Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện các nội dung và hoạt động công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Công tác quản lý thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên toàn diện và có trọng tâm; kết hợp giữa quản lý theo lĩnh vực và quản lý theo địa bàn đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định; đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương khác trong quá trình triển khai thực hiện.

- Hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ; thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm tra đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo qua hoạt động kiểm tra và kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền các nội dung liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực trọng tâm liên ngành

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải.

2. Nội dung theo dõi

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung cụ thể theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

3. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải

Căn cứ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải tại Kế hoạch này và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Bộ chủ quản xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về nội dung tương ứng tại cơ quan đơn vị mình.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020

4. Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải

Căn cứ phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của địa phương liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan UBND các huyện, thành phố.

-Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2020.

5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải tại các Sở, ngành, địa phương và đối tượng cụ thể của lĩnh vực trọng tâm liên ngành (thông qua phiếu khảo sát điều tra; phỏng vấn trực tiếp; tọa đàm) trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

6. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Đơn vị được kiểm tra: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2020.

7. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

B. CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM LIÊN NGÀNH

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ kế hoạch của Bộ, ngành quản lý cấp trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế tình hình quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn để lựa chọn lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị; thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Gồm những nội dung sau:

- Thời gian ban hành Kế hoạch: Tháng 02/2020

- Nội dung theo dõi: Theo nội dung tại Điểm 2 Mục A Phần II của Kế hoạch này.

C. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Tiếp tục thi hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 13/05/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra để hướng dẫn,tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các sở ngành, địa phương trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị các Bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan trung ương được quản lý theo hệ thống ngành dọc (Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan...); UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2. Công tác phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

- Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và cấp huyện tiếp tục thực hiện công tác phổ biến; tập huấn, bồi dưỡng Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản liên quan thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

3. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3.1 Ban hành kế hoạch và quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trọng tâm chăn nuôi, thú y và thủy sản; trồng trọt và bảo vệ thực vật của UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2020.

3.2 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số Sở, ban ngành.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2020.

Đối với những đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn kiểm tra thì chọn lĩnh vực trọng tâm thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và gửi kết quả kiểm tra về Sở Tư pháp để tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

4. Tổ chức Hội thảo

- Nội dung Hội thảo:

Các kỹ năng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính; các tình huống xử lý vi phạm hành chính trong thực tiễn thi hành của các đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam.

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan của Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

6. Công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính:

Triển khai, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định, phối hợp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành trên địa bàn tỉnh khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

D. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG”

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” và Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp hoặc chồng chéo mâu thuẫn, thiếu tính khả thi.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường đất, không khí và quản lý chất thải.

- Phối hợp Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các công việc theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật và lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch này. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác trong kế hoạch của UBND cấp huyện để triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

- Bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật và hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

5. Đề nghị phối hợp

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, và các cơ quan đơn vị ngành dọc khác đóng trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm năm 2020 và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Chế độ báo cáo theo quy định của cơ quan Trung ương

Thực hiện chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cụ thể:

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Định kỳ 6 tháng và hàng năm.

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Định kỳ hàng năm.

Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ, ngành Trung ương để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Chế độ báo cáo theo quy định của UBND tỉnh

Thực hiện công tác báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ theo quy định của UBND tỉnh về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Giao Sở Tư pháp tổng hợp tình hình công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn tỉnh (Kể cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) báo cáo UBND tỉnh.

3. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành dân sự tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thời gian quy định.

Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh; Kho bạc NN tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh; Cục QLTT tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Chi Cục hải quan;
- UBND các huyện, TP. Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên