Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 555/TTr-SNV ngày 11/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:

1. Danh mục vị trí việc làm

1.1. Tổng số vị trí việc làm: 35 vị trí, trong đó:

a) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: 02 vị trí

b) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí;

c) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 12 vị trí;

d) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 09 vị trí;

đ) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí.

1.2. Các vị trí việc làm thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính: 10 vị trí, cụ thể:

- Giám đốc Trung tâm;

- Phó Giám đốc Trung tâm;

- Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Tiếp nhận và trả kết quả;

- Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính;

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính;

- Hành chính tổng hợp;

- Công nghệ thông tin;

- Kế toán;

- Phục vụ.

2. Cơ cấu ngạch

- Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: 01 vị trí;

- Ngạch chuyên viên chính và tương đương: 04 vị trí;

- Ngạch chuyên viên và tương đương: 20 vị trí;

- Kế toán viên: 01 vị trí;

- Nhân viên: 02 vị trí;

- Cán sự: 03 vị trí.

- Không xác định cơ cấu ngạch đối với các vị trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

- Công chức phải đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm do Bộ Nội vụ phê duyệt, về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT- BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư của các Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành.

3. Biên chế hành chính

a) Năm 2020: 52 biên chế;

b) Dự kiến năm 2021 (sau khi thực hiện tinh giản biên chế): 52 biên chế.

4. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

a) Năm 2020: 15 chỉ tiêu;

b) Dự kiến năm 2021 (sau khi thực hiện tinh giản biên chế); 15 chỉ tiêu.

5. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

a) Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm phải được xác định cho từng vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh;

b) Việc mô tả công việc phải nêu rõ công việc, hoạt động chủ yếu, trách nhiệm và điều kiện để hoàn thành từng công việc, hoạt động ở mỗi vị trí việc làm;

c) Việc xác định khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng gồm các năng lực và kỹ năng cần phải có để hoàn thành công việc nêu tại bản mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện theo bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh vị trí việc làm, Văn phòng UBND tỉnh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV: HCTCĐức, Dung
- Lưu: VT, CVNCNH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU, BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1955/UBND-QĐ ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Stt

Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Biên chế công chức giao

LĐHĐ 68

Ghi chú

Năm 2020

Năm 2021 (sau TGBC)

Năm 2020

Năm 2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG

35

 

52

52

15

15

 

I

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

2

 

4

4

 

 

 

1.1

Chủ tịch UBND tỉnh

1

CVCC

1

1

 

 

 

1.2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1

CVC

3

3

 

 

 

2

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

33

 

48

48

15

15

 

2.1

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

8

 

26

26

 

 

 

2.1.1

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

1

CVC

1

1

 

 

 

2.1.2

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

1

CVC

3

3

 

 

 

2.1.3

Trưởng phòng

1

CV

8

8

 

 

 

2.1.4

Phó Trưởng phòng

1

CV

9

9

 

 

 

2.1.5

Trưởng Ban Tiếp công dân

1

CV

1

1

 

 

 

2.1.6

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân

1

CV

1

1

 

 

 

2.1.7

Giám đốc Trung tâm PVHCC và KSTTHC

1

CVC

1

1

 

 

TTPVHCC và KSTTHC

2.1.8

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC và KSTTHC

1

CV

2

2

 

 

TTPVHCC và KSTTHC

2.2

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

12

 

11

11

 

 

 

2.2.1

Tổng hợp chung

1

CV

KN

KN

 

 

 

2.2.2

Tổng hợp kinh tế ngành

1

CV

1

1

 

 

 

2.2.3

Tổng hợp tài chính - ngân sách

1

CV

2

2

 

 

 

2.2.4

Tổng hợp xây dựng cơ bản

1

CV

KN

KN

 

 

 

2.2.5

Tổng hợp văn xã

1

CV

1

1

 

 

 

2.2.6

Tổng hợp nội chính

1

CV

1

1

 

 

 

2.2.7

Theo dõi công tác ngoại vụ

1

CV

1

1

 

 

 

2.2.8

Tiếp công dân

1

CV

1

1

 

 

 

2.2.9

Kiểm soát thủ tục hành chính

1

CV

1

1

 

 

TTPVHCC và KSTTHC

2.2.10

Tiếp nhận và trả kết quả

1

CV

0

0

 

 

Công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh cử đến làm việc

2.2.11

Tư vấn và hỗ trợ thực hiện TTHC

1

CV

3

3

 

 

TTPVHCC và KSTTHC

2.2.12

Theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC

1

CV

KN

KN

 

 

TTPVHCC và KSTTHC

2.3

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung

9

 

9

9

 

 

 

2.3.1

Tổ chức nhân sự

1

CV

1

1

 

 

 

2.3.2

Hành chính tổng hợp

1

CV

1

1

 

 

TTPVHCC và KSTTHC

2.3.3

Hành chính một cửa

1

CS

KN

KN

 

 

 

2.3.4

Quản trị công sở

1

CS

KN

KN

 

 

 

2.3.5

Công nghệ thông tin

1

CV hoặc TĐ

2

2

 

 

TTPVHCC và KSTTHC

2.3.6

Kế toán

1

KTV

2

2

 

 

Vị trí kế toán tại TTPVHCC và KSTTHC là KN

2.3.7

Thủ quỹ

1

NV

KN

KN

 

 

 

2.3.8

Văn thư

1

CS

2

2

 

 

 

2.3.9

Lưu trữ

1

NV hoặc TĐ

1

1

 

 

 

2.4

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

4

 

2

2

15

15

01 HĐ theo NĐ số 68 của TTPVHCC và KSTTHC

2.4.1

Nhân viên kỹ thuật

1

 

 

 

2

2

 

2.4.2

Lái xe

1

 

2

2

5

5

 

2.4.3

Phục vụ

1

 

 

 

7

7

 

2.4.4

Bảo vệ

1

 

 

 

1

1

 

 

PHỤ LỤC II

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỦ YẾU VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1955/UBND-QĐ ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên)

TT

Vị trí việc làm

Mô tả công việc chủ yếu

Khung năng lực

1

2

3

4

1

Lãnh đạo UBND tỉnh

1.1

Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác có liên quan; lãnh đạo toàn diện và điều hành công việc của UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp, đảm bảo thống nhất, thông suốt hệ thống hành chính từ tỉnh tới cơ sở

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

1.2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác có liên quan; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách; khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành công tác của UBND tỉnh

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2

Văn phòng UBND tỉnh

2.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý

2.1.1

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; là người phát ngôn của UBND tỉnh; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chương trình, nội dung các phiên họp UBND tỉnh, họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; dự và ghi nghị quyết họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; thừa lệnh ký các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; chỉ đạo, thẩm định và ký tắt các văn bản trước khi trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký theo lĩnh vực được phân công phụ trách; chủ trì tổ chức họp giao ban chuyên viên; phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật trong cơ quan; là chủ tài khoản cơ quan

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.1.2

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Giúp Chánh Văn phòng UBND thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, chuyên viên theo dõi lĩnh vực chuyên môn, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh được thông suốt; báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và Chánh Văn phòng những vướng mắc để kịp thời giải quyết, thẩm định văn bản do chuyên viên trình đúng thời hạn; thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách; khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.1.3

Trưởng phòng

Điều hành tổ chức thực hiện mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được giao.

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.1.4

Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của phòng theo sự phân công của Trưởng phòng

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.1.5

Trưởng Ban Tiếp công dân

Điều hành mọi hoạt động của Ban Tiếp công dân theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về toàn bộ công tác của Ban Tiếp công dân

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.1.6

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Trưởng Ban; chịu trách nhiệm giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.1.7

Giám đốc Trung tâm PVHCC và KSTTHC

Là người đứng đầu Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.1.8

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC và KSTTHC

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2

Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

2.2.1

Tổng hợp chung

Làm công tác tổng hợp chung; tổng hợp, xây dựng, theo dõi chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm của UBND tỉnh

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.2

Tổng hợp kinh tế ngành

Theo dõi, tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc khối kinh tế ngành; công tác quản lý môi trường; quản lý tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.3

Tổng hợp Tài chính - ngân sách

Tổng hợp, theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Ngân sách địa phương, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; công tác mua sắm thiết bị, hàng hoá, điều chuyển và thanh lý tài sản; bồi thường giải phóng mặt bằng, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quỹ hỗ trợ phát triển; đổi mới phát triển doanh nghiệp; đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản và quản lý doanh nghiệp.

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; Soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.4

Tổng hợp xây dựng cơ bản

Tổng hợp, theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc khối xây dựng: Công tác quy hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia; chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp, giao thông, xây dựng

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.5

Tổng hợp khoa giáo văn xã

Tổng hợp, theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực khối Khoa giáo - Văn xã

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.6

Tổng hợp nội chính

Tổng hợp, theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc khối Nội chính.

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.7

Theo dõi công tác ngoại vụ

Tổng hợp, theo dõi, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Ngoại vụ tại địa phương.

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.8

Tiếp công dân

Chuẩn bị, hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; hướng dẫn công dân đến liên hệ công tác; đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn thư của công dân và các kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi tiếp công dân kỳ trước

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.9

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

Thực hiện rà soát, đánh giá, thẩm định, kiểm soát TTHC, xử lý phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; điều hành và phối hợp hoạt động; ra quyết định; xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; quản lý sự thay đổi; quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.10

Tiếp nhận và trả kết quả

Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực của cơ quan cử đến

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.11

Tư vấn và hỗ trợ thực hiện TTHC

Thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ các TTHC của các đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm theo đúng quy định; theo dõi, cập nhật tình hình, tiến độ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và KSTTHC; thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, thành phần tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.2.12

Theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC

Giám sát việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC và giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3

Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung

2.3.1

Tổ chức nhân sự

Thực hiện quản lý công tác tổ chức cán bộ: Khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.2

Hành chính tổng hợp

Quản lý công tác hành chính; tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.3

Hành chính một cửa

Thực hiện công tác hành chính một cửa: Tiếp nhận, thẩm định, chuyển hồ sơ và trả kết quả

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.4

Quản trị công sở

Thực hiện quản lý trụ sở làm việc; quản lý, theo dõi vật tư, trang thiết bị làm việc đảm bảo các điều kiện làm việc

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.5

Công nghệ thông tin

Thực hiện quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.6

Kế toán

Thực hiện nhiệm vụ kế toán cơ quan

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.7

Thủ quỹ

Thực hiện nhiệm vụ giữ và quản lý tiền mặt cơ quan

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.8

Văn thư

Thực hiện nhiệm vụ quản lý văn bản đi, đến; phô tô, đánh máy; phát hành văn bản

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.3.9

Lưu trữ

Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan

1. Năng lực:

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; tổ chức thực hiện công việc; thái độ phục vụ tổ chức, công dân; phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; soạn thảo văn bản; giao tiếp ứng xử; sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2.4

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

2.4.1

Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ sửa chữa vật tư, trang thiết bị, điện nước... phục vụ hoạt động của cơ quan

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT trở lên.

2. Năng lực:

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Làm việc cẩn thận, an toàn.

3. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

2.4.2

Lái xe

Quản lý và sử dụng xe phục vụ nhiệm vụ cơ quan

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT trở lên, có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

2. Năng lực:

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Lái xe tốt, an toàn.

3. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

2.4.3

Phục vụ

Thực hiện công tác tạp vụ, lễ tân văn phòng

1. Năng lực: Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

2.4.4

Bảo vệ

Bảo vệ, trông giữ phương tiện, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại cơ quan 24/24 giờ trong ngày

1. Năng lực:

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan;

- Nắm chắc các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của lực lượng công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;