Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1227/TTr-STC ngày 07 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

7

2

Máy X-quang di động

Máy

9

3

Máy X-quang C Arm

Máy

4

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

4

5

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

6

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

7

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

2

8

Hệ thống chụp mạch số hóa nền (DSA)

Hệ thống

2

9

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

4

10

Máy siêu âm tổng quát

Máy

14

11

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa 600 test/giờ)

Hệ thống

2

12

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (công suất tối đa 100 test/giờ)

Hệ thống

1

13

Máy thận nhân tạo

Máy

45

14

Máy thở

Máy

93

15

Máy gây mê

Máy

13

16

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

132

17

Bơn tiêm điện

Cái

311

18

Máy truyền dịch

Máy

311

19

Dao mổ điện cao tần

Cái

13

20

Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô

Cái

11

21

Máy phá rung tim

Máy

15

22

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

2

23

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

4

24

Đèn mổ treo trần

Bộ

11

25

Đèn mổ di động

Bộ

3

26

Bàn mổ

Cái

11

27

Máy điện tim

Máy

72

28

Máy điện não

Máy

3

29

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, tá tràng)

Hệ thống

3

30

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

31

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

32

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

33

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

34

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

16

35

Thiết bị xạ trị

Hệ thống

1

36

Bàn hồi sức sơ sinh

Cái

2

37

Bao áp lực bơm máu

Cái

6

38

Bộ đại phẫu bụng

Bộ

3

39

Bộ đại phẫu ngực

Bộ

3

40

Bộ đại phẫu thần kinh

Bộ

3

41

Bộ dụng cụ cắt đốt siêu âm

Bộ

2

42

Bộ dụng cụ cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến lưỡng cực

Bộ

2

43

Bộ dụng cụ cắt sụn chêm

Bộ

2

44

Bộ dụng cụ chỉnh nha

Bộ

1

45

Bộ dụng cụ cố định xương hàm

Bộ

5

46

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy

Bộ

3

47

Bộ dụng cụ đốt nội soi cắt đốt u tuyến tiền liệt

Bộ

3

48

Bộ dụng cụ Implant

Bộ

2

49

Bộ dụng cụ khám tai mũi họng

Bộ

2

50

Bộ dụng cụ mổ Amydal

Bộ

2

51

Bộ dụng cụ mổ hở cho nhi

Bộ

2

52

Bộ dụng cụ mổ não thần kinh gai cột sống 

Bộ

4

53

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

26

54

Bộ dụng cụ nội soi bàng quang

Bộ

2

55

Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình

Bộ

4

56

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu

Bộ

25

57

Bộ dụng cụ phẫu thuật dùng cho phẫu thuật tim hở và phẫu thuật mạch vành

Bộ

3

58

Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt

Bộ

3

59

Bộ dụng cụ phẫu thuật loại lớn

Bộ

20

60

Bộ dụng cụ phẫu thuật loại nhỏ

Bộ

9

61

Bộ dụng cụ phẫu thuật loại trung 

Bộ

12

62

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

8

63

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Johnson

Cái

4

64

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng cho ngoại tổng quát

Bộ

4

65

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng cho sản phụ khoa

Bộ

2

66

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng trẻ em

Bộ

2

67

Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ sản

Bộ

4

68

Bộ dụng cụ test nhanh an toàn thực phẩm

Bộ

1

69

Bộ dụng cụ tháo lắp nẹp vis

Bộ

2

70

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

10

71

Bộ dụng cụ vi phẫu mắt

Bộ

10

72

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật mạch máu

Bộ

4

73

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật tai

Bộ

4

74

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật thần kinh

Bộ

4

75

Bộ dụng cụ vít rỗng 4.5-7.3

Bộ

8

76

Bộ kẹp kéo vi phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

3

77

Bộ khám tai mũi họng mắt

Cái

3

78

Bộ khoan mài cột sống

Bộ

2

79

Bộ khung đỡ đầu mổ cột sống

Bộ

3

80

Bộ mổ trung phẫu

Bộ

13

81

Bộ nội soi buồng tử cung

Bộ

1

82

Bộ nội soi gắp dị vật ánh sáng lạnh

Bộ

3

83

Bộ nội soi khí quản sợi mềm

Bộ

3

84

Bộ nội soi tụy mật ngược dòng (ERCP)

Bộ

3

85

Bộ nội soi cắt đốt dạ dày tá tràng

Bộ

3

86

Bộ ống kính nội soi

Hệ thống

2

87

Bộ phẫu thuật cắt đoạn chi

Bộ

4

88

Bộ phẫu thuật cột sống

Bộ

4

89

Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

1

90

Bộ phẫu thuật nội soi nhi

Bộ

3

91

Bộ phẫu thuật sọ não trẻ em

Bộ

4

92

Bộ phẫu thuật thần kinh trẻ em

Bộ

4

93

Bộ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

4

94

Bộ phẫu thuật vi mạch máu

Bộ

4

95

Bộ phẫu thuật vi phẫu bàn tay

Bộ

4

96

Bộ phụ tùng cho máy nội soi

Bộ

3

97

Bộ số dụng cụ mổ cột sống thần kinh

Bộ

4

98

Bộ soi bàng quang sợi mềm + máy in 

Bộ

4

99

Bộ soi đại tràng có cắt đốt ống mềm

Bộ

4

100

Bộ soi treo thanh quản ánh sáng lạnh

Bộ

1

101

Bộ soi treo thanh quản và ống soi thanh quản có chứa ống nội soi

Bộ

1

102

Bộ thiết bị trong điều trị hiếm muộn vô sinh

Bộ

2

103

Bộ vi phẫu tai

Bộ

1

104

Bộ vi phẫu thần kinh

Bộ

4

105

Bộ vi phẫu thuật trong chấn thương chỉnh hình

Bộ

2

106

Bồn rữa tay có gắn thiết bị tiệt trùng

Cái

21

107

Bồn rửa tiệt trùng 02 vòi

Cái

19

108

Bồn rửa tiệt trùng 02 vòi có ngăn ngâm dụng cụ

Cái

10

109

Bồn tắm bỏng

Cái

1

110

Thiết bị buồng đếm tinh trùng

Cái

1

111

Các ống nội soi HD (0 độ, 30 độ, 70 độ)

Ống

3

112

Camera SD

Bộ

2

113

Cassete 18x24cm  (dùng cho máy kỹ thuật số CR)

Cái

5

114

Cassete 24x30cm (dùng cho máy kỹ thuật số CR)

Cái

5

115

Cassete 35x35cm  (dùng cho máy kỹ thuật số CR)

Cái

5

116

Cassette 35x43 (dùng cho máy kỹ thuật số CR)

Cái

10

117

Cassette 35x43 (dùng cho máy kỹ thuật số CR)

Cái

5

118

Cắt hút siêu âm

Cái

1

119

Cưa pin rung cho chấn thương

Cái

2

120

Dàn mổ cắt đốt nội soi niệu

Hệ thống

1

121

Dàn mổ nội soi tổng quát

Hệ thống

2

122

Dàn nội soi niệu chẩn đoán

Hệ thống

1

123

Đầu dò máy siêu âm mắt

Cái

4

124

Đầu dò Sector siêu âm tim

Cái

8

125

Đầu dò siêu âm

Cái

8

126

Đầu dò siêu âm tim

Cái

5

127

Đầu khoan + Mũi khoan mổ tai

Cái

1

128

Dây nội soi dạ dày

Dây

8

129

Dây nội soi đại tràng, tá tràng

Dây

6

130

Dây nôi soi đường mật

Dây

2

131

Dây nội soi tá tràng

Dây

6

132

Đèn chiếu sáng 1200x300 chuyên dụng cho phòng mổ (âm trần)

Hệ thống

13

133

Đèn đặt nội khí quản thông minh

Bộ

20

134

Đèn đọc phim X-quang

Cái

13

135

Dụng cụ đỡ đẻ, cắt may và khám

Bộ

18

136

Dụng cụ mổ u tuyến yên

Bộ

1

137

Dụng cụ nội soi ống mềm

Bộ

2

138

Dụng cụ phẫu thuật theo chuyên khoa

Bộ

6

139

Dụng cụ phòng bó bột:

Bộ

2

Dao cắt bột: 02

Kéo cắt bột: 02

Máy cưa bột: 01

Khung kéo nắn: 01

140

Dụng cụ phòng chống loét

Bộ

3

141

Dụng cụ tập cho người lớn: Thang treo tường, dụng cụ tập PHCN bàn tay

Bộ

3

Dụng cụ tập cho trẻ bại não

142

Ghế khám chữa tai mũi họng

Cái

6

143

Ghế răng và dụng cụ chữa răng

Cái

24

144

Giường cấp cứu có tay quay và motor

Cái

10

145

Giường chiếu đèn 02 mặt điều trị vàng da trẻ sơ sinh

Cái

14

146

Giường chống loét cho bỏng

Cái

1

147

Giường sinh có thanh chắn

Cái

10

148

Giường sởi sơ sinh

Cái

30

149

Hệ thống áp lực dương cho các phòng mổ (hồi sức cấp cứu, khám)

Hệ thống

2

150

Hệ thống bào ổ khớp, khoan cưa xương

Hệ thống

2

151

Hệ thống đo điện tim gắng sức Cadio Con 05

Hệ thống

3

152

Hệ thống DR

Hệ thống

4

153

Hệ thống Elisa đồng bộ

Hệ thống

3

154

Hệ thống hút áp lực trung tâm

Hệ thống

9

155

Hệ thống khí Oxy

Hệ thống

2

156

Hệ thống kiểm soát thân nhiệt

Hệ thống

1

157

Hệ thống kính hiển vi 2 đầu:

Hệ thống

1

1- Hệ thống kính hiển vi:

2- Máy chụp ảnh 

3- Phần mềm quản lý

4- Máy vi tính + máy in màu

158

Hệ thống lập kế hoạch điều trị Nucletron

Cái

1

159

Hệ thống màn hình Camera phẫu thuật

Hệ thống

3

160

Hệ thống máy chính cho phẫu thuật nội soi

Hệ thống

3

161

Hệ thống máy hấp Autoclave loại lớn

Hệ thống

2

162

Hệ thống máy hấp Autoclave loại trung

Hệ thống

4

163

Hệ thống máy phẫu thuật nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng

Cái

5

164

Hệ thống máy truyền máu hoàn hồi

Hệ thống

1

165

Hệ thống monitoring trung tâm

Hệ thống

5

166

Hệ thống nguồn sáng led - dùng trong nội soi

Hệ thống

2

167

Hệ thống nội soi khớp gối - vai - cổ chân

Bộ

2

168

Hệ thống phân tích điện tim cao cấp

Cái

3

169

Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp

Hệ thống

2

170

Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh

Cái

1

171

Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát, sản khoa

Hệ thống

7

172

Hệ thống PiCCO

Hệ thống

1

173

Hệ thống rửa màng lọc + dây chạy thận nhân tạo

Hệ thống

10

174

Hệ thống siêu âm màu 4D

Cái

3

175

Hệ thống sưởi ấm bệnh nhân trong và sau mổ người lớn và trẻ em

Cái

20

176

Hệ thống sưởi ấm dịch truyền và máu

Cái

6

177

Hệ thống theo dõi điện tim 24h (Holter ECG) 05

Hệ thống

4

178

Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bằng khí nén

Hệ thống

1

179

Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số

Hệ thống

2

180

Holter ECG

Cái

4

181

Holter HA

Cái

4

182

Kéo nội soi thần kinh ống mềm (đường kính 2,7 mm)

Cái

1

183

Khoan pin chuyên dụng chấn thương

Cái

5

184

Khoan tay

Cái

15

185

Khúc xạ kế tự động và di động cầm tay (Khoa mắt nhận)

Cái

3

186

Khung cố định đầu

Cái

3

187

Khung giường mổ cột sống

Cái

4

188

Kiềm sinh thiết trong ung thư đầu cổ

Cái

1

189

Kính hiển vi

Cái

26

190

Kính vi phẫu cho chấn thương

Cái

1

191

Kính Volk 90

Cái

2

192

Lò sóng ngắn 

Cái

3

193

Lồng ấp Curve sơ sinh

Cái

3

194

Màn hình chuyên dụng phẫu thuật nội soi

Cái

4

195

Màn hình chuyên y tế 

Cái

4

196

Máy tự động đóng gói vô trùng ozone plasma

Cái

3

197

Máy 6 chức năng: Điện di các chất dinh dưỡng, hút mụn cám, phun sương, sát trùng bằng tia cực tím

Cái

1

198

Máy bào da

Cái

3

199

Máy bơm dịch ổ khớp

Cái

2

200

Máy bơm hơi

Cái

4

201

Máy bơm thuốc cảng quang tự động

Cái

4

202

Máy cạo vôi siêu âm

Cái

12

203

Máy cắt đốt điện (dao mổ điện)

Cái

10

204

Máy cắt đốt siêu âm

Cái

3

205

Máy cắt hút siêu âm trong mổ u não

Cái

1

206

Máy cất nước

Cái

3

207

Máy cắt tiêu bản

Cái

1

208

Máy cắt vi phẫu

Cái

3

209

Máy cấy máu (cỡ 60 mẫu)

Cái

1

210

Máy châm cứu

Cái

20

211

Máy chiếu thị lực

Cái

3

212

Máy chuyển mô tự động

Bộ

3

213

Máy CT mô phỏng cho xạ trị

Cái

1

214

Máy cưa xương điện

Cái

3

215

Máy cưa xương ức

Cái

3

216

Máy cắt

Cái

1

217

Máy điều trị bằng điện trường cao áp

Cái

3

218

Máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ

Cái

2

219

Máy điện cơ 2 kênh

Cái

3

220

Máy điện di Hemoglobin và Protein

Máy

1

221

Máy điện xung và điện phân thuốc

Cái

3

222

Máy điều trị kích thích điện phân

Cái

2

223

Máy định danh vi khuẩn - đặt máy

Cái

1

224

Máy đo và theo dõi áp lực nội sọ

Cái

1

225

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

4

226

Máy đo công suất kính

Cái

2

227

Máy đo công suất thủy tinh thể

Cái

1

228

Máy đo độ cong giác mạc

Cái

3

229

Máy đo độ dãn cơ

Cái

1

230

Máy đo đông máu

Cái

3

231

Máy đo khí máu

Cái

3

232

Máy đo khúc xạ tự động

Cái

3

233

Máy đo liều xa trị (đếm tia Gama)

Cái

3

234

Máy đo nhãn áp cầm tay

Cái

3

235

Máy đo nhĩ lượng đồ

Cái

1

236

Máy đo niệu dòng

Cái

2

237

Máy đo nồng độ T3, T4, TSH trong máu 02

Cái

3

238

Máy đo phóng xạ

Cái

4

239

Máy đo sàng lọc thính sơ sinh

Cái

1

240

Máy đo SpO2 cầm tay

Cái

50

241

Máy đo SPO2 sơ sinh

Cái

20

242

Máy đo thị trường

Cái

1

243

Máy đo thời gian đông máu

Cái

3

244

Máy đo tốc độ máu lắng

Cái

2

245

Máy đo yếu tố đông máu 4 kênh

Cái

3

246

Máy đông máu tự động

Cái

2

247

Máy doppler dò mạch máu cầm tay

Cái

4

248

Máy doppler nghe tim thai

Cái

24

249

Máy đốt điện

Cái

16

250

Máy đốt lạnh cổ tử cung

Cái

3

251

Máy đúc paraffin

Bộ

1

252

Máy ép huyết tương

Cái

1

253

Máy gắng sức thảm lăn

Cái

1

254

Máy garo hơi

Cái

5

255

Máy Gelcard định nhóm máu và phát máu

Cái

1

256

Máy gia tốc

Cái

1

257

Máy giải trình gen điện di mao quản

Cái

1

258

Máy giảm đau PCA

Cái

4

259

Máy giặt công nghiệp

Cái

7

260

Máy hấp khử trùng loại lớn

Cái

4

261

Máy hấp khử trùng loại nhỏ

Cái

6

262

Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

Cái

2

263

Máy hấp tiệt trùng chân không

Cái

4

264

Máy hấp ủ khăn nóng

Cái

1

265

Máy hóa mô miễn dịch

Bộ

1

266

Máy hút chạy điện liên tục áp lực thấp

Cái

2

267

Máy hút dịch

Cái

15

268

Máy hút điều trị tắc sữa sản khoa

Cái

3

269

Máy hút liên tục ngắt quản 34l/phút

Cái

8

270

Máy hút liên tục ngắt quản 54l/phút

Cái

17

271

Máy in mã vạch sản khoa

Cái

6

272

Máy kéo dãn cột sống kỹ thuật số

Cái

2

273

Máy khoan cắm ghép Implant

Cái

1

274

Máy khoan mài xương có tay cầm

Cái

3

275

Máy khoan mổ tai

Bộ

1

276

Máy khoan pin

Cái

10

277

Máy khoan răng 

Cái

3

278

Máy khoan sọ não tự động

Cái

5

279

Máy khoan xương chũm

Cái

3

280

Máy khử rung

Cái

3

281

Máy lắc tròn

Cái

3

282

Máy làm ấm dịch rửa ổ bụng

Cái

1

283

Máy làm ấm dịch truyền

Cái

10

284

Máy Laser điều trị u máu

Cái

1

285

Máy Laser nội mạch

Cái

2

286

Máy Laser quang đông

Cái

1

287

Máy Laser châm cứu

Cái

2

288

Máy lọc khí

Cái

6

289

Máy lọc máu liên tục

Cái

4

290

Máy ly tâm

Cái

23

291

Máy mô phỏng và các thiết bị điều khiển

Cái

3

292

Máy nhũ ảnh DR

Cái

1

293

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Bộ

1

294

Máy nội soi sản phụ khoa

Cái

3

295

Máy nội soi

Bộ

1

296

Máy nội soi đại tràng

Cái

4

297

Máy nội soi đường mật trong mổ

Cái

1

298

Máy nội soi lấy sỏi mật trong gan Storz

Cái

3

299

Máy nội soi não úng thủy ống mềm

Cái

4

300

Máy nội soi ống mềm đặt nội khí quản

Cái

1

301

Máy nội soi phế quản

Cái

4

302

Máy nước nóng lạnh

Cái

20

303

Máy OCT

Cái

1

304

Máy phân tích đo đàn hồi cục máu

Cái

1

305

Máy phân tích huyết học tự động có đếm dịch tế bào ngoài cơ thể

Cái

2

306

Máy phân tích khí máu và điện giải

Cái

3

307

Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ loại lớn

Cái

5

308

Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ loại nhỏ

Cái

8

309

Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ loại trung

Cái

3

310

Máy quay ly tâm

Cái

1

311

Máy rã đông tế bào tự động

Cái

1

312

Máy Realtime PCR

Cái

1

313

Máy rửa màng lọc thận nhân tạo

Cái

6

314

Máy rửa máy nội soi

Cái

4

315

Máy sấy

Cái

4

316

Máy Shave

Cái

1

317

Máy siêu âm mắt

Cái

5

318

Máy siêu âm mắt loại A-SCAN

Cái

3

319

Máy sinh thiết lạnh

Cái

3

320

Máy sốc điện

Cái

10

321

Máy sốc điện có chức năng đồng bộ và không đồng bộ

Cái

1

322

Máy sốc tim lưỡng pha

Cái

1

323

Máy sốc tim tạo nhịp

Cái

20

324

Máy soi dạ dày

Cái

3

325

Máy soi trực tràng

Cái

4

326

Máy soi tử cung có camera

Cái

6

327

Máy sóng ngắn xung và liên tục ITO

Cái

3

328

Máy SPO2 cầm tay

Cái

20

329

Máy tách chế phẩm máu

Cái

1

330

Máy tách tiểu cầu tự động

Cái

3

331

Máy tán sỏi niệu bằng Laser

Cái

2

332

Máy tạo nhịp tạm thời 02 buồng

Cái

6

333

Máy TCI (Target Controlled Infusion: Kiểm soát nồng độ đích)

Cái

3

334

Máy test 2 buồng đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn

Cái

3

335

Máy tháo lồng bằng hơi

Cái

1

336

Máy theo dõi huyết áp 24 h

Cái

4

337

Máy thử HP qua đường thở

Cái

1

338

Máy thử thị lực đèn chiếu

Cái

2

339

Máy trình tự tế bào máu

Cái

1

340

Máy tự động rửa thô xoáy áp lực khử khuẩn bậc cao

Cái

3

341

Máy tự động sấy khô nhiệt độ thấp

Cái

1

342

Máy từ-nhiệt-rung trị liệu

Cái

2

343

Máy USCOM

Hệ thống

1

344

Máy vi xử lý cho hệ thống nôi soi

Cái

2

345

Máy vùi mô

Cái

1

346

Máy xạ gia tốc

Cái

1

347

Máy xạ hình xương

Cái

1

348

Máy xét nghiệm huyết học

Cái

5

349

Máy xét nghiệm tế bào âm đạo

Cái

3

350

Máy xông hơi thuốc

Cái

1

351

Máy xông lạnh

Cái

1

352

Máy xông nóng

Cái

1

353

Máy xử lý mô tự động chu trình khép kín

Cái

1

354

Mô hình thực hành kỹ thuật

Bộ

2

355

Module phân tích chức năng tiểu cầu

Cái

1

356

Mũ chụp điện não người lớn

Cái

6

357

Mũ chụp điện não trẻ em

Cái

3

358

Mũ chụp điện não trẻ sơ sinh

Cái

3

359

Dàn máy nội soi ổ bụng có nội soi buồng tử cung

Hệ thống

1

360

Nồi hấp ướt

Cái

6

361

Nội soi buồng tử cung

Cái

1

362

Nội soi phẫu thuật ổ bụng

Cái

1

363

Ống dẫn đường (vỏ) cho ống nội soi thần kinh

Ống

1

364

Ống nong dùng cho ống nội soi thần kinh ống mềm (đường kính 2,7mm)

Cái

1

365

Oxy tường

Hệ thống

5

366

Rọ bắt sỏi đường mật đường kính: 2,2mm

Cái

3

367

Sinh hiển vi đèn khe

Cái

1

368

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

4

369

Tấm chắn chì cho phòng X-quang di động

Cái

5

370

Tay khoan hight speed

Cái

14

371

Thăm dò điện sinh lý và cắt đốt loạn nhịp

Máy

1

372

Thiết bị làm lạnh âm sâu

Cái

2

373

Thiết bị phẫu thuật robot

Bộ

1

374

Thiết bị rã đông túi máu

Cái

2

375

Thùng hấp túi nóng

Cái

2

376

Tủ ấm

Cái

10

377

Tủ âm sâu

Cái

3

378

Tủ an toàn sinh học

Cái

4

379

Tủ đông sâu loại đứng

Cái

3

380

Tủ dụng cụ (âm tường)

Cái

13

381

Tủ làm lạnh mát

Cái

4

382

Tủ lạnh sinh phẩm

Cái

3

383

Tủ lạnh trữ máu

Cái

3

384

Tủ mát (đặt trong vách panel)

Cái

4

385

Tủ máy tính PCR (âm tường)

Cái

13

386

Tủ pha hoá chất

Cái

1

387

Tủ sấy

Cái

50

388

Tủ ướp xác

Cái

4

II

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Máy X-quang di động

Máy

1

3

Máy X-quang C Arm

Máy

1

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

5

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

6

Máy siêu âm tổng quát

Máy

5

7

Hệ thống xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 600 test/giờ)

Hệ thống

2

8

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (công suất tối đa không quá 50 test/giờ)

Hệ thống

2

9

Máy thận nhân tạo

Máy

4

10

Máy thở

Máy

14

11

Máy gây mê

Máy

4

12

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

32

13

Bơm tiêm điện

Cái

68

14

Máy truyền dịch

Máy

68

15

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

16

Máy phá rung tim

Máy

7

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

19

Đèn mổ di động

Bộ

3

20

Bàn mổ

Cái

4

21

Máy đo điện tim

Máy

6

22

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

23

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

24

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

25

Máy nội soi tử cung

Máy

1

26

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

9

27

Bàn chỉnh hình phẫu thuật đa năng

Cái

1

28

Bộ đặt nội khí quản khó

Cái

4

29

Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn

Bộ

2

30

Bộ dụng cụ nội soi can thiệp

Bộ

1

31

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát

Bộ

1

32

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi niệu

Bộ

1

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

1

34

Bộ dụng cụ ngoại tổng quát

Bộ

1

35

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật

Bộ

1

36

Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

1

37

Bộ đại phẫu

Bộ

2

38

Bộ trung phẫu

Bộ

4

39

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

30

40

Bộ đo nhãn áp

Bộ

1

41

Bộ đo thị lực

Cái

1

42

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

1

43

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

2

44

Bộ dụng cụ đinh chốt cẳng chân

Bộ

3

45

Bộ dụng cụ đình sản nam, nữ

Bộ

14

46

Bộ dụng cụ khám và điều trị tai mũi họng

Bộ

2

47

Bộ dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Bộ

2

48

Bộ dụng cụ mổ đẻ

Bộ

2

49

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

4

50

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

1

51

Bộ phẫu thuật họng thanh quản

Bộ

1

52

Bộ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

1

53

Bộ phẫu thuật tai vá nhĩ

Bộ

1

54

Đèn soi mao mạch

Cái

2

55

Giường cấp cứu có tay quay (nệm)

Cái

30

56

Holter điện tim

Bộ

4

57

Holter huyết áp

Bộ

4

58

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

1

59

Máy cấy máu tự động

Cái

1

60

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

1

61

Máy đo khí máu động mạch

Cái

1

62

Máy đo SpO2 người lớn

Cái

20

63

Máy đo SpO2 nhi

Cái

12

64

Máy hấp Plasma

Cái

1

65

Máy rửa quả lọc (màng lọc) thận

Cái

1

66

Máy xét nghiệm điện giải

Cái

2

67

Máy xét nghiệm đông máu

Cái

1

68

Máy xét nghiệm huyết học tự động Laser

Cái

2

69

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

4

70

Bàn đẻ inox

Cái

4

71

Bàn hồi sức sơ sinh có tủ thông sưởi ấm

Cái

4

72

Bàn khám bệnh

Cái

20

73

Băng ca xếp chân cho xe cấp cứu

Cái

2

74

Bộ bàn tập hoạt động trị liệu

Bộ

2

75

Bồn đun Parafin

Cái

1

76

Dụng cụ tập hoạt động trị liệu

Cái

2

77

Dụng cụ tập khớp cổ chân và kéo dãn gót

Cái

2

78

Dụng cụ tập khớp vai

Cái

2

79

Dụng cụ tập quay cổ tay

Cái

2

80

Ghế nằm lấy máu

Cái

2

81

Ghế tấp cơ tứ đầu đùi

Cái

1

82

Giá để thuốc inox 4 tầng

Cái

6

83

Giường đẩy trẻ sơ sinh inox

Cái

2

84

Giường kéo dãn cột sống thắt lưng

Cái

1

85

Giường sơ sinh

Cái

5

86

Giường ủ ấm trẻ sơ sinh

Cái

2

87

Hệ thống dây dẫn có gắn bóng gây mê

Bộ

2

88

Hệ thống dây gây mê trẻ em và bóng cao su mềm 2 lít

Bộ

4

89

Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng

Bộ

1

90

Hệ thống khí y tế

Bộ

1

91

Hệ thống máy nha khoa

Bộ

1

92

Hệ thống rửa tay vô trùng 2 người

Bộ

2

93

Hệ thống xử lý nước máy thận nhân tạo RO

Bộ

1

94

Lòng ấp trẻ sơ sinh

Cái

3

95

Lưới lọc X-quang 24x30cm

Cái

4

96

Máy cao vôi

Cái

3

97

Máy cất nước

Cái

2

98

Máy châm cứu 6 kênh có đầu dò tìm huyệt

Cái

3

99

Máy chữa răng + ghế nha sĩ

Cái

2

100

Máy điện châm 6 kênh

Cái

2

101

Máy điện châm Laser Diode đa kênh 10 đầu phát

Cái

1

102

Máy điện từ trường điều trị

Cái

1

103

Máy điều trị sóng ngắn xung và liên tục

Cái

1

104

Máy đo điện não

Cái

1

105

Máy đo đường huyết

Cái

6

106

Máy đo khúc xạ máy tự động

Cái

1

107

Máy đốt cắt điện cao tần

Cái

1

108

Máy hấp ướt

Cái

3

109

Máy đo Hematocrit

Cái

3

110

Máy kép dãn cột sống

Cái

2

111

Máy lắc

Cái

1

112

Máy Laser điều trị 25w

Cái

1

113

Máy li tâm

Cái

5

114

Máy phân tích máu + máy in D3

Cái

1

115

Máy phân tích nước tiểu

Cái

1

116

Máy phun sương tiệt trùng phòng

Cái

1

117

Máy rửa dụng cụ

Cái

1

118

Máy sấy dụng cụ 3 pha

Cái

2

119

Máy súc rửa dạ dày qua hệ thống kín

Cái

1

120

Máy tán sỏi thủy lực

Cái

1

121

Máy tháo lồng

Cái

1

122

Máy xét nghiệm đông máu

Cái

1

123

Máy xông khí dung

Cái

22

124

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

125

Sinh hiển vi (Slit Lamp) khám mắt có gắn Camera

Cái

1

126

Thiết bị lọc nước cực tím

Cái

1

127

Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm

Cái

1

128

Tủ ấm

Cái

3

129

Tủ an toàn sinh học

Cái

1

130

Tủ đựng dụng cụ inox

Cái

20

131

Tủ đựng phim chưa chụp

Cái

1

132

Tủ đựng thuốc đông y

Cái

25

133

Tủ gương ba mặt kính

Cái

1

134

Tủ hấp ướt

Cái

2

135

Tủ sấy

Cái

4

136

Xe đạp tập tay chân

Cái

1

137

Xe đẩy cấp phát thuốc inox

Cái

0

138

Xe đẩy đón bé sau mổ inox

Cái

3

139

Xe đẩy dụng cụ

Cái

60

140

Xe đẩy nằm

Cái

32

141

Xe đẩy ngồi

Cái

22

III

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy X-quang di động

Máy

4

3

Máy X-quang C Arm

Máy

1

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

5

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

6

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

7

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 1200 test/giờ)

Hệ thống

1

8

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (công suất tối đa không quá 100 test/giờ)

Hệ thống

1

9

Máy thở

Máy

21

10

Máy gây mê

Máy

4

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

22

12

Bơm tiêm điện

Cái

53

13

Máy truyền dịch

Máy

53

14

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

15

Máy phá rung tim

Máy

4

16

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

17

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

18

Đèn mổ di động

Bộ

3

19

Bàn mổ

Cái

4

20

Máy điện tim

Máy

6

21

Máy điện não

Máy

1

22

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

23

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

24

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

25

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

26

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

27

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

7

28

Bàn khám điều trị tai mũi họng + ghế

Cái

1

29

Bàn mổ chấn thương chỉnh hình

Cái

1

30

Bàn mổ chỉnh hình

Cái

1

31

Bàn sưởi em bé

Cái

3

32

Bàn sưởi sơ sinh

Cái

1

33

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

3

34

Bộ đo đồng tử khúc xạ

Bộ

1

35

Bộ khám điều trị răng hàm mặt + ghế

Bộ

3

36

Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế

Bộ

3

37

Bộ nội soi tổng quát

Bộ

1

38

Bộ phẫu thuật nội soi khớp gối

Bộ

1

39

Buồng nuôi cấy vi sinh

Bộ

1

40

Dàn đèn cực tím

Cái

1

41

Dàn máy nội soi tai mũi họng ống cứng

Bộ

1

42

Doppler tim thai

Cái

2

43

Đầu + tay khoan phẫu thuật sọ não bằng hơi

Bộ

1

44

Đèn điều trị vàng da hai mặt

Cái

1

45

Đèn đọc phim di động

Cái

1

46

Đèn trám răng thẩm mỹ

Cái

1

47

Khung tập tay treo tường

Cái

1

48

Kính hiển vi 1 thị kính

Cái

1

49

Kính hiển vi 2 thị kính

Cái

5

50

Kính phẫu thuật mắt

Cái

1

51

Kính phẫu thuật tai mũi họng

Cái

1

52

Kính vi phẫu thuật

Cái

1

53

Kính vi phẫu thuật hai người dùng

Cái

1

54

Lồng ấp dưỡng nhi

Cái

6

55

Máy Lazer điều trị 25W

Cái

1

56

Máy bào da

Cái

1

57

Máy căt đốt

Cái

4

58

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

59

Máy châm cứu không dùng kim

Cái

2

60

Máy điện châm 6 giác

Cái

7

61

Máy điện từ trường

Cái

1

62

Máy điện xung điều trị

Cái

1

63

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

1

64

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

1

65

Máy đo đọ bão hòa Oxy

Cái

6

66

Máy đo ly lâm máu (HCT)

Cái

3

67

Máy đo loãn xương

Cái

1

68

Máy đông máu

Cái

4

69

Máy đốt nhiệt

Cái

1

70

Máy đường huyết test nhanh

Cái

1

71

Máy giác hút

Cái

1

72

Máy giặt  công nghiệp

Cái

6

73

Máy hấp nhiệt độ thấp

Cái

1

74

Máy hút dịch

Cái

8

75

Máy hút dịch áp lực thấp

Cái

2

76

Máy hút dịch chạy điện

Cái

1

77

Máy hút đờm giải

Cái

6

78

Máy hút ổ bụng

Cái

1

79

Máy huyết học

Cái

1

80

Máy Ion đồ

Cái

1

81

Máy kéo giản cột sống

Cái

1

82

Máy kéo giản cột sóng cổ và lưng

Cái

1

83

Máy khí dung

Cái

7

84

Máy khí dung siêu âm

Cái

4

85

Máy khoan xương

Cái

1

86

Máy kích thích liền xương

Cái

1

87

Máy lắc

Cái

3

88

Máy lấy cao răng

Cái

2

89

Máy ly tâm

Cái

2

90

Máy mài răng giả

Cái

1

91

Máy massa

Cái

2

92

Máy nội soi dạ dày

Cái

1

93

Máy nội soi lấy dị vật thực quản

Cái

1

94

Máy nội soi xoang mũi

Cái

1

95

Máy phân tích khí máu

Cái

1

96

Máy phân tích nước tiểu

Cái

3

97

Máy phẫu thuật phaco

Cái

1

98

Máy phun dịch khử khuẩn

Cái

1

99

Máy phun khử khuẩn

Cái

1

100

Máy quay ly tâm

Cái

1

101

Máy quay ly tâm 6 lổ

Cái

1

102

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ

Cái

1

103

Máy rửa phim

Cái

2

104

Máy siêu âm điều trị kết hợp siêu âm và điện phân thuốc

Cái

2

105

Máy siêu âm trị liệu

Cái

1

106

Máy súc rửa dạ dày

Bộ

1

107

Máy tạo Oxy

Cái

6

108

Máy tháo lồng bằng hơi

Cái

2

109

Máy X-quang răng toàn cảnh

Cái

1

110

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

2

111

Máy xông khí dung

Cái

6

112

Máy X-quang răng

Cái

1

113

Mini Doppler

Cái

8

114

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife

Cái

20

115

Nồi hấp

Cái

4

116

Nồi hấp áp lực chạy điện dung tích lớn

Cái

1

117

Nồi hấp ngang 1 cửa chạy điện Hanshin

Cái

1

118

Nồi luộc dụng cụ

Cái

3

119

Tủ ấm

Cái

2

120

Tủ hút (hotte) vô trùng

Cái

1

121

Tủ lưu trữ máu

Cái

3

122

Tủ lưu trữ máu lưu động

Cái

1

123

Tủ sấy

Cái

5

IV

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy X-quang di động

Máy

1

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 600 test/giờ)

Hệ thống

2

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (công suất tối đa không quá 220 test/giờ)

Hệ thống

2

6

Máy thở

Máy

10

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

8

Bơm tiêm điện

Cái

10

9

Máy truyền dịch

Máy

10

10

Máy phá rung tim

Máy

2

11

Máy điện tim

Máy

6

12

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

13

Hệ thống sinh học phân tử

Máy

1

14

Máy cấy máu tự động

Máy

1

15

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động

Máy

1

16

Máy lọc máu liên tục

Máy

1

17

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

2

18

Máy siêu âm chẩn đoán

Máy

1

19

Nồi hấp triệt trùng tự động

Cái

1

20

Máy quay ly tâm

Máy

6

21

Máy phân tích khí máu

Máy

1

22

Máy hút dịch

Máy

5

23

Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu

Máy

20

24

Máy rửa phim X-quang tự động

Máy

1

25

Máy đo Hematocrite

Máy

1

26

Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Máy

1

27

Máy đông máu

Máy

1

28

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

29

Kính hiển vi

Cái

4

30

Tủ ấm nuôi sấy khô 370C

Cái

1

31

Tủ ấm nuôi cấy CO2

Cái

1

32

Nồi hấp cách thủy để nuôi cấy vi trùng

Cái

1

33

Nồi hấp triệt trùng 45 lít

Cái

2

34

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

1

35

Máy rửa dụng cụ siêu âm

Máy

1

36

Máy nén hơi phun khô dụng cụ

Máy

1

37

Máy đóng gói bao bì

Máy

1

38

Máy sấy

Máy

1

39

Máy phun dịch

Máy

6

40

Máy phun xử lý không khí

Máy

1

41

Hệ thống máy xét nghiệm hơi thở Heliprobe

Hệ thống

1

42

Máy xét nghiệm dị ứng tự động

Máy

1

V

Bệnh viện Da liễu

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 200 test/giờ )

Hệ thống

6

2

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (công suất tối đa không quá 150 test/giờ )

Hệ thống

1

3

Máy thở

Máy

2

4

Máy gây mê

Máy

2

5

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

9

6

Đèn mổ di động

Bộ

2

7

Bàn mổ

Cái

4

8

Camera kính hiển vi

Cái

3

9

Kính hiển vi

Cái

9

10

Máy cất nước

Máy

2

11

Máy cắt tiêu bản

Máy

2

12

Máy chiếu LED

Máy

3

13

Máy chuẩn đoán dị ứng

Máy

2

14

Máy đo độ lắng máu

Máy

3

15

Máy đo đường huyết

Máy

6

16

Máy đốt điện

Máy

10

17

Máy hút ẩm

Máy

5

18

Máy hút đờm giải

Máy

11

19

Máy huyết học tự động

Máy

5

20

Máy khoan xương cầm tay

Máy

2

21

Máy lắc

Máy

5

22

Máy Laser

Máy

15

23

Máy ly tâm

Máy

5

24

Máy phân tích da

Máy

3

25

Máy điều trị bằng ánh sáng

Máy

3

26

Máy sinh học phân tử PCR RealTime

Máy

2

27

Máy triệt lông trẻ hóa da IPL

Máy

2

28

Máy điều trị bằng tia cực tím

Máy

6

29

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

6

30

Thiết bị nuôi cấy vi sinh

Cái

2

31

Tủ ấm

Cái

7

32

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

33

Tủ sấy tiệt trùng

Cái

4

VI

Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần

1

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

2

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 1200 test/giờ)

Hệ thống

1

3

Máy điện tim

Máy

2

4

Máy điện não

Máy

2

5

Máy lưu huyết não

Máy

2

6

Máy hút đờm dãi

Máy

4

7

Máy tạo Oxy di động

Máy

3

8

Máy ly tâm

Máy

2

9

Nồi hấp

Cái

2

10

Máy phân tích tế bào máu 18 thông số

Máy

1

11

Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số

Máy

1

12

Kính hiển vi

Cái

1

13

Máy lắc Velp

Máy

1

14

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

15

Tủ sấy khô

Cái

1

VII

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

1

Máy X-quang tổng quát

Máy

2

2

Máy X-quang di động

Máy

1

3

Máy rửa phim Afa

Máy

1

4

Máy in phim khô Laser Dry View

Máy

1

5

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

6

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

8

Máy sinh hóa bán tự động (công suất tối đa 1200 test/giờ)

Hệ thống

1

9

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số (công suất tối đa 1200 test/giờ)

Hệ thống

1

10

Máy huyết học tự động (công suất tối đa 100 test/giờ)

Hệ thống

1

11

Máy huyết học bán tự động (công suất tối đa 100 test/giờ)

Hệ thống

1

12

Máy xét nghiệm miễn dịch (công suất tối đa 100 test/giờ)

Hệ thống

1

13

Máy thở

Máy

11

14

Máy theo dõi bệnh nhân từ 05 thông số trở lên

Máy

11

15

Bơm tiêm điện

Máy

30

16

Máy truyền dịch

Máy

30

17

Máy phá rung tim

Máy

1

18

Máy điệm tim

Máy

3

19

Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống

1

20

Đèn mổ treo trần

Bộ

1

21

Đèn mổ di động

Bộ

1

22

Bàn mổ

Cái

1

23

Máy hút dịch

Máy

8

24

Nồi hấp

Cái

3

25

Máy hấp ướt

Máy

3

26

Tủ sấy

Tủ

2

27

Máy hấp khô

Máy

2

28

Máy khí dung

Máy

13

29

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

30

Máy huỷ kim tiêm

Máy

6

31

Máy hút đờm giải

Máy

2

32

Tủ an toàn sinh học cấp II

Tủ

1

33

Tủ an toàn sinh học

Tủ

1

34

Tủ an toàn

Tủ

1

35

Máy cấy lao

Bộ

1

36

Máy chẩn đoán nhanh vi khuẩn lao

Bộ

1

37

Máy lắc đờm

Cái

2

38

Máy sấy lam kính

Cái

2

39

Tủ hút (hotte) vô trùng

Cái

1

40

Máy li tâm

Cái

2

41

Máy li tâm lạnh

Cái

2

42

Kính hiển vi 

Cái

6

43

Tủ ấm CO2

Cái

1

44

Tủ đông môi trường

Cái

1

45

Tủ lạnh âm sâu

Cái

1

46

Thiết bị đo gió

Cái

5

47

Bộ chọc hạch

Bộ

2

48

Tủ ấm

Tủ

1

49

Hệ thống máy PCR

Hệ thống

1

50

Giường bệnh chạy điện đa chức năng

Cái

10

VIII

Bệnh viện YHCT - PHCN

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Máy X-quang di động

Máy

1

3

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

4

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

5

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

1

6

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

7

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

8

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 600 test/giờ)

Hệ thống

2

9

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (công suất tối đa không quá 200 test/giờ)

Hệ thống

2

10

Máy thở

Máy

1

11

Máy gây mê

Máy

1

12

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

13

Bơm tiêm điện

Cái

3

14

Máy truyền dịch

Máy

3

15

Dao mổ điện cao tần

Cái

1

16

Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô

Cái

1

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

1

19

Đèn mổ di động

Bộ

1

20

Bàn mổ

Cái

1

21

Máy điện tim

Máy

5

22

Máy điện não

Máy

1

23

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

24

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

25

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

26

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

27

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

28

Máy laser 5 đầu châm

Máy

6

29

Máy laser bán dẫn

Máy

6

30

Máy thiết bị laser

Máy

4

31

Thiết bị laser U sơ tuyến tiền liệt

Máy

4

32

Thiết bị quang châm 2 kênh

Máy

4

33

Thiết bị điều trị liệt laser 12 kênh

Máy

4

34

Máy điều trị bằng dòng Tens

Máy

4

35

Máy cưa bột

Máy

2

36

Máy garo tự động

Máy

3

37

Máy gây mê kèm giúp thở

Máy

2

38

Máy cắt trĩ

Máy

2

39

Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Cái

2

40

Máy đốt điện tần số Radio

Máy

2

41

Máy điện xung điều trị

Máy

5

42

Máy điều trị bằng từ trường

Máy

5

43

Máy kéo cột sống thắt lưng

Máy

5

44

Máy siêu âm điều trị

Máy

5

45

Xe đẩy băng ca

Cái

20

46

Bàn mổ

Cái

2

47

Giường thủy lực

Cái

40

48

Giường một tay quay nâng giường

Cái

20

49

Giường + nệm

Cái

40

50

Bồn rửa tay phòng mổ 2 vòi

Cái

6

51

Máy đóng bao

Máy

2

52

Máy sắc thuốc

Máy

4

53

Bộ sắc khí bản mỏng bao gồm (6 mục)

Cái

2

54

Kính hiển vi 2 mắt

Máy

2

55

Máy sắc thuốc đóng gói tự động và đảo thuốc tự động 2 nồi

Máy

2

56

Máy Oxy cao áp

Máy

6

57

Máy thăm dò chức năng hô hấp

Máy

2

58

Ghế máy nha khoa

Cái

2

59

Bộ thử thị lực

Máy

2

60

Đèn khe khám mắt

Máy

2

61

Đèn soi đáy mắt pin trung

Máy

2

62

Hệ thống buồng Oxy cao áp

Máy

2

63

Máy kích thích tim qua thực quản

Máy

2

64

Máy laser nội mạch

Máy

3

65

Máy đo lưu huyết não

Máy

2

66

Máy theo dõi huyết áp 24h

Máy

2

67

Hệ thống Holter điện tim

Máy

2

68

Máy theo dõi huyết áp liên tục 24 giờ

Máy

2

69

Máy laser nội tĩnh mạch

Máy

4

70

Bàn BOBATH

Máy

4

71

Máy vi sóng từ

Máy

4

72

Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại

Máy

4

73

Thùng parafin

Máy

4

74

Máy kéo dãn cổ và cột sống

Máy

4

75

Máy điện phân thuốc

Máy

4

76

Đầu kéo dãn cổ và cột sống

Cái

4

77

Nồi nấu Parafin

Máy

4

78

Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu

Máy

4

79

Máy nén ép liên tục và ngắt quãng

Máy

4

80

Máy điều trị bằng điện trường cao áp

Máy

4

81

Máy kéo dãn cột sống cổ

Máy

4

82

Thiết bị Laser bán dẫn quang trị liệu

Máy

4

83

Thiết bị từ trường trị liệu 2 kênh

Máy

4

84

Máy nén ép liên tục và ngắt quãng

Máy

4

85

Máy siêu âm điều trị 2 tần số 1MHz&3MHz

Máy

4

86

Thiết bị điều trị 2 kênh tần số trung bình đa chức năng

Máy

4

87

Hệ thống bóp nén tự động

Máy

4

88

Máy điều trị bằng dòng Tens (2 cái)

Máy

4

89

Máy điều trị sóng xung kích

Máy

4

90

Máy siêu âm điều trị 2 tần

Máy

4

91

Máy sóng ngắn điều trị xung và liên tục

Máy

4

92

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới

Máy

4

93

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi

Máy

4

94

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối

Máy

4

95

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa

Máy

4

96

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên

Máy

4

97

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai

Máy

4

98

Hệ thống kéo giãn

Hệ thống

4

99

Máy từ trường điều trị

Máy

4

100

Giường tập phục hồi chức năng

Máy

4

101

Máy điện xung điều trị

Máy

4

102

Máy điều trị bằng từ trường

Máy

4

103

Máy kéo giãn cột sống thắt lưng

Máy

4

104

Máy Laser bán dẫn điều trị

Máy

4

105

Máy siêu âm điều trị

Máy

4

106

Máy điện xung điều trị

Máy

4

107

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Máy

4

108

Máy siêu âm điều trị

Máy

4

109

Hệ thống bóp nén tự động

Máy

4

110

Hệ thống bóp nén liên tục ngắt quãng

Máy

4

111

Máy phân tích nước tiểu

Máy

2

112

Máy phân tích huyết học 18 thông số

Máy

2

113

Máy đo điện cơ vi tính

Máy

2

114

Máy đo loãng xương

Máy

2

115

Máy ly tâm 12 ống

Máy

2

116

Máy phân tích sinh hóa máu bán tự động

Máy

2

117

Máy siêu âm chẩn đoán xe đẩy

Máy

2

118

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số (CR)

Máy

2

119

Tủ an toàn sinh học CLASS II

Máy

1

120

Thiết bị chuẩn đoán bệnh tiểu đường cơ động

Máy

1

121

Thiết bị quang trị liệu 5 đầu châm

Máy

4

122

Máy châm cứu 8 kênh kết hợp masaga

Máy

4

123

Máy kéo giãn cột sống cổ

Máy

4

124

Thiết bị quang châm quang trị liệu bằng laser bán dẫn

Máy

4

125

Đầu kéo giãn cổ, cột sống

Máy

4

126

Giường cho máy kéo giãn cổ, cột sống

Máy

4

127

Máy kéo giãn cột sống cổ

Máy

4

128

Thiết bị quang châm bằng laser 5 kênh

Máy

4

129

Máy điện châm đa năng 6 kênh công suất 60W

Máy

4

130

Máy từ trường điều trị

Máy

4

131

Máy siêu âm điều trị

Máy

4

132

Thiết bị chuyển mạch

Máy

4

133

Máy sao thuốc

Máy

1

134

Máy rửa dược liệu

Máy

1

135

Máy sắc thuốc

Máy

20

136

Máy phun thuốc điều trị

Máy

1

137

Máy rây rung nhiều tầng

Máy

1

138

Máy thái thuốc

Máy

1

IX

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn

1

Máy điện tim (07 trạm y tế, Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm, bệnh viện)

Máy

9

2

Máy chụp XQ di động

Máy

1

3

Máy chụp XQ  kỹ thuật số tổng quát (Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm, bệnh viện)

Máy

2

4

Máy siêu âm tổng quát (07 trạm y tế, Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm, bệnh viện)

Máy

9

5

Máy thở

Máy

5

6

Dao mổ cao tần 300W HE

Cái

2

7

Bơm tiêm điện

Cái

10

8

Máy phá rung tim

Máy

2

9

Đèn mổ di động

Cái

4

10

Bàn mổ đa năng

Cái

2

11

Máy soi cổ tử cung (Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm, bệnh viện)

Máy

2

12

Máy theo dõi sản khoa (Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm, bệnh viện)

Máy

4

13

Máy sinh hóa tự động (công suất tối đa 1200 test/giờ) (Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm, bệnh viện)

Cái

2

14

Bộ đèn mổ treo trần

Cái

2

15

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Máy

1

16

Bình phun

Cái

13

17

Máy phun

Cái

7

18

Máy hút ẩm

Cái

3

19

Máy xông khí dung

Cái

1

20

Máy tạo Oxy

Cái

3

21

Bộ khám ngũ quan

Bộ

1

22

Máy hút khí màng phổi

Cái

1

23

Máy hút nhớt bằng điện

Cái

1

24

Máy làm ấm dịch truyền

Cái

1

25

Bàn kéo nắn xương

Cái

1

26

Bộ tiểu phẫu (8 chi tiết)

Bộ

1

27

Máy rửa dạ dày

Cái

2

28

Máy gây mê kèm thở + máy nén khí

Cái

2

29

Bộ đại phẫu (50 khoản)

Bộ

1

30

Bộ trung phẫu (22 khoản)

Bộ

1

31

Bộ khám ngũ quan

Bộ

1

32

Ghế răng đơn giản

Cái

2

33

Bộ đo nhãn áp

Bộ

1

34

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

1

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

1

36

Bộ khám răng hàm mặt

Bộ

1

37

Bộ kính thử thị lực

Bộ

1

38

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

Cái

1

39

Máy chạy điện liên tục áp lực thấp

Cái

1

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy thai (22 chi tiết)

Bộ

1

41

Máy hút dịch chạy điện

Cái

2

42

Máy Doppler cầm tay

Cái

1

43

Bàn hồi sức sơ sinh

Cái

1

44

Giường ủ ấm trẻ sơ sinh

Cái

3

45

Máy hút nhớt bằng điện

Cái

1

46

Nồi hấp ướt

Cái

4

47

Tủ sấy khô

Cái

4

48

Tủ sấy 250, ≥ 120 lít

Cái

1

49

Máy xông khí dung

Cái

1

50

Tủ Hotte vô trùng

Cái

1

51

Kính hiển vi

Cái

14

52

Máy xét nghiệm huyết học

Cái

3

53

Máy đo độ đông máu bán tự động

Cái

1

54

Máy phân tích máu D3

Cái

1

55

Máy ion đồ

Cái

1

56

Máy đo độ đông máu bán tự động

Cái

1

57

Máy nước tiểu 11 thông số

Cái

1

58

Máy xét nghiệm huyết học

Cái

1

59

Máy li tâm máu

Cái

1

60

Bộ dụng cụ xét nghiệm lao

Cái

1

61

Kính hiển vi soi nổi

Cái

1

62

Máy li tâm 8 lỗ

Cái

1

63

Máy nước tiểu 10 thông số

Cái

2

64

Tủ âm

Cái

1

65

Tủ ấm

Cái

1

66

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

1

67

Máy đo nồng độ cồn hơi thở

Cái

1

68

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

Cái

1

69

Máy tạo Oxy và phụ kiện

Cái

3

70

Ghế răng

Cái

5

71

Bộ mở khí quản (14 khoản)

Bộ

2

72

Máy Doppler tim thai cầm tay

Cái

1

73

Nồi hấp tiệt trùng tự động 40 lít

Cái

1

74

Tủ sấy

Cái

1

75

Bộ dụng cụ khám tai mũi họng

Cái

2

76

Bộ đỡ đẻ

Cái

7

77

Bộ dụng cụ chích chắp mắt

Cái

2

78

Bàn làm rốn và hồi sức sơ sinh

Cái

1

79

Nồi hấp áp lực 18 L

Cái

3

80

Tủ sấy điện

Cái

1

81

Bàn tiểu phẫu

Cái

1

82

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

2

83

Máy Doppler tim thai

Cái

11

84

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

2

85

Máy hút dịch chạy điện

Cái

2

86

Ghế nha khoa

Cái

1

87

Nồi hấp kim và dụng cụ châm cứu 16 lít

Cái

1

88

Kính lúp 2 mắt

Cái

1

89

Bộ dụng cụ tiểu phẫu (17 khoản)

Bộ

2

90

Tủ đựng thuốc có 2 ngăn thuốc độc AB

Cái

1

91

Máy Doppler

Cái

1

92

Máy áp lực dương liên tục không xâm nhập, chạy điện

Cái

1

93

Đèn treo trán + bộ khám ngũ quan

Cái

5

X

Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát (Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc và Phòng khám ngoại trú tại phường Cam Phú)

Máy

2

2

Máy siêu âm tổng quát (06 trạm y tế xã, Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc và Phòng khám ngoại trú tại phường Cam Phú)

Máy

8

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 200 test/giờ) (02 trạm y tế, Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc và Phòng khám ngoại trú tại phường Cam Phú)

Hệ thống

4

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại  (công suất tối đa không quá 100 test/giờ) (Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc và Phòng khám ngoại trú tại phường Cam Phú)

Hệ thống

2

5

Máy điện tim

Máy

17

6

Máy điện não

Máy

1

7

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

8

Máy soi cổ tử cung (Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc và Phòng khám ngoại trú tại phường Cam Phú)

Máy

2

9

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng (15 trạm y tế và Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc)

Máy

16

10

Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh có hệ thống sưởi ấm

Bộ

15

11

Bàn sinh Inox

Máy

2

12

Bàn tiểu phẫu

Cái

3

13

Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán

Bộ

8

14

Ghế nha khoa

Máy

23

15

Máy Doppler tim thai

Máy

14

16

Máy phân tích huyết học

Máy

7

17

Máy hút dịch

Máy

15

18

Tủ an toàn sinh học cấp I

Hệ thống

1

19

Kính hiển vi sinh học

Máy

11

20

Thiết bị thông dụng y tế

Bộ

2

21

Máy tạo Oxy

Máy

8

XI

Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

 Máy X-quang  C Arm

Máy

2

3

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

5

Máy siêu âm tổng quát

Máy

7

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (công suất tối đa không quá 1200 test/giờ) (Trung tâm, Phòng khám đa khoa Suối Tân và Phòng khám đa khoa Cam An Nam)

Hệ thống

3

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (công suất tối đa không quá 100 test/giờ)

Hệ thống

2

8

Máy thở

Máy

4