Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr - STC ngày 07 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk, như sau:

TT

Tên tài sản/lĩnh vực/đơn vị

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Thiết bị tường lửa bảo mật ứng dụng (Firewall Aplication)

Bộ

2

 

Những nội dung khác về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này thì được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này; hàng năm tổng hợp và đề nghị việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (XTn 8b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị