04

2,85

1.1

Đất trồng lúa

LUA

149,08

14,22

58,89

-

-

71,16

-

2,06

2,75

 

- Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

149,08

14,22

58,89

-

-

71,16

-

2,06

2,75

1.2

Đất hồng cây hàng năm khác

HNK

3,51

0,68

-

0,12

-

0,38

1,26

1,07

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7,98

4,63

1,59

-

-

0,55

0,20

0,91

0,10

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

912,61

-

912,61

-

-

. -

-

-

-

1.5

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,17

0,17

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

9,10

-

9,10

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

25,78

2,35

6,87

15,61

-

0,23

0,01

0,61

0,10

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

13,58

-

-

13,58

-

-

-

-

-

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3,31

0,45

2,86

-

-

-

-

-

-

-

Đất giao thông

DGT

0,11

0,11

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất thủy lợi

DTL

3,12

0,34

2,78

-

-

-

-

-

-

-

Đất công trình năng lượng

DNL

0,08

-

0,08

-

-

-

-

-

-

-

Đất bưu chính viễn thông

DBV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất văn hóa

DVH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất y tế

DYT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất giáo dục đào tạo

DGD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất thể dục thể thao

DTT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất nghiên cứu khoa học

DKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất dịch vụ xã hội

DXH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất chợ

DCH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

4,18

-

3,20

0,03

-

0,23

0,01

0,61

0,10

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,90

1,90

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

DTS

2,81

-

0,81

2,00

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.25

Đất mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: Ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Châu Thành

Xã Hồ Đắc Kiện

Xã Thuận Hoà

Xã Thiện Mỹ

Xã An Hiệp

An Ninh

Xã Phú Tân

Xã Phú Tâm

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+ ...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

217,92

23,50

85,82

2,01

1,16

76,69

11,77

7,53

9,44

1.1

Đất lúa nước

LUA/PNN

175,46

14,82

70,34

0,85

0,11

73,04

7,12

4,20

4,98

 

- Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

175,46

14,82

70,34

0,85

0,11

73,04

7,12

4,20

4,98

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

4,46

0,68

-

0,13

-

0,75

1,83

1,07

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

28,65

7,83

6,38

0,95

1,05

2,90

2,82

2,26

4,46

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất trồng rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

 

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,17

0,17

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

PNK/PNN

9,18

-

9,10

0,08

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

958,63

3,00

918,11

2,00

2,00

2,00

6,99

9,00

15,53

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

17,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

3,50

-

3,50

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

LUA/NKH

24,50

-

-

-

-

-

4,94

7,00

12,56

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm

HNK/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác

HNK/NKH

1,02

-

-

-

-

-

0,05

-

0,97

2.7

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác

NTS/NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

912,61

-

912,61

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyên sang đất

PKO/OCT

0,14

-

-

-

-

0,05

-

0,04

0,05

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng TN&MT huyện CT;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Nam