Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THTHPL) trên địa bàn tỉnh năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá đầy đủ, khách quan thực trạng thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện công tác theo dõi THTHPL.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi THTHPL được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi THTHPL; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi THTHPL.

- Công tác theo dõi THTHPL cần được thực hiện khách quan, công khai, thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch; Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia, phối hợp của các tổ chức chính trị, tổ chức khác có liên quan và cá nhân trong công tác theo dõi THTHPL.

II. NỘI DUNG

A. Triển khai công tác theo dõi THTHPL

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi THTHPL

- Phân công thực hiện: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2020.

2. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THTHPL

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2020.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi THTHPL

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2020.

B. Theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh

1. Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

a) Phạm vi lĩnh vực theo dõi

- THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm được xác định theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Tư pháp năm 2020.

- THTHPL về phòng, chống tệ nạn xã hội trong học đường.

* Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động lựa chọn và tổ chức theo dõi, đánh giá theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và Kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

b) Phân công nhiệm vụ

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

2. Hoạt động theo dõi THTHPL

a) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi THTHPL

- Nội dung:

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử;

+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc Văn bản kiến nghị xử lý thông tin về THTHPL.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố thu thập thông tin về THTHPL đối với các lĩnh vực nêu trên.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

b) Kiểm tra liên ngành THTHPL

- Nội dung:

Kiểm tra THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Tư pháp năm 2020.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

c) Điều tra, khảo sát THTHPL

- Nội dung:

+ THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm được xác định theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Tư pháp năm 2020;

+ THTHPL về phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường.

- Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý kết quả điều tra, khảo sát.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện theo dõi THTHPL; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về theo dõi THTHPL; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Kế hoạch làm việc của Đoàn Kiểm tra liên ngành, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch điều tra; mẫu Phiếu điều tra, khảo sát và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát theo mẫu phiếu.

2. Các Sở, ban, ngành

- Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi THTHPL của Bộ, Ngành quản lý và Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi THTHPL năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình; trong đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động theo dõi THTHPL đối với lĩnh vực trọng tâm nêu tại điểm a khoản 1 phần B mục II của Kế hoạch này khi có yêu cầu.

- Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi THTHPL.

3. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi THTHPL năm 2020 của địa phương.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi THTHPL theo quy định tại Kế hoạch này.

- Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi THTHPL.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh.

5. Báo cáo công tác theo dõi THTHPL

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm lập báo cáo theo dõi THTHPL năm 2020 gửi về Sở Tư pháp (trước ngày 13/12/2020) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung Báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi THTHPL.

6. Kinh phí theo dõi THTHPL

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi TTHPL được đảm bảo theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, Các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 70b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh