Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Nội vụ, về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Kiên Giang năm 2020;

Xét Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 90/BC-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 cho các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là 2.525 biên chế, trong đó:

1. Biên chế công chức cấp tỉnh: 1.232 biên chế.

2. Biên chế công chức cấp huyện: 1.293 biên chế.

(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười Sáu thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: QH, CP, CTN;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các phòng và chuyên viên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

PHỤ LỤC

GIAO BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 288/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

quan, tổ chức hành chính

Biên chế giao

 

TỔNG

2.525

A

CẤP TỈNH

1.232

1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

1

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

27

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

63

4

Thanh tra tỉnh

40

5

Sở Nội vụ

65

6

Sở Tư pháp

40

7

Sở Tài chính

74

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

63

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

47

11

Sở Khoa học và Công nghệ

28

12

Sở Xây dựng

44

13

Sở Du lịch

27

14

Sở Văn hóa và Thể thao

39

15

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

248

16

Sở Giao thông vận tải

91

17

Sở Thông tin và Truyền thông

25

18

Sở Công Thương

42

19

Sở Y tế

60

20

Sở Giáo dục và Đào tạo

54

21

Sở Ngoại vụ

24

22

Ban Dân tộc

16

23

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

25

24

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

31

25

Ban An toàn giao thông

4

26

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

7

B

CẤP HUYỆN

1.293

1

Thành phố Rạch Giá

98

2

Thành phố Hà Tiên

85

3

Huyện An Biên

85

4

Huyện Vĩnh Thuận

84

5

Huyện Gò Quao

85

6

Huyện U Minh Thượng

85

7

Huyện Tân Hiệp

85

8

Huyện Giồng Riềng

91

9

Huyện An Minh

82

10

Huyện Giang Thành

81

11

Huyện Phú Quốc

108

12

Huyện Châu Thành

85

13

Huyện Hòn Đất

92

14

Huyện Kiên Hải

60

15

Huyện Kiên Lương

87