Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người làm công tác XLVPHC nói riêng; Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên toàn tỉnh.

- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về XLVPHC của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về lĩnh vực XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

- Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng như bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về XLVPHC được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ một cách hiệu quả, bảo đảm về mặt thời gian.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2020 tại địa phương

- Nội dung: Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2020 thuộc địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

- Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

- Nội dung: Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC, thông qua đó kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2020.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan.

3. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về XLVPHC

- Nội dung: Phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật XLVPHC.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2020.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì (hoặc phối hợp) với các cơ quan chủ quản của cá nhân, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

4. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Nội dung: Kiểm tra việc thi hành pháp luật XLVPHC được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và khoản 28 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện:

+ Đối với kiểm tra định kỳ do Sở Tư pháp tham mưu thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2020;

+ Đối với kiểm tra định kỳ do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện: Xong trước ngày 31/12/2020;

+ Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành trong các lĩnh vực khác do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Thực hiện trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Sở Tư pháp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Đoàn kiểm tra liên ngành về việc thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền các đơn vị: Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Đoàn kiểm tra liên ngành về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Ủy ban nhân dân các huyện: Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn; Các Đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật XLVPHC trong các lĩnh vực khác theo quy định;

+ Trên cơ sở thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra một hoặc một số lĩnh vực tại địa phương;

+ Các Sở, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

5. Công tác thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Tổ chức thanh tra theo kiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về XLVPHC có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Khi có kiến nghị, trong năm 2020.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

6. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và khoản 31, khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

7. Công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về XLVPHC

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ, quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC, khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành

- Thực hiện triệt để công tác thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các cơ quan chủ quản của những cá nhân, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC chính trong phạm vi ngành mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn.

- Chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch này.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi địa phương mình; Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí đảm bảo việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh
- Lưu: VT, NC (BTh, 70b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh