Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 184/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vi phạm hành chính.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

3. Xác định trách nhiệm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể; tham mưu kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

- Đơn vị thực hiện: Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Cơ quan tiếp nhận: Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm;

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

2. Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về pháp luật xử lý vi phạm hành chính:

a) Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về pháp luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, địa phương mình.

b) Tổ chức phổ biến về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục để tuyên truyền về Xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả;

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

b) Kiểm tra đột xuất những trường hợp áp dụng pháp luật Xử lý vi phạm hành chính có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và UBND huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất của các Sở ngành, địa phương hoặc khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp:

- Trước ngày 06 tháng 7 đối với báo cáo 06 tháng;

- Trước ngày 05 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

b) Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm; đối với báo cáo hàng năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn nội dung báo cáo của các đơn vị trước kỳ báo cáo.

c) Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp:

- Trưc ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 06 tháng;

- Trưc ngày 20 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể triển khai tại cơ quan, đơn vị mình và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/02/2020 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch này các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL (BTP); báo cáo
- Cục Công tác phía Nam (BTP); báo cáo
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, TCDNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh