Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22a/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các lĩnh vực có nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thi hành; chỉ đạo chấn chỉnh những sai sót, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, chú trọng công tác kiểm tra, khảo sát tình hình tuân thủ pháp luật, các điều kiện đảm bảo để cơ quan Nhà nước thi hành pháp luật.

- Xác định công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện đối với từng đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực, phạm vi theo dõi

- Lĩnh vực theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

2. Cách thức thực hiện

2.1. Về nội dung theo dõi: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Điều 1, 2, 3, 4, 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

2.2. Về hình thức theo dõi: Thực hiện theo quy định tại Điều 11, 12, 13, 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Điều 7, 8, 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2.3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 02 năm 2020.

2.4. Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Khoản 1 Mục này; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra, khảo sát liên ngành để kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số ngành, địa phương.

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Khoản 1, Mục II Kế hoạch này.

1.3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Khoản 1, Mục II Kế hoạch này hoặc lĩnh vực có nhiều vướng mắc, bất cập ở địa phương để tổ chức thực hiện.

1.4. Các sở, ngành tỉnh

Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý để tổ chức thực hiện.

2. Chế độ thông tin báo cáo

2.1. Nội dung báo cáo:

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

2.2. Thời gian gửi báo cáo

Báo cáo của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 11 năm 2020 (gửi kèm file báo cáo về địa chỉ hộp thư điện tử stp.dongthap@gmail.com).

3. Kinh phí thực hiện

Sử dụng kinh phí trong dự toán chi ngân sách năm 2020 của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Sở, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TCD-NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương