Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 17/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên

quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có thẩm quyền xử phạt trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , Nghị định số 97/2017/NĐ-CP một cách thường xuyên, toàn diện và có hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Phổ biến pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Phổ biến pháp luật xử lý vi phạm hành chính thông qua nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng…)

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b) Tập huấn chuyên sâu một số kỹ năng trong công tác xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

c) Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Tham mưu UBND tỉnh xử lý các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

- Cơ quan dự kiến kiểm tra: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Vĩnh Thạnh, UBND thị xã An Nhơn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020.

5. Thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

(Trong trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

6. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng và năm theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch này.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch này.

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị đạt chất lượng và hiệu quả.

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp hướng dẫn hoặc kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 được sử dụng trong kinh phí nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị và nguồn ngân sách của các địa phương.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, giải quyết./.