Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1927/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TIỂU DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH QUỐC LỘ 53 VÀ QUỐC LỘ 54 - HỢP PHẦN A THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (DỰ ÁN WB5) TẠI TRÀ VINH, HẠNG MỤC PHÀ LÁNG SẮT (PHÀ TÀ NỊ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án WB5);

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án 1, Hợp phần - Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị);

Xét Tờ trình số 350/TTr-STNMT ngày 29/8/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh.

- Hạng mục: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Địa điểm đầu tư xây dựng: Thuộc xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Chủ đầu tư: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh.

- Nguồn vốn: Vốn vay ODA và vốn đối ứng của Chính phủ cấp từ Ngân sách Nhà nước (theo Quyết định số 1521/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án 1, Hợp phần - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long).

2. Cơ sở phê duyệt bổ sung Phương án:

- Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị).

- Bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Bồi thường bổ sung nhà ở, vật kiến trúc theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và các công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Bồi thường thiệt hại bổ sung về cây trái, hoa màu theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất;

- Chính sách hỗ trợ bổ sung được thực hiện theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ tái định cư phân tán khi Nhà nước thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53, Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (Dự án WB5) tại tỉnh Trà Vinh - Hạng mục xây dựng phà Láng Sắt (phà Tà Nị).

3. Nội dung chủ yếu của Phương án bổ sung:

- Thu hồi, bồi thường bổ sung về đất cho 02 hộ (Nguyễn Văn Quang và Chung Thủy Trinh) theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải: 383,3m2, loại đất trồng cây lâu năm.

- Bổ sung bồi thường nhà ở, vật kiến trúc cho 02 hộ (Chung Văn Phước và Dương Văn Phúc) theo kết quả kê biên.

- Bổ sung bồi thường cây trái, hoa màu (lá dừa nước) cho hộ Nguyễn Văn Quang theo kết quả kê biên.

- Bổ sung hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở cho hộ Nguyễn Văn Quang.

- Bổ sung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho hộ Chung Thủy Trinh.

- Bổ sung hỗ trợ di chuyển chỗ ở đối với hộ Dương Văn Phúc.

- Bổ sung hỗ trợ khác (hỗ trợ để tự ổn định chỗ ở mới) cho 04 hộ (Nguyễn Thị Lan, Dương Thanh Thúy, Chung Thị Trang và Dương Thị Quyên).

- Tổng số hộ được bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 08 hộ.

4. Kinh phí thực hiện bổ sung Phương án: 514.270.510 đồng (Năm trăm mười bốn triệu, hai trăm bảy mươi nghìn, năm trăm mười đồng); trong đó gồm:

- Bồi thường về đất

: 30.524.000 đồng.

- Bồi thường về nhà ở, công trình trên đất

: 96.632.775 đồng.

- Bồi thường về cây trái, hoa màu

: 672.000 đồng.

- Chính sách hỗ trợ

: 376.358.000 đồng.

- Chi phí Hội đồng bồi thường

: 5.041.868 đồng.

- Chi phí Ban Chỉ đạo tỉnh

: 4.033.494 đồng.

- Chi phí thẩm định

: 756.280 đồng.

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt

: 252.093 đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc tính toán, áp giá và chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ban Quản lý dự án 1), Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Dũng