Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định s 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư s 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế hướng dn tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đng nhân dân thành ph cho ý kiến về tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh.

Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế.

2. Đối tượng áp dụng.

Các đơn vị y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 79 đơn vị (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Giao các đơn vị thực hiện mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo đúng tiêu chuẩn, định mức được ban hành tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban KTNS HĐND TP;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng KT, VX, TTCB;
- Lưu: VT, (KT/Cg) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN