Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM KIỀM CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ GIẢM THIỆT HẠI DO TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tại nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh quy định một số biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tinnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy định một số biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, với nội dung như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 5, Chương II của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh quy định: “ 2. Lực lượng Công an xử lý nghiêm tất cả các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gán máy theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ”

- Nay điều chỉnh, bổ sung lại là: “ 2. Lực lượng Công an xử lý nghiêm tất cả các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gán máy theo Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật; ...”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà