Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC 6, CHỈ THỊ SỐ 12/2007/CT-UBND NGÀY 16/8/2007 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Thực hiện Công văn số 08/KTrVB ngày 14/01/2008 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 19/STP-KTVB ngày 14/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Mục 6, Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, cụ thể như sau:

“6. Ban Tổ chức thực hiện an toàn giao thông xã, phường, thị trấn thường xuyên có kế hoạch tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trong đường liên thôn, liên xã theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Ngoài nội dung sửa đổi tại Mục 6, Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Bình Phước, các nội dung khác của Chỉ thị vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu