Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý  nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2016 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.(370)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BTC ngày 25/01/2017 của Bộ Tài chính )

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Thông tư

32/2009/TT- BTC ngày 19/02/2013

Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

bị thay thế bởi Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 29/2/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

12/4/2016; áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2016 trở đi và áp dụng đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán kể từ ngày

2

Thông tư

156/2013/TT- BTC ngày 6/11/2013

Điều 24 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí thiên nhiên

3

Quyết định

98/2008/QĐ- BTC ngày 4/11/2008

Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; Thông tư số 41/2012/TT-BTC ngày 09/03/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép-Thị Vải

bị thay thế bởi Thông tư 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

20/02/2016

4

Thông tư

36/2013/TT- BTC ngày 04/4/2013

Thông tư số 36/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

bị thay thế bởi Thông tư số 33/2016/TT- BTC ngày 25/2/2016 Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm Mỹ Lộc, QL21B, tỉnh Nam Định

01/06/2016

5

Thông tư

130/2010/TT- BTC ngày 01/9/2010

Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/9/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Định Quán và trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20

bị thay thế bởi Thông tư số 49/2016/TT- BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú tại Quốc lộ 20

01/07/2016

6

Thông tư

177/2012/TT- BTC ngày 23/10/2012

Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa

bị thay thế bởi Thông tư số 59/2016/TT- BTC ngày 29/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

16/05/2016

7

Thông tư

27/2010/TT- BTC ngày 26/02/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

10/06/2016

8

Thông tư

02/2013/TT- BTC ngày 08/01/2013

Thông tư số 02/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

9

Thông tư

158/2011/TT- BTC ngày 16/11/2011

Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

bị thay thế bởi Thông tư số 66/2016/TT- BTC ngày 29/4/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

13/06/2016

10

Thông tư liên tịch

95/2007/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007

Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm

bị thay thế bởi Thông tư số 72/2016/TT- BTC ngày 18/5/2016 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ việc làm

05/7/2016 - 31/12/2016 từ ngày 01/01/2017 phí dịch vụ việc làm chuyển

11

Thông tư

80/2012/TT- BTC ngày 22/12/2015

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

bị thay thế bởi Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

12/08/2016

12

Thông tư

55/2007/TT- BTC ngày 29/5/2007

Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 96/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

15/08/2016

13

Thông tư

57/2009/TT- BTC ngày 24/3/2007

Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 24/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 97/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

 

14

Thông tư

94/2010/TT- BTC ngày 30/6/2010

Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

bị thay thế bởi Thông tư số 99/2016/TT- BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

13/08/2016

15

Thông tư

2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012

Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

16

Thông tư

150/2013/TT- BTC ngày 29/10/2013

Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

17

Thông tư

197/2013/TT- BTC ngày 19/12/2013

Thông tư số 197/2013/TT-BTC ngày 19/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1

bị thay thế bởi Thông tư số 131/2016/TT- BTC ngày 15/8/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km 1298+150), QL1

01/10/2016

18

Thông tư

230/2009/TT- BTC ngày 08/12/2009

Thông tư hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

bị thay thế bởi Thông tư số 212/2015/TT- BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật bảo vệ môi trường

14/02/2016 - áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016

19

Quyết định

36/2011/QĐ- TTg ngày 29/6/2011

Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng

bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ- CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

01/09/2016

20

Quyết định

24/2013/QĐ- TTg ngày 03/5/2013

Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng

21

Thông tư

111/2012/TT- BTC ngày 04/7/2012

Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn nghạch thuế quan

22

Thông tư

80/2014/TT- BTC ngày 23/6/2014

Thông tư số 80/2014/TT-BTC ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn nghạch thuế

23

Thông tư

182/2015/TT- BTC ngày 16/11/2015

Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

24

Thông tư

05/2016/TT- BTC ngày 13/01/2016

Thông tư số 05/2016/TT-BTC ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ- CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

01/9/2016

25

Thông tư

16/2016/TT- BTC ngày 21/01/2016

Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

26

Thông tư

25/2016/TT- BTC ngày 16/02/2016

Thông tư số 25/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

27

Thông tư

31/2016/TT- BTC ngày 23/02/2016

Thông tư số 31/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

28

Thông tư

48/2016/TT- BTC ngày 17/3/2016

Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

29

Thông tư

51/2016/TT- BTC ngày 18/3/2016

Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

30

Thông tư

73/2016/TT- BTC ngày 20/5/2016

Thông tư số 73/2016/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi. Bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế nhập xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

31

Thông tư

98/2016/TT- BTC ngày 29/6/2016

Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

32

Quyết định

36/2007/QĐ- BTC ngày 16/5/2007

Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

01/09/2016

33

Thông tư

15/2011/TT- BTC ngày 09/02/2011

Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

34

Thông tư

105/2012/TT- BTC ngày 25/6/2012

Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT- BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

35

Thông tư

94/2006/TT- BTC ngày 09/10/2006

Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 1/2/2016 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của TTgCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

16/03/2016

36

Thông tư

22/2016/TT- BTC ngày 16/2/2016

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

bị thay thế bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

01/04/2016

37

Thông tư

12/2012/TT- BTC ngày 06/02/2016

Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 23/2016/TT- BTC ngày 16/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

 

38

Thông tư

165/2014/TT- BTC ngày 14/11/2016

165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018

bị thay thế Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018

01/09/2016

39

Thông tư

166/2014/TT- BTC ngày 14/11/2014

Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015 - 2018.

Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018

01/09/2016

40

Thông tư

24/2015/TT- BTC ngày 14/2/2015

Thông tư 24/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn

01/09/2016

41

Thông tư

168/2014/TT- BTC ngày 14/11/2014

Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018

bị thay thế bởi Nghị định số 127/2016/NĐ- CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN- ôt- xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018

01/09/2016

42

Thông tư

25/2015/TT- BTC ngày 14/02/2015

Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015 - 2019

bị thay thế bởi Nghị định số 125/2016/NĐ- CP ngày 01/09/2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019

01/09/2016

43

Thông tư

201/2015/TT- BTC ngày 16/12/2015

Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015 - 2018

bị thay thế bởi Nghị định số 131/2016/NĐ- CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018

01/09/2016

44

Thông tư

162/2013/TT- BTC ngày 15/11/2013

Thông tư số 162/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đề thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2014 - 2016

bị thay thế bởi Nghị định số 132/2016/NĐ- CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018

01/09/2016

45

Thông tư

94/2006/TT- BTC ngày 09/10/2006

Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT- BTC ngày 1/2/2016 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của TTgCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

16/03/2016

46

Thông tư

12/2012/TT- BTC ngày 06/02/2016

Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 23/2016/TT- BTC ngày 16/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

01/04/2016

47

Thông tư liên tịch

30/2005/TTLT- BTC-BTNMT ngày 18/4/2015

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

08/8/2016

48

Thông tư

124/2011/TT- BTC ngày 31/8/2011

Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

bị thay thế bởi Thông tư số 301/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

01/01/2017

49

Thông tư

34/2013/TT- BTC ngày 28/03/2013

Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

50

Thông tư

140/2013/TT- BTC ngày 14/10/2013

Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

51

Thông tư

140/2015/TT- BTC ngày 03/09/2015

Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03/09/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

52

Thông tư

75/2016/TT- BTC ngày 24/05/2016

Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/05/2016 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

53

Thông tư

96/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002

Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thế Môn bài

bị thay thế bởi Thông tư số 302/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

01/01/2017

54

Thông tư

113/2002/TT- BTC ngày 16/12/2002

Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

55

Thông tư

42/2003/TT- BTC ngày 07/5/2003

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002

56

Thông tư

153/2012/TT- BTC ngày 17/9/2012

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 303/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc NSNN

01/01/2017

57

Quyết định

1163 TC/QĐ/KBNN ngày 16/11/1995

Quyết định số 1163 TC/QĐ/KBNN ngày 16/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng

Bị thay thế bởi Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

15/01/2017

58

Thông tư

128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008

Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 328/2016/TT- BTC ngày 26/12/2015 hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước

15/02/2017

59

Thông tư

85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011

Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

60

Thông tư

32/2014/TT-BTC ngày 11/03/2014

Thông tư 32/2014/TT-BTC ngày 11/03/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

61

Thông tư liên tịch

02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ ngày 08/9/1999

Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ ngày 08/9/1999 của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 20/4/2016 hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa; cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không

08/6/2016

62

Thông tư

139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013

Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu

bị thay thế bởi Thông tư số 69/2016/TT- BTC ngày 06/5/2016 quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu tăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

20/07/2016

63

Thông tư

70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014

Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu và khí dầu mỏ hóa lỏng

64

Thông tư

88/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013

Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

bị thay thế bởi Thông tư số 106/2016/TT- BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng đầu

16/08/2016

65

Thông tư

190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013

Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của CP quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

bị thay thế bởi Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

01/12/2016

66

Thông tư liên tịch

76/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011

Thông tư liên tịch số 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn NSNN

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2016/TTLT- BGTVT-BTC ngày 10/5/2016 hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn NSNN

01/07/2016

67

Quyết định

129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3)

Bị thay thế bởi Thông tư số 145/2016/TT- BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

01/01/2017

68

Thông tư

19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

bị thay thế bởi Thông tư số 09/2016/TT- BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

05/03/2016

69

Thông tư

104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013

Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

bị thay thế bởi Thông tư số 103/2016/TT- BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

15/08/2016

70

Thông tư

102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015

Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2016

hết hiệu lực vì đã hết niên độ ngân sách năm 2016

hết niên độ ngân sách 2016

71

Thông tư

206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015

Thông tư 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016

hết hiệu lực vì đã hết niên độ ngân sách năm 2016

hết niên độ ngân sách 2016

72

Thông tư

134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011

Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam và Thông tư số 96/2009/TT- BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 20/2016/TT- BTC ngày 3/2/2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

20/03/2016 áp dụng từ năm ngân sách 2016

73

Thông tư liên tịch

191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2012

Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã

bị thay thế bởi Thông tư số 46/2016/TT- BTC ngày 11/3/2016 hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

01/05/2016

74

Thông tư

68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

bị thay thế bởi Thông tư số 58/2016/TT- BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

01/05/2016

75

Quyết định

29/2013/TT-BTC ngày 15/3/2013

Thông tư số 29/2013/TT-BTC ngày 15/3/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được trích tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 - 2015

bị thay thế bởi Thông tư số 74/2016/TT- BTC ngày 20/5/2016 quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020

15/07/2015

76

Thông tư

59/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011

Thông tư số 59/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với TCT, TCHQ giai đoạn 2011 - 2015

bị thay thế bởi Thông tư số 76/2016/TT- BTC ngày 30/5/2016 quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với TCT, TCHQ giai đoạn 2016 - 2020

17/07/2016

77

Thông tư liên tịch

09/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/01/2008

Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa

bị thay thế bởi Thông tư số 102/2016/TT- BTC ngày 29/6/2016 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa

15/08/2016

78

Thông tư

58/2011/TT-BTC ngày 09/4/2012

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 09/4/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí các cuộc điều tra thống kê

bị thay thế bởi Thông tư số 109/2016/TT- BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

01/01/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017

79

Thông tư

53/2012/TT- BTC ngày 11/5/2011

Thông tư số 53/2012/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định

80

Thông tư liên tịch

184/2011/TTLT -BTC-BTP ngày 19/12/2011

Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

bị thay thế bởi Thông tư số 200/2016/TT- BTC ngày 09/11/2016 quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

01/01/2017 và thực hiện từ năm ngân sách 2017

81

Thông tư liên tịch

136/2012/TTLT -BTC-BTP ngày 16/8/2012

Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

82

Thông tư liên tịch

46/2012/TTLT- BTC-TTCP ngày 16/3/2012

Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

bị thay thế bởi Thông tư số 320/2016/TT- BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

01/02/2017 và áp dụng cho năm ngân sách 2017.

83

Thông tư liên tịch

90/2012/TTLT- BTC-TTCP ngày 30/5/2012

Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 327/2016/TT- BTC ngày 26/12/2016 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

01/03/2017

84

Thông tư

24/2005/TT-BTC

Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

bị thay thế bởi Thông tư số 62/2016/TT- BTC ngày 15/4/2016 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo QĐ số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của TTgCP.

01/06/2016

85

Thông tư

102/2014/TT- BTC ngày 05/8/2014

Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày 05/8/2014 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

86

Thông tư liên tịch

106/2012/TTLT -BTC - NHNN ngày 27/6/2015

Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15/08/2016

87

Thông tư

142/2012/TT- BTC ngày 22/8/2012

Thông tư số 142/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 120/2016/TT- BTC ngày 14/7/2016 về điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

14/07/2016

88

Quyết định

110/2006/QĐ- TTg ngày 19/5/2006

Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quyết định 14/2016/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ- TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

03/09/2015

89

Quyết định

129/2008/QĐ- BTC ngày 31/12/2008

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 06 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3)

bị thay thế bởi Thông tư số 145/2016/TT- BTC ngày 6/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

01/07/2017

90

Thông tư

86/2011/TT- BTC ngày 17/6/2011

Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chắt đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN

bị thay thế bởi Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN

05/03/2016

91

Quyết định

96/2007/QĐ- BTC ngày 23/11/2007

Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

bị thay thế bởi Thông tư số 52/2016/TT- BTC ngày 21/3/2016 hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

01/06/2016

92

Thông tư

24/2005/TT-BTC

Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

bị thay thế bởi Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo QĐ số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015.

01/06/2016

93

Thông tư

102/2014/TT- BTC ngày 05/8/2014

Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày 05/8/2014 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hộ ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

94

Thông tư liên tịch

02/1999/TTLT- BGTVT-TCHQ ngày 08/9/1999

Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ ngày 08/6/1999 của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 20/4/2016 hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa; cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không

08/6/2016

95

Thông tư

139/2013/TT- BTC ngày 09/10/2013

Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu

bị thay thế bởi Thông tư số 69/2016/TT- BTC ngày 06/5/2016 quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu tăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

20/07/2016

96

Thông tư

70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014

Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khí và khí dầu mỏ hóa lỏng

97

Thông tư

166/2011/TT- BTC ngày 17/11/2011

Thông tư 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án, điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Xây dựng - Chuyển giao

bị thay thế bởi Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

05/5/2016

98

Quyết định

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính

bị thay thế bởi Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2017

99

Thông tư

72/2007/TT- BTC ngày 27/6/2007

Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

bị thay thế bởi Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

01/01/2017

bị thay thế bởi Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

bị thay thế bởi Thông tư số 292/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

100

Thông tư

218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ

bị thay thế bởi Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

01/11/2016

101

Thông tư liên tịch

141/2012/TTLT -BTC-BQP- BCA ngày 22/8/2012

Thông tư liên tịch số 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA ngày 22/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ.

bị thay thế bởi Thông tư số 151/2016/TT- BTC ngày 17/10/2016 hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ- CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

31/12/2015; áp dụng từ năm ngân sách 2016

102

Thông tư liên tịch

148/2007/TTLT -BTC-BNN ngày 13/12/2007

Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 13/12/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi

bị thay thế bởi Thông tư số 116/2016/TT- BTC ngày 30/6/2016 hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

14/08/2016

103

Quyết định

2857/QĐ-BTC ngày 09/11/2012

Quyết định 2857/QĐ-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 134/2016/TT- BTC ngày 8/9/2016 quy định về quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam

01/11/2016

104

Thông tư liên tịch

141/2012/TTLT -BTC-BQP- BCA ngày 22/8/2012

Thông tư liên tịch số 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA ngày 22/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ.

bị thay thế bởi Thông tư số 151/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ- CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

áp dụng từ năm ngân sách 2016

105

Thông tư

66/2006/TT- BTC ngày 17/7/2006

Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã

bị thay thế bởi Thông tư số 340/2016/TT- BTC ngày 29/12/2016 hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020

13/02/2016

106

Thông tư

173/2012/TT- BTC ngày 22/10/2012

Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã

107

Quyết định

148/1999/TTLT-BTC-BCA ngày 20/12/1999

Thông tư liên tịch số 148/1999/TTLT-BTC-BCA ngày 20/12/1999 của Bộ Tài chính và Bộ Công an về quan hệ phối hợp công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong một số hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.

05/08/2016

108

Thông tư

30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2015

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

08/8/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BTC ngày 25/01/2017 của Bộ Tài chính)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu

I. VẢN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Thông tư

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Sửa đổi bởi Thông tư số 05/2016/TT- BTC ngày 13/01/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

27/02/2016

2

Thông tư

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên

Khoản 1 Điều 7;

Sửa đổi bởi Thông tư số 12/2016/TT- BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên

01/07/2016

3

Thông tư

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II; Sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng tại Mục II, Phụ lục II;

Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

06/03/2016

4

Thông tư

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 25/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

03/04/2016

5

Thông tư

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này

Sửa đổi, bổ sung Mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98; Sửa đổi, bổ sung Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98;

Ban hành Thông tư số 31/2016/TT- BTC ngày 23/02/2016 bổ sung mặt hàng “Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám” vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

08/04/2016

6

Thông tư

Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

Sửa đổi điểm 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B

Sửa đổi bởi Thông tư số 125/2016/TT- BTC ngày 5/8/2016 sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/2/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, QL 21B tỉnh Nam Định

20/09/2016

7

 

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10

Sửa đổi bởi Thông tư số 48/2016/TT- BTC ngày 17/3/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hành xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

18/03/2016

8

Thông tư

Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20

Sửa đổi bởi Thông tư số 104/2016/TT- BTC ngày 29/6/2016 sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20

01/07/2016

9

Thông tư

Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Sửa đổi bởi Thông tư số 127/2016/TT- BTC ngày 9/8/2016 sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

15/08/2016

10

Thông tư

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo đanh mục mặt hàng chịu thuế

Sửa đổi, bổ sung mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98; Sửa đổi, bổ sung Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98;

Sửa đổi bởi Thông tư số 51/2016/TT- BTC ngày 18/3/2016 sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bô Tài chính

02/05/2016

11

Thông tư

Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 về mức, chế độ thu nộp, quản lý lệ phí kho số viễn thông

sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5;

Sửa đổi bởi Thông tư số 60/2016/TT- BTC ngày 4/3/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

19/05/2016

12

Thông tư

Thông tư 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

Sửa lại khoản 4 Điều 1 Thông tư 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013

Sửa đổi bởi Thông tư số 71/2016/TT- BTC ngày 18/5/2016 quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016

Tháng 7/2016

13

Thông tư

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015

Sửa đổi bởi Thông tư số 73/2016/TT- BTC ngày 20/5/2016 Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

04/07/2016

14

Thông tư

Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1

Sửa đổi bởi Thông tư số 75/2016/TT- BTC ngày 24/5/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

10/07/2016

15

Thông tư

Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

sửa đổi khoản 3 Điều 12; bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2; khoản 6, 7 Điều 3; khoản 1, 3 Điều 12; bãi bỏ nội dung "Đối với xe mô tô, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp HĐND (hoặc UBND) cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành" tại khoản 3 Điều 3; bãi bỏ điểm 4 Phụ lục số 1; phụ lục số 2; phụ lục lục số 4

Sửa đổi bởi Thông tư số 78/2016/TT- BTC ngày 3/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC

05/06/2016

16

Quyết định

Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

sửa đổi, bổ sung Điểm 5 mục I Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC; sửa đổi, bổ sung Điểm a.14 khoản 2 Điều 3, Điểm b.8 khoản 2 Điều 3, Điểm b.9 khoản 2 Điều 3, Điểm b.10 khoản 2 Điều 3, Điểm b. 11 khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 94/2016/TT- BTC ngày 27/6/2016 sửa Quyết định 59/2006/QĐ-BTC và thông tư 02/2014/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

11/08/2016

17

Thông tư

Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 về lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

18

Thông tư

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Bổ sung điểm 1.40 vào khoản 1 mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98; Bổ sung điểm b.11 vào khoản 3 Mục I về điều kiện và thủ tục nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của mã hàng 9843.00.00 ghi tại Chương 98; Bổ sung nhóm 98.43 vào Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

13/08/2016

19

Thông tư

Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 và...

Sửa đổi bởi Thông tư số 118/2016/TT- BTC ngày 8/7/2016 sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC

15/07/2016

20

Thông tư

Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015

 

 

21

Thông tư

Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định;

Sửa đổi bởi Thông tư số 119/2016/TT- BTC ngày 12/7/2016 sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

15/07/2016

22

Thông tư

Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Sửa đổi bởi Thông tư số 126/2016/TT- BTC ngày 9/8/2016 sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

15/08/2016

23

Thông tư

Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi bởi Thông tư số 129/2016/TT- BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

20/08/2016

24

Thông tư

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Khoản 16, Khoản 23 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điều 18;

Sửa đổi bởi Thông tư số 130/2016/TT- BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn NĐ 10/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

01/07/2016; Điều 4 của Thông tư 130/2016/TT- BTC áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016

25

Thông tư

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6; Sửa đổi khổ thứ nhất Khoản 2 Điều 8;

 

26

Thông tư

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ

Sửa đổi Điểm a Khoản 2, Điểm b.2 Khoản 2 Điều 32; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 34;

 

27

Thông tư

Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bổ sung Khoản 10 vào Điều 10

 

28

Thông tư

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính)

Bổ sung Điểm a1 vào sau Điểm a Khoản 6 Điều 18

 

 

29

Thông tư

Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km604+700 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo các Thông tư: số 29/2015/TT-BTC, số 93/2015/TT-BTC, số 95/2015/TT- BTC, số 167/2015/TT-BTC, số 192/2015/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 135/2016/TT- BTC ngày 8/9/2016 sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT- BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 6/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ

15/09/2016

30

Thông tư

Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình

31

Thông tư

Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị

32

Thông tư

Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng

33

Thông tư

Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550, quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

 

34

Thông tư

Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km 124+720, quốc lộ 19

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo các Thông tư: số 146/2015/TT-BTC, số 84/2015/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 136/2016/TT- BTC ngày 12/9/2016 sửa đổi Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2016 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ

19/09/2016

35

Thông tư

Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

36

Thông tư

Thông tư 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo các Thông tư: số 172/2014/TT-BTC, số 154/2015/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 137/2016/TT- BTC ngày 15/9/2016 sửa đổi Thông tư số 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính về phí sử dụng đường bộ

22/09/2016

37

Thông tư

Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh

38

Thông tư

Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 172/2015/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 141/2016/TT- BTC ngày 21/9/2016 sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ

01/10/2016

39

Thông tư

Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận

mục 2 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 173/2015/TT-BTC

40

Thông tư

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT- BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15

Sửa đổi bởi Thông tư số 173/2016/TT- BTC ngày 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT- BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

15/12/2016

41

Thông tư

Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6

Sửa đổi bởi Thông tư số 174/2016/TT- BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

12/12/2016

42

Thông tư

Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 86/2015/TT-BTC

Thông tư số 253/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận,

20/11/2016

43

Thông tư

Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2015/TT-BTC

Thông tư 254/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5

20/11/2016

44

Thông tư

Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2014/TT-BTC

Thông tư 255/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

20/11/2016

45

Thông tư

Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

Sửa đổi, bổ sung Điều 6;

Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT- BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

01/01/2017

46

Thông tư

Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 125/2015/TT-BTC

Thông tư số 311/2016/TT-BTC ngày 22/11/2016 sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/12/2016

47

Thông tư

Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 37/2014/TT-BTC

Thông tư số 318/2016/TT-BTC ngày 08/12/2016 sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

15/12/2016

48

Thông tư

Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Sửa đổi bổ sung Điều 2; khoản 1 Điều 4; Điều 5

Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

10/02/2017

49

Thông tư

Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân

Sửa đổi, bổ sung Điều 1; Khoản 2 Điều 2,

Sửa đổi bởi Thông tư số 29/2016/TT- BTC ngày 23/02/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

09/04/2016

50

 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hết hiệu lực

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

01/09/2016

51

 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hết hiệu lực

52

Thông tư

Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Sửa đổi khoản 6, 7, bổ sung khoản 8, 9 Điều 2; Sửa đổi Điều 12; Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15; Bổ sung Mục 5 Chương III; Sửa đổi khoản 3 Điều 28; Sửa đổi khoản 1 Điều 30; Bổ sung khoản 4 Điều 31; Sửa đổi, bổ sung Điều 39; Sửa đổi, bổ sung Điều 40; Sửa đổi, bổ sung Điều 41 Bổ sung khoản 3 Điều 42; Sửa đổi, bổ sung Điều 43; 14. Sửa đổi khoản 3, điểm e, d khoản 4 và bổ sung điểm g khoản 4 Điều 44; Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 9, 10, 11 Điều 45; Sửa đổi, bổ sung Điều 68;

Sửa đổi bởi Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

15/03/2016

53

Thông tư

Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Bổ sung Phụ lục X (a), sửa đổi Phụ lục XI, XXII, XXIII ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC; Bãi bỏ điều 38

54

Thông tư

Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Sửa đổi khoản 3, khoản 17, khoản 25 và bổ sung khoản 30 Điều 2; Bổ sung khoản 8 Điều 4; Sửa đổi khoản 5 Điều 7; Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 6 Điều 8; Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 9; sửa đổi khoản 3 Điều 10; Sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 11; Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 14; Sửa đổi điểm b, điểm e, bổ sung điểm g tại khoản 2 Điều 15; Sửa đổi khoản 4, khoản 5, khoản 8 Điều 15; Sửa đổi khoản 2 Điều 16; Sửa đổi khoản 2 Điều 17; Sửa đổi khoản 3 Điều 19; Sửa đổi điểm a, b khoản 1 Điều 24; Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 26; Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 35; Sửa đổi điểm a, d, e khoản 2 Điều 36; Bổ sung khoản 10 Điều 37; Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 6 Điều 38; Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 39; Bổ sung khoản 4 Điều 40; Sửa đổi khoản 2 Điều 42; Bổ sung khoản 5 Điều 44; Bỏ cụm từ “tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” tại khoản 1 Điều 9, khoản 6 Điều 18 Thông tư 183/2011/TT-BTC; Bãi bỏ quy định

Sửa đổi bởi Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

15/03/2016

55

Thông tư

Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Sửa đổi Điều 1; Sửa đổi Điều 2; Sửa đổi khoản 1 Điều 3; Sửa đổi khoản 1 Điều 4

Sửa đổi bởi Thông tư số 13/2016/TT- BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn

04/03/2016

56

Thông tư

Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 7;

57

Nghị định

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán

sửa đổi b khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm a, điểm k khoản  3 Điều 3; sửa đổi tên Mục 1 Chương II và tên Điều 4; bổ sung điểm c khoản 1, sửa đổi điểm b, bổ sung điểm đ khoản 2, bổ sung điểm 3a sau khoản 3, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 4; sửa đổi khoản 3 Điều 5; sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6; sửa đổi điểm a khoản 3, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 9; sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 11; sửa đổi khoản 1, bổ sung điểm e, điểm g, điểm h khoản 2 Điều 12; sửa tên Mục 8 Chương II; bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 14; sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 16; sửa đổi khoản 2 Điều 18; sửa đổi điểm b khoản 4, sửa đổi khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 20; sửa đổi tên và khoản 1 Điều 21; sửa đổi tiêu đề khoản 2, sửa đổi điểm a, điểm đ, bổ sung điểm g khoản 2, Sửa đổi tiêu đề khoản 3, bổ sung điểm i khoản 3, Sửa đổi tiêu đề khoản 4, sửa đổi điểm a, điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 21; Sửa đổi điểm a, điểm g và bổ sung điểm h, điểm i, điểm k khoản 2,

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán

15/12/2016

58

Thông tư

Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

sửa đổi bổ sung điểm a, Khoản 3 Điều 8 Thông tư 146/2013/TT-BTC

sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 309/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

01/01/2017

59

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 26/4/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

điểm 3.2, khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

sửa đổi bởi Thông tư số 152/2016/TT- BTC ngày 17/10/2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng

04/12/2016

60

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ LĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

bãi bỏ các quy định liên quan đến hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 và Điểm 7.1, 7.2 Khoản 7 Điều 6 TTLT số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

61

Thông tư

Thông tư 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ

Sửa lại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 152/2013/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư 71/2016/TT- BTC ngày 18/5/2016 quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016

Tháng 7/2016, áp dụng trong năm 2016

62

Thông tư

Thông tư 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ

63

Thông tư

Thông tư 73/2008/TT-BTC ngày 01/8/2008 Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quốc gia về việc làm

bãi bỏ các nội dung quy định về kinh phí quản lý quỹ quốc gia về việc làm, lập và bố trí dự toán kinh phí hoạt động của BCĐ thực hiện CTMTQG về việc làm trong dự toán chi quản lý hành chính của các cơ quan LĐ-TBXH tại Khoản 1, Khoản 2 Mục II và Khoản 1, Khoản 2 Mục III Thông tư số 73/2008/TT-BTC

sửa đổi bởi Thông tư số 54/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

05/05/2016

64

Thông tư

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

sửa đổi, bổ sung: điểm g khoản 1 Điều 15; điểm d điểm e khoản 3 Điều 15; khoản 1.3 Điều 69; điểm e khoản 1 Điều 12; điểm đ khoản 1 Điều 13; điểm e khoản 1 Điều 18; điểm c khoản 1 Điều 51; khoản 1.4 và điểm b, c khoản 1.5 Điều 69; sửa đổi, bổ sung khoản 4.1 Điều 69; sửa đổi bổ sung

Sửa đổi bởi Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

21/03/2016

65

 

Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Sửa đổi, bổ sung và thay thế 02 Phụ lục: Phụ lục số 02 - Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và Phụ lục số 04 – Mẫu và giải thích báo cáo tài chính của Thông tư 210/2014/TT-BTC

sửa đổi bởi Thông tư số 334/2016/TT- BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

27/12/2016

66

Thông tư

Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN

thay thế các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN tại Thông tư 86/2011/TT- BTC

sửa đổi bởi Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN

05/03/2016

67

Quyết định

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Bổ sung Tiểu mục được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC; sửa tên các Tiểu mục của Mục 4300

sửa đổi bởi Thông tư số 56/2016/TT- BTC ngày 25/3/2016 sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

25/03/2016 và áp dụng từ năm ngân sách 2016

68

Thông tư

Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 3 Điều 4; bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 4; sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6, Điều 7; bổ sung Điều 8a; sửa đổi bổ sung Điều 8; sửa đổi Điều 9; sửa đổi Mẫu số 1 (bảng kê chứng từ thanh toán) ban hành kèm theo Thông tư 161/2012/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 39/2016/TT- BTC ngày 1/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

15/04/2016

69

Thông tư

thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

sửa đổi bổ sung điểm 3.1 khoản 3 Mục I; sửa đổi điểm 1.1 khoản 1 Mục II; sửa đổi tiết 1.4.3 điểm 1.4 khoản 1 Mục II, tiết 1.5.1 điểm 1.5 khoản 1 Mục II, tiết 1.5.4 điểm 1.5 khoản 1 Mục II, tiết 1.6.1 điểm 1.6 khoản 1 Mục II, tiết 1.6.2 điểm 1.6 khoản 1 Mục II; sửa đổi, bổ sung tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Mục II; sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 khoản 3 mục II; thay thế mẫu số 01 - Giấy đề nghị chi ngân sách kèm theo Thông tư 113/2008/TT-BTC và Mẫu Q2-12/NS - Giấy đề nghị cam kết chi ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC; thay thế Mẫu số 02 - Giấy đề nghị chỉnh sửa cam kết chi kèm theo Thông tư 113/2008/TT-BTC và Mẫu C2-13/NS - Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi NSNN kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 40/2016/TT- BTC ngày 1/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS)

15/04/2016

70

Quyết định

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

sửa đổi tên mã Chương quy định tại phụ lục số 01; Bổ sung mã Chương quy định tại Phụ lục số 01; Sửa đổi tên mã Mục quy định tại Phụ lục số 03; Hủy bỏ mã Tiểu mục quy định tại Phụ lục số 03; Sửa đổi tên mã Tiểu mục quy định tại Phụ lục số 03; Bổ sung mã Tiểu mục quy định tại Phụ lục số 03; sửa đổi, bổ sung mã số CTMTQG quy định tại Phụ lục số 04; Bổ sung để hạch toán kinh phí được giao trong khi chờ cấp thẩm quyền quyết định các dự án chi tiết Mã CTMT ban hành kèm theo NQ 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư các CTMT giai đoạn 2016-2020 kèm theo một mã chi tiết là "Dự án, mục tiêu khác" quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định

sửa đổi bởi Thông tư số 300/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

01/01/2017 và áp dụng cho năm ngân sách 2017

71

Thông tư

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Bổ sung vào cuối Điểm đ Khoản 2 Điều 4; sửa đổi bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 6; Bổ sung Khoản 3 Điều 8; Bổ sung vào cuối Khoản 1 Điều 9; sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 12;

Sửa đổi bởi Thông tư số 147/2016/TT- BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 201 6.

72

Thông tư

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

Sửa đổi, bổ sung Điều 1; Bổ sung các khoản 8, 9, 10 Điều 2; Bổ sung khoản 7 Điều 7; Sửa đổi khoản 4 Điều 13; Sửa đổi Điều 15;

Sửa đổi bởi Thông tư 115/2016/TT- BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thư từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

01/11/2016

73

Thông tư

Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất, cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 5; sửa đổi Khoản 1, khoản 2 Điều 10; sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 13; sửa đổi bổ sung Điểm b, điểm c khoản 1 Điều 15;

Sửa đổi bởi Thông tư số 82/2016/TT- BTC ngày 16/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất, cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

01/08/2016

74

Thông tư

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá

Sửa đổi, bổ sung Điều 1; sửa đổi bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 4; sửa đổi bổ sung điểm e, Khoản 2 Điều 7; sửa đổi, bổ sung Tên và Khoản 1, khoản 2 Điều 8; sửa đổi bổ sung Điều 14, 15, 17; sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 19; Phụ lục 4; bãi bỏ Điều 16; bổ sung cụm từ và khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP "vào sau tên của Điều 3, bỏ cụm từ "điểm h" tại khoản 1 Điều 4, thay đổi cụm từ "khoản 2 Điều 5 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP" thành cụm từ "khoản 3 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP" tại điểm d khoản 1 Điều 3, thay đổi cụm từ "Điều 6 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP" thành "khoản 4 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP" tại khoản 1 Điều 5, Bỏ từ "Điều 8" và bổ sung cụm từ "và khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP" vào sau cụm từ "Điều 9, Điều 10 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP" tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 56/2014/TT-BTC. Bổ sung căn cứ pháp lý tại Phụ lục số 2a ban

sửa đổi bởi Thông tư 233/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá

01/01/2017

75

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT- BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

sửa đổi bổ sung Điều 3, Điều 4; sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư liên tịch số 90/2016/TT-BTC-BCT ngày 24/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

15/08/2016

76

Thông tư

Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 3; sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 3; Bổ sung khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 6; Bổ sung khoản 1a Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Bãi bỏ Điều 12 Thông tư số 31/2014/TT-BTC

Sửa đổi bởi Thông tư số 153/2016/TT- BTC ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

05/12/2016

77

 

Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009

thay thế Điều 1 Thông tư 151/2012/TT- BTC;

bị thay thế bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

01/04/2016

78

 

Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008, Thông tư số 103/2009/TT- BTC ngày 25/5/2009 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính

Thay thế Điều 1 Thông tư số 43/2014/TT-BTC

 

 

79

Thông tư

Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn một số vấn đề về tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản

sửa đổi điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 5

Sửa đổi bởi Thông tư số 43/2016/TT- BTC ngày 3/3/2016 sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn một số vấn đề về tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản

20/04/2016

80

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC- BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

thay thế các nội dung liên quan đến cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công thương quy định tại TTLT 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

Sửa đổi bởi Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

20/08/2016

81

Thông tư

Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế tài chính đối với ngân hàng phát triển Việt Nam

sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng thứ 2, tiết b điểm 3.2 khoản 3 Phần V; Tiết b điểm 3.2 khoản 3 Phần V được bổ sung gạch đầu dòng thứ ba; sửa đổi Gạch đầu dòng thứ 4, tiết a điểm 2.2 khoản 2 Phần VII; sửa đổi Mẫu biểu số 11/BC-VDB theo mẫu biểu đính kèm Thông tư;

Sửa đổi bởi Thông tư số 67/2016/TT- BTC ngày 29/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế tài chính đối với ngân hàng phát triển Việt Nam

20/06/2016

82

Thông tư

Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

sửa đổi bổ sung Điều 4; Khoản 1, Khoản 2 Điều 7; điểm b Khoản 1 Điều 9; bãi bỏ Điều 3; sửa tên Mục I Chương II

Sửa đổi bởi Thông tư 108/2016/TT- BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT- BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

01/07/2016

83

 

108/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Bãi bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 3 mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 về số dư dự toán của các trường hợp được chuyển sang năm sau chi tiếp theo chế độ quy định (cơ quan có thẩm quyền không phải xét chuyển) đối với các loại kinh phí sau: kinh phí hoạt động của cơ quản ĐCSVN các cấp; Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý; Kinh phí phân giới, tôn tạo và cắm mốc biên giới; Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kinh phí giải thưởng báo chí quốc gia; Các khoản kinh phí khác được phép tiếp tục sử dụng theo chế độ

bị thay thế bởi Thông tư 319/2016/TT- BTC ngày 13/12/2016 quy định việc chuyển nguồn NSNN năm 2016 sang năm 2017

 

84

Thông tư

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ

Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

 

12/08/2016

85

Thông tư

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về

Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh” quy định tại Điểm 11.a Điều 6; mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN, mẫu số 02/TB- MST-NPT ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

bị sửa đổi bởi Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

 

86

Thông tư

Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009

Thay thế Điều 1 Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012

bị thay thế bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

01/04/2016

87

Thông tư

Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008, Thông tư số 103/2009/TT- BTC ngày 25/5/2009 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính

Thay thế Điều 1 Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014

88

Thông tư

Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Bãi bỏ Mục 8, Mục 9, các quy định về thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tại Mục 3 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

bị thay thế bởi Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

01/04/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 166/QĐ-BTC năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2016

  • Số hiệu: 166/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 25/01/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: 03/04/2017
  • Số công báo: Từ số 223 đến số 224
  • Ngày hiệu lực: 25/01/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản