Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 29 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 4, MỤC I CHỈ THỊ SỐ 02/2010/CT-UBND NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SÔNG, KÊNH, RẠCH, HỒ CÔNG CỘNG VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8 và thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 tại Báo cáo số 100/BC-TP ngày 29 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4, mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 8 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn quận 8, như sau:

Công an quận 8 không giải quyết cấp hộ khẩu cho các hộ lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất ven sông, kênh, rạch, hồ trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ. Chỉ đạo Công an phường phối hợp Thanh tra Xây dựng quận 8 và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý việc xây dựng bất hợp pháp, lấn chiếm kênh, rạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung