Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính need_replace_back; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về XLVPHC, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật về XLVPHC; kịp thời chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC hoặc kiến nghị các biện pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2013/NĐ-CP; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định;

- Phân định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

a) Xây dựng Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

b) Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp) Để kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật XLVPHC

a) Công tác phổ biến pháp luật

Tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật Xử lý vi phạm hành chính need_replace_back và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về XLVPHC.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

b) Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ

Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho công chức, viên chức, các chức danh có thẩm quyền xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ XLVPHC theo lĩnh vực của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, phụ trách.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Công tác kiểm tra

- Kiểm tra liên ngành: Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan và các huyện Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng định.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kiểm tra theo định kỳ, chuyên đề, địa bàn: Kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương mình.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

b) Công tác thanh tra:

Thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại các đơn vị, địa bàn khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

4. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về XLVPHC

Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và Thông tư số 16/2018/TT- BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (gửi đến Sở Tư pháp); Sở Tư pháp xây dựng báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC.

- Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định tại kế hoạch này.

- Chủ động tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi quản lý.

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng, hàng năm và đột xuất theo đúng quy định.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện

Kinh phí thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo quy định của Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC; Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) Để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-BTP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng