Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/KH-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (gọi chung là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người có thẩm quyền XLVPHC; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác triển khai thực thi pháp luật về XLVPHC. Đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về XLVPHC; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước kiện toàn cơ sở vật chất, nhân sự bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện pháp luật về XLVPHC phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và chủ động báo cáo những vướng mắc, bất cập liên quan đến lĩnh vực được giao về cơ quan có thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến pháp luật về XLVPHC

- Tiếp tục phổ biến các quy định của pháp luật về XLVPHC, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; trong đó cần đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC mới được ban hành, tập trung tuyên truyền các quy định về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, môi trường, khai thác thủy sản, khoáng sản.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tham gia phối hợp trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về XLVPHC.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng XLVPHC chuyên sâu cho cơ quan, người có thẩm quyền XLVPHC thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Căn cứ vào nội dung chuyên đề triển khai, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2020.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn nhân lực để triển khai việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc bố trí kinh phí, nhân sự, công cụ, phương tiện; bảo quản, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đúng quy định; bảo đảm nguồn lực để thực hiện có hiệu quả quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tổ chức xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật về XLVPHC; đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong quá trình thi hành pháp luật về XLVPHC, nếu phát hiện các quy định pháp luật không khả thi, chồng chéo, mâu thuẫn thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo gửi Sở Tư pháp để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

5. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra công tác XLVPHC lĩnh vực xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

Đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại các đơn vị trực thuộc.

6. Thực hiện các nội dung khác theo quy định pháp luật XLVPHC

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, bảo đảm thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp; đồng thời thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC, nhất là đối với việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính chuyển lên cấp trên, vụ việc có nội dung phức tạp và các quyết định XLVPHC đã có hiệu lực thi hành.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác XLVPHC đột xuất hoặc định kỳ đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả các nội dung được giao theo Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương và gửi kế hoạch về UBND tỉnh đồng thời gửi Sở Tư pháp trước ngày 14 tháng 02 năm 2020 để theo dõi.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Bộ Tư pháp.

3. Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu phản ánh ngay về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp-ĐT: 0275.3575203) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL (báo cáo);
- Cục Công tác Phía Nam - BTP (báo cáo);
- CT, các PCT. UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố (thực hiện);
- Phòng: NC, TH;
- Cổng TTTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng