Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 06 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHỈ THỊ SỐ 03/2010/CT-UBND VÀ CHỈ THỊ SỐ 04/2010/CT-UBND NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 255/TTr-TP ngày 31 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 03/2010/CT- UBND và Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2.2, Mục 2 của Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh, như sau:

“2.2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

a) Tổ chức kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Chấm dứt việc xây dựng nhà giữ vườn trên đất nông nghiệp. Công trình trên đất nông nghiệp phải là loại công trình được quy định theo pháp luật đất đai và chỉ được xây dựng trên đất nông nghiệp khác (hoặc đất phi nông nghiệp khác) theo quy định về cấp phép xây dựng.

Kể từ nay, việc san lấp mặt bằng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phải có phương án xác định rõ loại đất san lấp, cao độ san lấp, loại cây trồng, vật nuôi và phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận Phiếu đăng ký san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp, đảm bảo phù hợp và có hiệu quả đối với loại cây trồng, vật nuôi theo phương án đăng ký, đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2.1, Mục 2 của Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh, như sau:

“2.1. Giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp với Phòng Kinh tế và Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các điểm kinh doanh phế liệu trên địa bàn, như sau:

a) Đối với các điểm kinh doanh phế liệu hoạt động có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn vận động chuyển đổi ngành nghề hoạt động không ảnh hưởng đến môi trường; trường hợp các điểm kinh doanh phế liệu hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành xử lý theo quy định pháp luật;

b) Đối với các điểm kinh doanh phế liệu hoạt động không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương xử lý theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này, vẫn giữ nguyên theo Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND và Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn