Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/KH-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi tt là Luật). Ngày 26/01/2021 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 126/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật. Để việc triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh và tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả, giữa các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành ph, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, phương pháp, thời hạn hoàn thành, kết quả, phân công trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng lộ trình cụ thể triển khai thi hành Luật, bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Luật được triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến

a) Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật, phổ biến, nội dung của Luật cho các thành phần có liên quan thuộc các Sở, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã và các cơ quan, tchức có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021.

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

Đăng tải các nội dung của Luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và các Sở, ngành cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An. Phát hành các sBản tin Pháp luật và Đời sống chuyên đề về triển khai thi hành và các nội dung của Luật; in tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định của Luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành cấp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

2. Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hp vi Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Tiếp tục rà soát, theo dõi, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Nội dung thực hiện: Rà soát, phát hiện và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; đánh giá nguyên nhân, kiến nghị hình thức xử lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các sờ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021, 2022 và các năm tiếp theo.

4. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kim tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt, áp dụng pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhim thc hin

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật tại Sở, ngành, địa phương mình, chủ động, tích cực triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí phi hợp với Sở Tư pháp đăng tải nội dung của Luật; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm tuyên truyền giới thiệu các nội dung của Luật đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

2. Kinh phí thực hiện: Các nội dung triển khai trong Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy, HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh