Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ THUỘC PHẠM VI TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (tại Tờ trình số 271/TTr-STC ngày 07/02/2020),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi tỉnh quản lý. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các quy định khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Hiến);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ THUỘC PHẠM VI TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

1.1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

05

1.2

Máy X quang di động

Máy

06

1.3

Máy X quang C arm

Máy

03

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

2.1

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

02

2.2

Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

01

2.3

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

01

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla

Hệ thống

02

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

02

5

Siêu âm

 

 

5.1

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

05

5.2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

08

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

03

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

03

8

Máy thận nhân tạo

Máy

50

9

Máy thở

Máy

45

10

Máy gây mê

Máy

10

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

140

12

Bơm tiêm điện

Cái

230

13

Máy truyền dịch

Máy

230

14

Dao mổ

 

 

14.1

Dao mổ điện cao tần

Cái

10

14.2

Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô

Cái

08

15

Máy phá rung tim

Máy

10

16

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

02

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

08

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

12

19

Đèn mổ di động

Bộ

05

20

Bàn mổ

Cái

12

21

Máy điện tim

Máy

20

22

Máy điện não

Máy

02

23

Hệ thống khám nội soi

 

 

23.1

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

01

23.2

Hệ thống nội soi khí phế quản

Hệ thống

01

23.3

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

01

23.4

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

01

24

Máy soi cổ tử cung

Máy

01

25

Thiết bị xạ trị

 

 

25.1

Hệ thống gia tốc xạ phẫu SBRT (VERO)

Hệ thống

01

25.2

Hệ thống mô phỏng kết hợp CT/PET

Hệ thống

01

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

1

Áo + Yếm chì

Bộ

20

2

Bàn khám nghiệm tử thi

Cái

02

3

Bàn làm bột bó xương

Cái

02

4

Bàn nắn xương chỉnh hình đa năng

Cái

02

5

Bàn tiểu phẫu

Cái

10

6

Bán ép túi máu hay Máy hàn ép túi máu

Cái

02

7

Bể ủ nhiệt

Cái

04

8

Bình phong chì

Cái

10

9

Bình CO2

Cái

20

10

Bộ cắt Amidan gây mê

Bộ

04

11

Bộ đại phẫu

Bộ

05

12

Bộ đặt nội khí quản thường

Bộ

15

13

Bộ đặt nội khí quản khó có camera

Bộ

06

14

Bộ dụng cụ cắt mộng

Bộ

02

15

Bộ dụng cụ chỉnh hình răng miệng

Bộ

02

16

Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt

Bộ

02

17

Bộ dụng cụ cố định chi

Bộ

04

18

Bộ dụng cụ khám khúc xạ

Bộ

02

19

Bộ dụng cụ khám nghiệm tử thi

Bộ

02

20

Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể

Bộ

05

21

Bộ dụng cụ mổ hàm ếch

Bộ

04

22

Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật khí quản

Bộ

02

23

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

06

24

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

Bộ

02

25

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép IMPLANT

Bộ

02

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật

Bộ

02

27

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp

Bộ

02

28

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

03

29

Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày

Bộ

02

30

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên, dưới

Bộ

02

31

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

02

32

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

03

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật DCS

Bộ

02

34

Bộ dụng cụ phẫu thuật DHS

Bộ

02

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

02

36

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

02

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

Bộ

02

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

04

39

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

04

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh

Bộ

02

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

02

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

03

43

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch

Bộ

02

44

Bộ dụng cụ phẫu thuật tử thi

Bộ

02

45

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

02

46

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lấy sỏi ống mật chủ

Bộ

01

47

Bộ dụng cụ sinh thiết màng phổi

Bộ

02

48

Bộ dụng cụ soi lấy dị vật ống cứng

Bộ

02

49

Bộ dụng cụ vi phẫu cột sống

Bộ

01

50

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

02

51

Bộ dụng cụ vi phẫu tai mũi họng

Bộ

02

52

Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh

Bộ

02

53

Bộ khám điều trị nội soi tai mũi họng

Bộ

01

54

Bộ khám ngũ quan

Bộ

02

55

Bộ khung vén não

Bộ

01

56

Bộ dụng cụ nội soi dạ dày tá tràng

Bộ

03

57

Bộ dụng cụ nội soi đại tràng

Bộ

02

58

Bộ dụng cụ nội soi ngoại tổng hợp

Bộ

01

59

Bộ dụng cụ nội soi ổ bụng

Bộ

01

60

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

02

61

Bộ dụng cụ soi thanh quản

Bộ

04

62

Bộ dụng cụ vá nhi

Bộ

02

63

Bơm tiêm có chắn xạ

Bộ

02

64

Bồn chứa oxy lỏng

Cái

02

65

Bồn tắm bỏng

Cái

01

66

Bồn tắm xoáy

Cái

02

67

Box chiết tách đồng vị Tc-99m

Cái

02

68

Box flexi lọc phóng xạ Iodine-131

Cái

01

69

Box phân liều đồng vị phóng xạ Nal-131 (Hệ che chắn pha chế dược chất Standard L shield)

Cái

01

70

Cưa cắt bột loại điện

Cái

02

71

Dàn Real time PCR

Hệ thống

02

72

Dao cắt đốt cầm máu siêu âm

Cái

02

73

Dao mổ laser các loại

Cái

02

74

Đầu đọc kỹ thuật số CR

Cái

02

75

Đèn Halogen trám răng thẩm mỹ

Cái

04

76

Đèn quang trùng hợp

Cái

04

77

Đèn soi đáy mắt

Cái

05

78

Đèn treo trần ánh sáng lạnh

Cái

02

79

Điện hóa phát quang miễn dịch

Hệ thống

01

80

Dụng cụ phân chia, che chắn an toàn bức xạ

Bộ

01

81

Dụng cụ tập phục hồi chức năng cơ chi dưới, chi trên,...

Bộ

10

82

Garo hơi số hóa cho phẫu thuật chấn thương

Cái

04

83

Ghế + Bộ dụng cụ khám và điều trị tai mũi họng

Hệ thống

08

84

Ghế + Máy khám điều trị răng hàm mặt

Hệ thống

05

85

Ghế bại não

Cái

02

86

Giường cấp cứu đa năng điện

Cái

130

87

Giường kéo giãn cột sống

Cái

03

88

Giường tập vật lý trị liệu

Cái

04

89

Hệ thống cảnh báo liệt tủy do phẫu thuật cột sống

Hệ thống

01

90

Hệ thống Elisa

Hệ thống

02

91

Hệ thống nội soi trực tràng

Hệ thống

01

92

Hệ thống giường và khung định vị cho xạ phẫu

Hệ thống

01

93

Hệ thống khí sạch áp lực dương trong phòng mổ

Hệ thống

01

94

Hệ thống khí y tế trung tâm

Hệ thống

01

95

Hệ thống lạnh trung tâm

Hệ thống

01

96

Hệ thống máy Gelcard

Hệ thống

01

97

Hệ thống máy hút chân không cho rác thải phóng xạ

Hệ thống

01

98

Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco

Hệ thống

02

99

Hệ thống rửa tự động khử khuẩn

Hệ thống

02

100

Hệ thống thăm dò điện sinh lý

Hệ thống

01

101

Hệ thống thiết bị phục hồi chức năng

Hệ thống

01

102

Hệ thống tiệt trùng bằng công nghệ Plasma

Hệ thống

02

103

Hệ thống vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm toàn viện

Hệ thống

01

104

Hệ thống xạ trị trong phẫu thuật (bao gồm phòng đặt thiết bị)

Hệ thống

01

105

Hệ thống xác định nhóm máu tự động và tìm kháng thể bất thường

Hệ thống

01

106

Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin

Hệ thống

02

107

Hệ thống súc rửa dạ dày

Hệ thống

02

108

Hóa mô miễn dịch tự động

Hệ thống

01

109

Hộp chắn beta (kho beta)

Cái

01

110

Hộp chắn Gamma (kho cất giữ)

Cái

01

111

Hộp đựng bơm tiêm có bọc chì bảo vệ

Cái

02

112

Hộp kính thử thị lực

Cái

03

113

Hốt vô trùng

Cái

04

114

Khoan xương điện

Cái

02

115

Khung cố định đầu chuyên dùng cho mổ não

Cái

01

116

Kính hiển vi

Cái

18

117

Kính hiển vi phẫu thuật các loại

Cái

15

118

Kính soi góc tiền phòng

Cái

01

119

Labo răng giả cho 4 kỹ thuật viên (đủ trang thiết bị nhựa và gốm sứ)

Lab

01

120

Labo xét nghiệm mô bệnh học gồm: Tủ hút xử lý mẫu, Máy đúc bệnh phẩm, Máy cắt tiêu bản, Máy li tâm, Tủ âm, Bộ bể nhuộm thủ công, Bàn hơ giãn tiêu bản, Tủ + hộp đựng tiêu bản, Máy siêu âm, Máy X-quang

Hệ thống

01

121

Laser CO2

Máy

02

122

Laser Diod

Hệ thống

01

123

Laser nội mạch

Máy

10

124

Laser YAG

Hệ thống

01

125

Lò nấu parafin

Cái

02

126

Máy bào da

Máy

02

127

Máy bơm bóng đối xung

Máy

01

128

Máy cắm ghép Implant

Máy

02

129

Máy cắt dịch kính

Máy

02

130

Máy cắt đốt cầm máu ổ khớp bằng sóng Radio

Máy

02

131

Máy cắt đốt tai mũi họng bằng tia Plasma

Máy

02

132

Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật TMH

Máy

01

133

Máy cắt lát vi thể

Máy

02

134

Máy cất nước

Máy

08

135

Máy chiết và tách tế bào chẩn đoán ung thư

Máy

01

136

Máy chụp cắt lớp võng mạc

Máy

01

137

Máy chụp phim Parorama (2 hàm)

Máy

01

138

Máy Cobalt 60 điều trị

Máy

01

139

Máy đánh Amalgam

Máy

01

140

Máy đánh giá chức năng tiểu cầu

Máy

01

141

Máy đếm khuẩn lạc

Máy

02

142

Máy đếm tế bào CD4

Máy

01

143

Máy đếm tế bào gốc

Máy

01

144

Máy điện châm

Máy

35

145

Máy điện di

Máy

01

146

Máy điện phân thuốc

Máy

04

147

Máy điện tim gắng sức

Máy

02

148

Máy điện xung điều trị

Máy

04

149

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Máy

02

150

Máy điều trị điện từ trường

Máy

02

151

Máy điều trị oxy cao áp

Máy

02

152

Máy điều trị siêu âm cao tần

Máy

02

153

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

02

154

Máy điều trị tần số cao

Máy

02

155

Máy định danh vi khuẩn

Máy

01

156

Máy định danh vi rút

Máy

01

157

Máy đinh lượng D-Dimer

Máy

0

158

Máy đo biến thiên diện tích cơ thể

Máy

01

159

Máy đo các chỉ số niệu học

Máy

01

160

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

04

161

Máy đo chuyển hóa cơ bản

Máy

02

162

Máy đo cung lượng tim

Máy

01

163

Máy đo điện cơ

Máy

03

164

Máy đo điện giải đồ

Máy

12

165

Máy đo độ đông máu

Máy

03

166

Máy đo độ lác

Máy

01

167

Máy đo độ loãng xương

Máy

01

168

Máy đo Hemoglobin không xâm lấn

Máy

01

169

Máy đo điện di Hemoglobin

Máy

01

170

Máy đo huyết động không xâm lấn

Máy

01

171

Máy đo kết dính tiểu cầu

Máy

01

172

Máy đo khúc xạ

Máy

04

173

Máy đo liều hấp thụ tuyến giáp

Máy

01

174

Máy đo liều tia xạ điều trị

Máy

01

175

Máy đo liều tia xạ phòng hộ

Máy

01

176

Máy đo nhãn áp

Máy

05

177

Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay

Máy

20

178

Máy đo nồng độ CO2, O2 tủ cấy

Máy

02

179

Máy đo nồng độ cồn trong máu

Máy

02

180

Máy đo nồng độ troponin -I-T tại giường

Máy

10

181

Máy đo OAE (máy đo âm điện ốc tai)

Máy

01

182

Máy đo thị lực

Máy

04

183

Máy đo thính lực

Máy

04

184

Máy đo tốc độ lắng máu

Máy

02

185

Máy đo tuần hoàn não

Máy

01

186

Máy đo và theo dõi thần kinh trong mổ

Máy

01

187

Máy đo vòng vô khuẩn

Máy

01

188

Máy đọc kháng sinh đồ tự động

Máy

01

189

Máy ép tim tự động

Máy

01

190

Máy Galvanic kích thích điện

Máy

02

191

Máy giải trình tự Gen

Máy

01

192

Máy hàn dây túi máu

Máy

04

193

Nồi hấp tiệt trùng

Máy

20

194

Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h

Máy

08

195

Máy hút ẩm

Máy

20

196

Máy hút điện

Máy

95

197

Máy hút điện chạy liên tục áp lực thấp

Máy

20

198

Máy hủy bơm tiêm 1 lần

Máy

50

199

Máy in phim X quang

Máy

06

200

Máy Javan kế

Máy

01

201

Máy kéo giãn

Máy

03

202

Máy khí dung siêu âm

Máy

20

203

Máy khoan cắt xương dùng trong phẫu thuật

Máy

10

204

Máy khuấy từ

Máy

01

205

Máy kích thích điện

Máy

02

206

Máy kích thích liền xương bằng siêu âm

Máy

02

207

Máy kích thích thần kinh cơ

Máy

01

208

Máy lắc máu

Máy

10

209

Máy lắc tiểu cầu

Máy

02

210

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

10

211

Máy laser châm cứu

Máy

10

212

Máy laser điều trị

Máy

04

213

Máy lấy cao răng bằng sóng siêu âm

Máy

04

214

Máy lọc máu liên tục

Máy

03

215

Máy ly tâm

Máy

12

216

Máy ly tâm lạnh

Máy

04

217

Máy ly tâm máu Hematocrit

Máy

05

218

Máy nhiệt trị liệu

Máy

02

219

Máy nhuộm tiêu bản

Máy

03

220

Máy nội soi trực tràng

Máy

01

221

Máy phân tích acid amin

Máy

02

222

Máy phân tích đàn hồi cục máu đông

Máy

02

223

Máy phân tích HBA1C

Máy

01

224

Máy phân tích huyết học

Máy

03

225

Máy phân tích khí máu

Máy

02

226

Máy phân tích nước tiểu

Máy

04

227

Máy phân tích tế bào dòng chảy

Máy

01

228

Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét

Máy

01

229

Máy phun dung dịch khử trùng tự động

Máy

03

230

Máy rã đông

Máy

01

231

Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

Máy

04

232

Máy rửa quả lọc thận

Máy

20

233

Máy sấy, bảo quản dây ống thở và phụ kiện

Máy

02

234

Máy sấy

Máy

30

235

Máy siêu âm mắt

Máy

01

236

Máy siêu âm điều trị

Máy

02

237

Máy siêu âm thần kinh cơ

Máy

01

238

Máy siêu âm trắng đen

Máy

04

239

Máy siêu âm xách tay

Máy

03

240

Máy soi mũi xoang

Máy

01

241

Máy soi thực quản ống cứng

Máy

01

242

Máy soi thực quản ống mềm

Máy

01

243

Máy sóng ngắn xung và liên tục

Máy

02

244

Máy tách các thành phần máu

Máy

02

245

Máy tách chiết AND/ARN tự động

Máy

01

246

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

02

247

Máy tán sỏi niệu quản

Máy

02

248

Máy tán thuốc

Máy

01

249

Máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể

Máy

04

250

Máy tạo nhịp tim tạm thời

Máy

10

251

Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn

Máy

10

252

Máy tạo oxy di động

Máy

30

253

Máy tẩy trắng nhanh răng

Máy

04

254

Máy theo dõi liều xạ điều trị

Máy

01

255

Máy thở CPAP

Máy

16

256

Máy thử phản ứng ngưng kết

Máy

02

257

Máy thủy liệu điều trị

Máy

02

258

Máy trị xạ áp sát liều cao

Máy

01

259

Máy trị xạ áp sát liều thấp

Máy

01

260

Máy trộn huyết tương

Máy

02

261

Máy trộn lắc

Máy

01

262

Máy tự động xử lý tế bào gốc

Máy

01

263

Máy ướp xác

Máy

03

264

Máy vi sóng xung và liên tục

Máy

02

265

Máy vỗ rung

Máy

01

266

Máy vùi mô

Máy

02

267

Máy xạ hình SPECT 02 đầu thu

Hệ thống

01

268

Máy xét nghiệm (NAT) sàng Iọc máu kỹ thuật gen

Máy

01

269

Máy xét nghiệm Gen bằng kỹ thuật FISH

Máy

01

270

Máy xét nghiệm kháng thể bất thường

Máy

01

271

Máy xử lý mô tự động

Máy

02

272

Máy xử lý vết thương hút áp lực âm

Máy

06

273

Monitor trung tâm

Hệ thống

02

274

Ngân hàng đông lạnh bảo quản tế bào gốc

Hệ thống

01

275

Nồi cách thủy

Cái

06

276

Ống soi đường mật trong mổ

Bộ

01

277

Ống soi tá tràng + Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật tụy ngược dòng (ERCP)

Bộ

01

278

Quang trị liệu

Bộ

08

279

Thiết bị định vị (Navigation) dành cho phẫu thuật và các phần mềm cho phẫu thuật thần kinh, cột sống và Tai Mũi Họng

Cái

01

280

Thiết bị kiểm soát nhiễm xạ bề mặt

Cái

01

281

Thiết bị kiểm soát nhịp thở cho xạ trị gating

Cái

01

282

Thiết bị kiểm tra cảnh báo nhiễm xạ

Cái

01

283

Thiết bị phẫu thuật mắt Exzimer

Hệ thống

02

284

Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên

Bộ

10

285

Thiết bị sắc thuốc ≥ 24 ấm

Cái

04

286

Thiết bị sắc thuốc, đóng gói tự động

Cái

04

287

Thiết bị sàng lọc xơ vữa động mạch

Cái

02

288

Thiết bị tán sỏi mật

Bộ

01

289

Thiết bị theo dõi kiểm soát suất liều bức xạ cầm tay

Cái

01

290

Thùng rác đựng chất thải phóng xạ

Cái

03

291

Tủ ấm

Cái

07

292

Hệ thống an toàn sinh học cấp II (tủ an toàn sinh học cấp II và một số thiết bị khác)

Hệ thống

01

293

Tủ cấy máu

Cái

01

294

Tủ đông sâu

Cái

03

295

Tủ đựng chất phóng xạ

Cái

01

296

Tủ hút hơi khí độc

Cái

02

297

Tủ lạnh trữ máu, bảo quản máu

Cái

06

298

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

04

299

Xe đạp gắng sức

Cái

04

300

Cáng đẩy

Cái

100

301

Hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo

Hệ thống

04

302

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

Hệ thống

02

303

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống

02

304

Máy giặt

Máy

04

305

Máy vắt đồ vải

Máy

02

306

Trạm lưu trữ và xử lý hình ảnh, dữ liệu (PACS)

Cái

01

307

Xe lăn

Cái

55

308

Xe đẩy dụng cụ thay băng, tiêm thuốc

Cái

100

II

BỆNH VIỆN SẢN NHI

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

Hệ thống

05

1.1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

01

1.2

Máy X quang di động

Máy

03

1.3

Máy X quang Carm

Máy

01

2

Hệ thống CT Scanner

 

01

2.1

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

01

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

01

4

Siêu âm

 

 

4.1

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

01

4.2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

06

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

01

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

02

7

Máy thở

Máy

30

8

Máy gây mê

Máy

07

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

77

10

Bơm tiêm điện

Cái

145

11

Máy truyền dịch

Máy

145

12

Dao mổ

 

11

12.1

Dao mổ điện cao tần

Cái

09

12.2

Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô

Cái

02

13

Máy phá rung tim

Máy

07

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

04

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

06

16

Đèn mổ di động

Bộ

05

17

Bàn mổ

Cái

06

18

Máy điện tim

Máy

04

19

Máy điện não

Máy

01

20

Hệ thống khám nội noi

 

04

20.1

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

01

20.2

Hệ thống nội soi khí phế quản

Hệ thống

01

20.3

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

01

20.4

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

01

21

Máy soi tử cung

Bộ

06

22

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

30

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Áo + Yếm chì

Bộ

20

2

Bàn đỡ đẻ + khám phụ khoa

Cái

23

3

Bàn ép túi máu hay Máy hàn ép túi máu

Cái

02

4

Bàn làm rốn

Cái

16

5

Bàn sưởi ấm sơ sinh đa năng

Cái

22

6

Bàn tiểu phẫu

Cái

05

7

Bàn làm bột bó xương

Cái

02

8

Bàn nắn xương chỉnh hình đa năng

Cái

01

9

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

03

10

Bộ dụng cụ nội soi dạ dày, tá tràng

Bộ

01

11

Bộ dụng cụ bấm sinh thiết cổ tử cung

Bộ

03

12

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

02

13

Bộ dụng cụ cắt mộng

Bộ

02

14

Bộ dụng cụ cắt tử cung

Bộ

02

15

Bộ dụng cụ cắt tử cung qua đường âm đạo

Bộ

04

16

Bộ dụng cụ cố định chi

Bộ

02

17

Bộ dụng cụ chỉnh hình răng miệng

Bộ

01

18

Bộ dụng cụ đỡ đẻ

Bộ

60

19

Bộ dụng cụ khám khúc xạ

Bộ

02

20

Bộ dụng cụ khám ngũ quan

Bộ

02

21

Bộ dụng cụ khám và điều trị răng

Bộ

20

22

Bộ dụng cụ khám và điều trị TMH

Bộ

04

23

Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

Bộ

02

24

Bộ dụng cụ mổ hàm ếch

Bộ

02

25

Bộ dụng cụ mổ khớp háng

Bộ

02

26

Bộ dụng cụ mổ lấy thai và cắt tử cung

Bộ

06

27

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

02

28

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

04

29

Bộ dụng cụ mở miệng trẻ em và người lớn

Bộ

02

30

Bộ dụng cụ nạo sinh thiết

Bộ

02

31

Bộ dụng cụ nạo thai

Bộ

12

32

Bộ dụng cụ nâng mũi

Bộ

05

33

Bộ dụng cụ phẫu thật xoang thanh quản

Bộ

01

34

Bộ dụng cụ phẫu thuật bóc nang buồng trứng

Bộ

04

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật bỏng

Bộ

01

36

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt túi mật

Bộ

02

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

02

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

05

39

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

02

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

02

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật niệu đạo nam và nữ

Bộ

03

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa

Bộ

03

43

Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

Bộ

02

44

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

04

45

Bộ dụng cụ phẫu thuật Sản khoa

Bộ

10

46

Bộ dụng cụ phẫu thuật vú

Bộ

01

47

Bộ dụng cụ soi bàng quang

Bộ

01

48

Bộ dụng cụ soi cổ tử cung

Bộ

03

49

Bộ dụng cụ soi đường mật

Bộ

01

50

Bộ dụng cụ soi mũi

Bộ

01

51

Bộ dụng cụ tiểu phẫu: chắp, lẹo, dị vật giác mạc

Bộ

04

52

Bộ dụng cụ tháo vòng tránh thai

Bộ

10

53

Bộ dụng cụ thắt, cắt búi trĩ

Bộ

02

54

Bộ dụng cụ thông tuyến lệ

Bộ

02

55

Bộ dụng cụ thử Glôcôm

Bộ

02

56

Bộ dụng cụ triệt sản nam, nữ

Bộ

12

57

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

02

58

Bộ dụng cụ vi phẫu tai

Bộ

02

59

Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh

Bộ

02

60

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

16

61

Bồn chứa oxy lỏng

Cái

02

62

Bồn tắm bỏng

Cái

01

63

Cưa cắt bột loại điện

Cái

01

64

Cưa xương loại điện

Cái

02

65

Đầu đọc kỹ thuật số CR

Cái

02

66

Đèn Clar

Cái

15

67

Đèn chiếu thẩm mỹ

Cái

03

68

Đèn điều trị vàng da

Cái

20

69

Đèn đọc phim X-quang

Hộp

30

70

Đèn soi đáy mắt

cái

05

71

Đèn soi thanh quản

Cái

07

72

Giường cấp cứu

chiếc

65

73

Giường hồi sức sau đẻ

chiếc

20

74

Hệ thống khí sạch áp lực dương trong phòng mổ

Hệ thống

01

75

Hệ thống khí y tế trung tâm

Hệ thống

01

76

Hệ thống lạnh trung tâm

Hệ thống

01

77

Hệ thống lọc rửa tinh trùng (IUI) điều trị Vô sinh

Hệ thống

01

78

Hệ thống máy giặt vắt sấy

Hệ thống

04

79

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

Hệ thống

06

80

Hệ thống rửa tự động khử khuẩn

Hệ thống

02

81

Hốt vô trùng

cái

03

82

Kính hiển vi

cái

18

83

Kính hiển vi phẫu thuật

cái

01

84

Khoan xương điện

cái

02

85

Lồng ấp trẻ sơ sinh

cái

36

86

Máy Bipolad có chế độ cắt đốt

Máy

01

87

Máy bơm hơi vòi trứng

Máy

02

88

Máy cắt lát vi thể

Máy

01

89

Máy cất nước

Máy

08

90

Máy coblator

Máy

01

91

Máy chiết và tách tế bào chẩn đoán ung thư

Máy

01

92

Máy chụp đáy mắt trẻ sơ sinh cầm tay

Máy

01

93

Máy chụp phim Parorama (2 hàm)

Máy

01

94

Máy doppler tim thai

Máy

15

95

Máy điện di

Máy

01

96

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Máy

01

97

Máy điều trị điện từ trường

Máy

02

98

Máy điều trị tần số thấp

Máy

02

99

Máy định danh vi khuẩn

Máy

01

100

Máy định vị chóp

Máy

01

101

Máy đo cung lượng tim

Máy

01

102

Máy đo chuyển hóa cơ bản

Máy

01

103

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

01

104

Máy đo điện di Hemoglobin

Máy

01

105

Máy đo điện giải đồ

Máy

02

106

Máy đo độ đông máu

Máy

01

107

Máy đo độ lác

Máy

01

108

Máy đo độ loãng xương

Máy

01

109

Máy đo độ pH

Máy

01

110

Máy đo huyết động không xâm lấn

Máy

01

111

Máy đo khúc xạ

Máy

01

112

Máy đo nồng độ CO2, O2 tủ cấy

Máy

01

113

Máy đọc chỉ thị sinh học 3 giờ cho nồi hấp

Máy

01

114

Máy hủy bơm tiêm 1 lần

Máy

25

115

Máy làm ẩm dịch truyền

Máy

05

116

Máy làm ẩm và truyền máu nhanh

Máy

06

117

Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm

Máy

03

118

Máy lắc tiểu cầu

Máy

01

119

Máy lấy cao răng

Máy

03

120

Máy ly tâm gelcard

Máy

01

121

Máy ly tâm máu

Máy

11

122

Máy ly tâm nước tiểu

Máy

01

123

Máy nối dây túi máu vô trùng

Máy

01

124

Máy phân tích khí máu

Máy

01

125

Máy phun dịch khử khuẩn phòng mổ

Máy

03

126

Máy phun khí dung siêu âm

Máy

20

127

Máy sấy tiêu bản

Máy

01

128

Máy sấy và bảo quản dụng cụ

Máy

01

129

Máy siêu âm xách tay

Máy

03

130

Máy soi thực quản

Máy

01

131

Máy tách tiểu cầu

Máy

01

132

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

Máy

01

133

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma

Máy

01

134

Máy tính công thức bạch cầu

Máy

01

135

Máy theo dõi não bộ cho trẻ bị ngạt

Máy

02

136

Máy thủy trị liệu điều trị

Máy

02

137

Máy trộn lắc

Máy

02

138

Máy ướp xác

Máy

01

139

Máy vùi mô

Máy

01

140

Máy X-quang nhủ Ảnh

Máy

02

141

Máy X-quang thường quy

Máy

02

142

Máy xét nghiệm tinh dịch đồ

Máy

01

143

Máy phân tích huyết học

Máy

02

144

Máy phân tích nước tiểu

Máy

01

145

Máy xử lý mô

Máy

01

146

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

10

147

Hệ thống an toàn sinh học cấp II (tủ an toàn sinh học cấp II và một số thiết bị khác)

Hệ thống

01

148

Tủ ấm 37 độ

Cái

01

149

Tủ cấy máu

Cái

01

150

Tủ đông sâu

Cái

05

151

Tủ lạnh trữ máu, bảo quản máu

Cái

06

152

Tủ nuôi cấy

Cái

02

153

Tủ sấy dụng cụ

Cái

02

154

Cáng đẩy

Cái

20

155

Hệ thống xử lý nước thải y tế

Hệ thống

01

156

Hệ thống xử lý rác thải rắn y tế

Hệ thống

01

157

Hệ thống lọc nước RO

Hệ thống

02

158

Trạm lưu trữ và xử lý hình ảnh, dữ liệu (PACS)

Trạm

01

III

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Dao mổ điện cao tần

Cái

02

2

Đèn mổ di động

Bộ

04

3

Bàn mổ

Cái

03

4

Máy điện tim

Máy

02

5

Máy gây mê

Máy

02

6

Máy phá rung tim

Máy

01

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

02

8

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

02

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bảng thị lực (Máy tính + Phần mềm)

Bộ

08

2

Bình khí gây mê

Bộ

02

3

Bộ bàn ghế khám mắt

Bộ

02

4

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

03

5

Bộ đo nhãn áp

Bộ

15

6

Bộ dụng cụ mổ đáy mắt

Bộ

05

7

Bộ dụng cụ mổ glaucoma

Bộ

05

8

Bộ dụng cụ mổ lệ đạo

Bộ

02

9

Bộ dụng cụ mổ phaco

Bộ

20

10

Bộ dụng cụ mổ lác

Bộ

05

11

Bộ thông tuyến lệ

Bộ

05

12

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

10

13

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

20

14

Bộ dụng cụ xẻ chắp, lẹo

Bộ

20

15

Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt

Bộ

05

16

Bộ tròng thử kính (Hộp thử kính)

Bộ

08

17

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

02

18

Đèn soi đáy mắt

Cái

20

19

Hệ thống camera phẫu thuật nội nhãn

Hệ thống

01

20

Kính hiển vi phẫu thuật dịch kính-võng mạc

Hệ thống

01

21

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Hệ thống

06

22

Kính hiển vi xét nghiệm

Cái

01

23

Kính sinh hiển vi khám mắt

Cái

12

24

Kính sinh hiển vi khám mắt có camera

Hệ thống

03

25

Kính soi đáy mắt

Cái

08

26

Kính soi góc tiền phòng

Cái

08

27

Kính Volk tiếp xúc dùng để laser bao sau

Cái

02

28

Kính Volk tiếp xức dùng để laser cắt mống mắt chu biên

Cái

02

29

Kính Volk tiếp xúc dùng để laser quang đông võng mạc

Cái

02

30

Máy cắt dịch kính

Hệ thống

01

31

Máy chụp bản đồ giác mạc

Hệ thống

01

32

Máy chụp cắt lớp bán phần trước nhãn cầu (OCT bán phần trước nhãn cầu)

Hệ thống

01

33

Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT; OCT Angiography)

Hệ thống

01

34

Máy chụp mạch huỳnh quang đáy mắt

Hệ thống

01

35

Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

Hệ thống

01

36

Máy đo bề dày giác mạc

Hệ thống

01

37

Máy đo chức năng đông máu

Máy

02

38

Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo (IOL master)

Máy

01

39

Máy đo khúc xạ

Máy

03

40

Máy đo nhãn áp

Máy

02

41

Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay

Máy

02

42

Máy đo thị trường

Hệ thống

01

43

Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm

Máy

02

44

Máy lạnh đông hoặc quang đông thể mi

Hệ thống

01

45

Máy laser quang đông nội nhãn

Hệ thống

01

46

Máy laser quang đông võng mạc

Hệ thống

01

47

Máy laser Yag

Hệ thống

02

48

Máy ly tâm

Máy

02

49

Máy phân tích nước tiểu

Máy

02

50

Máy phân tích huyết học

Máy

02

51

Máy phẫu thuật Phaco

Hệ thống

04

52

Máy siêu âm A

Hệ thống

02

53

Máy siêu âm mắt AB

Hệ thống

02

54

Máy tập lác

Cái

01

55

Nồi hấp

Cái

10

56

Tủ ấm

Cái

01

57

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

01

58

Tủ sấy

Cái

01

59

Vòng căng mống mắt

Cái

02

IV

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

1.1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

01

2

Siêu âm

 

 

2.1

Máy siêu âm tổng quát

Máy

01

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

01

4

Máy thở

Máy

01

5

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

02

6

Bơm tiêm điện

Cái

02

7

Máy truyền dịch

Máy

02

8

Máy phá rung tim

Máy

01

9

Đèn mổ di động

Bộ

02

10

Bàn mổ

Cái

01

11

Máy điện tim

Máy

04

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bàn xiên quay

Cái

01

2

Bình ngẩm kiệt

Cái

02

3

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

02

4

Bộ dụng cụ đăt nội khí quản

Bộ

02

5

Bồn massage toàn thân

Cái

05

6

Bồn nấu Paraphin

Cái

02

7

Bồn rửa tay phòng mổ

Cái

01

8

Buồng xông thuốc toàn thân

Cái

02

9

Cân phân tích hiển thị số

Cái

02

10

Ghế tập đa năng

Cái

10

11

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

02

12

Ghế tập tay chân cho người khuyết tật

Cái

05

13

Giàn tập phục hồi chức năng

Cái

01

14

Giường bệnh đa năng

Cái

10

15

Giường cấp cứu

Cái

10

16

Giường massage điều trị

Cái

05

17

Giường tập vật lý trị liệu

Cái

04

18

Giường xông thuốc bộ phận (cổ vai, lưng)

Bộ

05

19

Hệ thống chiết cô các loại

Hệ thống

01

20

Hệ thống chiết xuất dược liệu

Hệ thống

01

21

Hệ thống điều trị oxy cao áp

Hệ thống

01

22

Hệ thống đóng thuốc nước dán nhãn tự động

Hệ thống

01

23

Hệ thống kéo dãn cột sống

Hệ thống

04

24

Hệ thống sắc thuốc thang

Hệ thống

04

25

Hệ thống sắc thuốc, đóng gói tự động

Hệ thống

02

26

Hệ thống tập đa năng

Hệ thống

01

27

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

02

28

Máy bao phim

Máy

01

29

Máy bao viên

Máy

01

30

Máy cất nước có xử lý

Máy

01

31

Máy cô cao chân không

Máy

01

32

Máy cô quay giảm áp

Máy

01

33

Máy chạy bộ phục hồi chức năng

Máy

01

34

Máy dập thuốc viên các loại

Máy

03

35

Máy điện cơ

Máy

01

36

Máy điện châm (châm cứu)

Máy

300

37

Máy điện châm đa năng

Máy

50

38

Máy điều trị điện xung

Máy

05

39

Máy điều trị bằng điện từ trường

Máy

01

40

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Máy

02

41

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Máy

02

42

Máy điều trị bằng từ trường

Máy

02

43

Máy điều trị điện xung và điện phân

Máy

02

44

Máy điều trị trĩ

Máy

02

45

Máy đo điện giải đồ

Máy

01

46

Máy đo độ đông máu

Máy

01

47

Máy đo độ loãng xương

Máy

01

48

Máy đo đường huyết

Máy

02

49

Máy đo huyết áp điện tử tự động

Máy

05

50

Máy đo nồng độ oxy trong máu

Máy

02

51

Máy đo nhiệt độ cơ thể

Máy

02

52

Máy đo tốc độ máu lắng

Máy

01

53

Máy đóng cốm tan túi thiếc

Máy

01

54

Máy đóng chè túi lọc

Máy

01

55

Máy đóng gói thuốc sắc

Máy

01

56

Máy đóng nang các loại

Máy

01

57

Máy ép vỉ

Máy

01

58

Máy giặt các loại

Máy

03

59

Máy giặt công nghiệp

Máy

02

60

Máy hàn túi

Máy

02

61

Máy hiệu ứng nhiệt

Máy

40

62

Máy hút ẩm

Máy

02

63

Máy hút đờm

Máy

01

64

Máy in phim X-quang

Máy

01

65

Máy kích thích thần kinh cơ

Máy

02

66

Máy khí dung

Máy

02

67

Máy làm cao dán

Máy

01

68

Máy làm thuốc tễ (viên hoàn mềm)

Máy

01

69

Máy làm viên hoàn cứng

Máy

01

70

Máy Laser công suất cao

Máy

02

71

Máy laser châm cứu

Máy

04

72

Máy Laser điều trị

Máy

02

73

Máy Laser Nội mạch

Máy

02

74

Máy ly tâm các loại

Máy

02

75

Máy nén ép trị liệu

Máy

02

76

Máy phân tích nước tiểu

Máy

02

77

Máy phun dung dịch khử khuẩn

Máy

01

78

Máy rây các loại

Máy

01

79

Máy rửa dược liệu

Máy

01

80

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ

Máy

02

81

Máy sao thuốc các loại

Máy

01

82

Máy sắc thuốc tự động

Máy

01

83

Máy sấy đồ vải các loại

Máy

02

84

Máy siêu âm điều trị

Máy

02

85

Máy soi trực tràng ống mềm

Máy

01

86

Máy tạo cốm

Máy

01

87

Máy tạo oxy

Máy

01

88

Máy tập cổ chân (thụ động)

Máy

01

89

Máy tập cổ tay và bàn tay (thụ động)

Máy

01

90

Máy tập đi thủy lực

Máy

01

91

Máy tập đứng và giữ thăng bằng

Máy

01

92

Máy tập khớp gối (CPM)

Máy

01

93

Máy tập khớp vai và khủy tay (thụ động)

Máy

01

94

Máy tập nâng và di chuyển bệnh nhân

Máy

01

95

Máy thái (cắt) dược liệu các loại

Máy

01

96

Máy thủy trị liệu điều trị

Máy

02

97

Máy trộn thuốc bột tự động

Máy

01

98

Máy xát hạt hạt khô

Máy

01

99

Máy xát hạt hạt ướt

Máy

01

100

Máy xay dược liệu các loại

Máy

01

101

Máy phân tích huyết học

Máy

02

102

Máy xông thuốc bộ phận

Máy

05

103

Máy X-quang cao tần thường quy

Máy

01

104

Nồi hấp tiệt trùng các loại

Cái

07

105

Ống soi trực tràng quang học

Cái

01

106

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

01

107

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

01

108

Tủ sấy thuốc, dược liệu

Cái

04

109

Thiết bị tâp phục hồi chức năng CPM

Hệ thống

02

110

Thiết bị tập phục hồi chức năng thụ động và cưỡng bức chi trên và chi dưới

Hệ thống

02

111

Thiết bị xông hơi ngâm thuốc + bồn tạo sóng ngâm chân

Hệ thống

02

112

Thùng gỗ xông chân + máy xông hơi thuốc

Bộ

30

113

Thùng vận chuyển sinh phẩm đi xét nghiệm

Cái

01

114

Xe đạp lực kế

Cái

03

115

Xe đạp tập phục hồi chức năng

Cái

02

116

Hệ thống cấp nước lọc tinh khiết

Hệ thống

03

117

Hệ thống là ga trải giường

Hệ thống

01

118

Hệ thống máy giặt vắt sấy

Hệ thống

01

119

Hệ thống phát điện dự phòng

Hệ thống

01

120

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

Hệ thống

01

121

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống

01

122

Máy hút khói khử mùi

Máy

01

123

Nồi cô thuốc các loại

Cái

02

124

Nồi nấu thuốc các loại

Cái

02

125

Tủ bảo quản hóa chất

Cái

01

126

Tủ đựng hóa chất

Cái

01

127

Thanh song song tập PHCN

Bộ

02

128

Xe đẩy băng ca

Cái

04

129

Xe đẩy dụng cụ

Cái

25

130

Xe lăn

Cái

10

131

Xe tiêm

Cái

15

V

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

1.1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

01

2

Siêu âm

 

 

2.1

Máy siêu âm tổng quát

Máy

01

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

02

4

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

01

5

Bơm tiêm điện

Cái

02

6

Máy truyền dịch

Máy

02

7

Dao mổ

 

 

7.1

Dao mổ điện cao tần

Cái

01

8

Máy phá rung tim

Máy

01

9

Đèn mổ treo trần

Bộ

01

10

Đèn mổ di động

Bộ

04

11

Bàn mổ

Cái

01

12

Máy điện tim

Máy

06

13

Máy điện não

Máy

01

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bồn Paraphin

Cái

01

2

Đèn hồng ngoại

Cái

04

3

Đèn tử ngoại

Cái

03

4

Ghế tập đa năng

Cái

10

5

Ghế nha khoa

Cái

01

6

Hệ thống nén khí liên tục và ngắt quãng

Cái

01

7

Kính hiển vi

Cái

02

8

Máy châm cứu

Máy

14

9

Máy điện cơ

Máy

01

10

Máy điện châm đa năng

Máy

04

11

Máy massage

Máy

04

12

Máy nén ép trị liệu

Máy

03

13

Máy điện xung

Máy

04

14

Máy sóng ngắn

Máy

03

15

Máy điện trường cao áp

Máy

01

16

Máy kéo giãn cột sống

Máy

04

17

Máy siêu âm điều trị

Máy

03

18

Máy từ trường

Máy

02

19

Máy tập đa năng

Máy

02

20

Máy tập phục hồi chức năng

Máy

01

21

Máy điện nóng lạnh

Máy

04

22

Máy vi sóng

Máy

03

23

Máy xung kích 2 đầu dò

Máy

02

24

Máy kéo nắn bó bột

Máy

01

25

Máy laser nội mạch

Máy

02

26

Máy laser u xơ

Máy

01

27

Máy laser điều trị công suất cao

Máy

01

28

Máy laser CO2

Máy

01

29

Máy kích thích phát âm

Máy

02

30

Máy điện phân

Máy

02

31

Máy tập phục hồi chức năng nhóm cơ vùng trên bằng khí nén

Máy

01

32

Máy tập phục hồi chức năng nhóm cơ vùng thân giữa bằng khí nén

Máy

01

33

Máy tập phục hồi chức năng nhóm cơ vùng thân và bả vai bằng khí nén

Máy

01

34

Máy tập phục hồi chức năng nhóm cơ vùng Khớp gối bằng khí nén

Máy

01

35

Máy tập phục hồi chức năng dạng khép đùi bằng khí nén

Máy

01

36

Máy tập phục hồi chức năng khớp háng bằng khí nén

Máy

01

37

Máy từ trường suyên sọ kết hợp laser

Máy

01

38

Máy oxy cao áp

Máy

02

39

Máy điều trị rồi loạn nốt

Máy

01

40

Máy hút đờm giãi

Máy

03

41

Máy xông khí dung

Máy

02

42

Máy chụp X-quang quanh khớp

Máy

01

43

Máy cạo vôi

Máy

01

44

Máy định vị chóp Apex ID

Máy

01

45

Máy nén khí của ghế nha khoa

Máy

01

46

Máy phân tích huyết học

Máy

01

47

Máy phân tích nước tiểu

Máy

02

48

Máy li tâm

Máy

02

49

Nồi nấu Paraphin

Cái

05

50

Hệ thống máy giặt vắt sấy

Hệ thống

01

51

Hệ thống phát điện dự phòng

Hệ thống

01

52

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

Hệ thống

01

53

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống

01

54

Xe tập thể dục

Cái

02

55

Xe chạy bộ

Cái

02

VI

TRUNG TÂM DA LIỄU

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

1.1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

01

2

Siêu âm

 

 

2.1

Máy siêu âm tổng quát

Máy

01

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

02

4

Máy gây mê

Máy

01

5

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

02

6

Bơm tiêm điện

Cái

02

7

Máy truyền dịch

Máy

02

8

Dao mổ

 

 

8.1

Dao mổ điện cao tần

Cái

01

9

Máy điện tim

Máy

02

10

Máy phá rung tim

Máy

01

11

Đèn mổ di động

Bộ

04

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Ambu bóp bóng người lớn

Cái

07

2

Ambu bóp bóng trẻ em

Cái

04

3

Bàn xoay cổ tay

Cái

01

4

Bàn mổ đa năng

Cái

01

5

Bể dàn tiêu bản

Cái

01

6

Bộ dụng cụ tập cho người lớn trẻ em

Bộ

01

7

Bộ tiểu phẫu

Bộ

03

8

Bộ trung phẫu

Bộ

02

9

Bộ làm ẩm oxy

Bộ

10

10

Bình oxy

Cái

05

11

Dàn ELISA

Hệ thống

01

12

Đèn ánh sáng sinh học

Cái

05

13

Đèn soi da

Cái

03

14

Đèn clar

Cái

05

15

Đèn điều trị hồng ngoại

Bộ

02

16

Ghế tập chi dưới

Cái

01

17

Giường cấp cứu

Cái

02

18

Hốt vô trùng

Cái

02

19

Kính hiển vi có chụp ảnh

Hệ thống

01

20

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

04

21

Lò nấu parafin

Cái

01

22

Máy cắt vi phẫu

Máy

01

23

Máy cất nước

Máy

04

24

Máy chiếu tia cực tím tay, chân, da đầu

Máy

01

25

Máy chiếu tia cực tím toàn thân

Máy

01

26

Máy đếm khuẩn lạc

Máy

01

27

Máy đo điện giải đồ

Máy

01

28

Máy đo độ pH

Máy

05

29

Máy đo kết dính tiểu cầu

Máy

01

30

Máy hút ẩm

Máy

06

31

Máy hút điện

Máy

05

32

Máy hủy bơm tiêm 1 lần

Máy

06

33

Máy khí dung

Máy

03

34

Máy khuấy từ

Máy

02

35

Máy kích thích thần kinh cơ

Máy

01

36

Máy lắc máu

Máy

02

37

Máy lắc tiểu cầu

Máy

01

38

Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm

Máy

01

39

Máy ly tâm máu

Máy

03

40

Máy ly tâm nước tiểu

Máy

01

41

Máy phân tích nước tiểu

Máy

02

42

Máy soi da

Máy

02

43

Máy tạo oxy di động

Máy

04

44

Máy trộn lắc

Máy

04

45

Máy trộn thuốc bột tự động

Máy

01

46

Máy điện di

Máy

01

47

Máy định danh vi khuẩn

Máy

02

48

Máy đo độ đông máu tự động

Máy

01

49

Máy laser IPL

Máy

01

50

Máy laser Nd:YAG -KTP

Máy

02

51

Máy laser vi điểm (fractional...)

Máy

01

52

Máy laser màu (Pulssed Dye Laser)

Máy

01

53

Máy laser He-Ne

Máy

02

54

Máv laser Ruby

Máy

01

55

Máy laser CO2

Máy

02

56

Máy Laser điều trị các loại

Máy

03

57

Máy cắt đốt điện

Máy

01

58

Máy Intracel (xóa nhăn)

Máy

01

59

Máy RF

Máy

01

60

Máy Acthyderm

Máy

02

61

Máy Mesoderm

Máy

04

62

Máy nhuộm tiêu bản

Máy

02

63

Máy phân tích huyết học

Máy

01

64

Máy thở các loại

Máy

02

65

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

08

66

Nồi hấp dụng cụ ≥20 lít

Cái

03

67

Nồi hấp ướt >50lít

Cái

02

68

Nồi cách thủy

Cái

02

69

Tủ ấm

Cái

05

70

Tủ hút hơi khí độc

Cái

03

71

Tủ lạnh chuyên dụng

Cái

03

72

Tủ nuôi cấy có CO2

Cái

02

73

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

02

74

Tủ sấy điện các loại

Cái

10

75

Tủ đông sâu

Cái

02

76

Cáng bệnh nhân có xe đẩy nâng hạ được

Cái

07

77

Cân kỹ thuật

Cái

16

78

Đèn đọc phim X-quang

Cái

05

79

Micropipet cỡ (100 µl- 1 ml -50ml-100ml)

Bộ

03

80

Xe đẩy bệnh nhân

Cái

02

VII

TRẠM CHUYÊN KHOA LAO

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

1.1

y X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

01

1.2

Máy X-quang di động

Máy

02

2

Siêu âm

 

 

2.1

Máy siêu âm tổng quát

Máy

01

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

02

4

Máy điện tim

Máy

01

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bộ tiểu phẫu

Bộ

02

2

Dàn Real time PCR

Hệ thống

01

3

Đèn đọc phim X-quang

Cái

01

4

Giường cấp cứu

Cái

01

5

Hốt vô trùng

Cái

01

6

Kính hiển vi

Cái

04

7

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

01

8

Máy ly tâm

Máy

01

9

Máy phân tích nước tiểu

Máy

01

10

Máy rửa phim tự động

Máy

01

11

Máy đọc kháng sinh đồ tự động

Máy

01

12

Máy phân tích huyết học

Máy

01

13

Máy siêu âm trắng đen

Máy

01

14

Máy siêu âm xách tay

Máy

01

15

Máy Gene Xpert loại 4 cửa

Máy

01

16

Tủ An toàn sinh học cấp I

Cái

01

17

Tủ An toàn sinh học cấp II

Cái

01

18

Tủ ấm

Cái

01

19

Tủ nuôi cấy CO2

Cái

01

20

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

01

VIII

TRẠM CHUYÊN KHOA TÂM THẦN

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Máy điện não

Máy

02

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

2

Máy đo lưu huyết não

Máy

01

IX

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

1.1

Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

01

2

Siêu âm

 

 

1.2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

01

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

02

4

Máy điện tim

Máy

02

5

Máy điện não

Máy

01

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Áo + Yếm chì

Bộ

04

2

Bàn khám sản khoa

Cái

01

3

Bộ dụng cụ đo nhãn áp (Nhãn áp kế mắt)

Bộ

01

4

Bộ khám ngũ quan

Bộ

01

5

Bộ dụng cụ khám sản khoa

Bộ

01

6

Bộ khám thần kinh (búa thử phản xạ, âm thoa...)

Bộ

01

7

Bộ phim mẫu các bệnh bụi phổi (ILO-1980 và/ hoặc ILO 2000)

Bộ

01

8

Đèn soi đáy mắt

Cái

01

9

Đèn khám răng

Cái

02

10

Găng tay cao su chì

Cái

02

11

Ghế và thiết bị, dụng cụ khám, chữa răng

Bộ

01

12

Hệ thống nội soi tai mũi họng, kèm dụng cụ

Hệ thống

01

13

Kính hiển vi 02 mắt

Cái

01

14

Máy đo thính lực

Máy

01

15

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

01

16

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

01

17

Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở

Máy

1

18

Máy đo tốc độ lắng máu

Máy

1

19

Máy lắc máu

Máy

01

20

Máy phân tích huyết học

Máy

01

21

Máy xét nghiệm HbA1c

Máy

01

22

Máy phân tích nước tiểu

Máy

04

23

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

01

24

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

01

25

Tủ sấy

Cái

01

X

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Bơm tiêm điện

Cái

10

2

Máy thở

Máy

10

3

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

20

4

Máy truyền dịch

Máy

10

5

Máy phá rung tim

Máy

20

6

Máy điện tim

Máy

20

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bình oxy dung tích 5 lít, có đồng hồ đo áp lực và bộ điều chỉnh lưu lượng; dây dẫn oxy các cỡ người lớn, trẻ em

Bộ

10

2

Máy hút dịch

Máy

10

3

Máy phun khí dung

Máy

10

4

Máy theo dõi nồng độ oxy mao mạch (SpO2) kèm theo đầu dò người lớn và trẻ em dùng nhiều lần

Máy

10

XI

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC-MỸ PHẨM-THỰC PHẨM

 

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bể cách thủy

Cái

03

2

Bể điều nhiệt

Cái

04

3

Bếp đun cách thủy 6 chỗ

Cái

02

4

Bếp đun hồi lưu bình cầu

Cái

01

5

Bộ cất kéo hơi nước

Cái

01

6

Bộ chưng cất cồn

Bộ

02

7