Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thống nhất, đồng bộ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, để chỉ đạo thi hành nghiêm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi những quy định pháp luật không khả thi, không phù hợp hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

2. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ, xác định cụ thể công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng đầu năm 2020.

3. Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III hoặc đột xuất.

4. Báo cáo thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nội dung, hình thức báo cáo: Theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT- BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương