Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn. Kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Việc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải đầy đủ, nghiêm túc và đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả giữa cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Kịp thời phối hợp thực hiện tốt hoạt động phổ biến pháp luật, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo ngành, lĩnh vực và địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nội dung thực hiện: Nghiên cứu, rà soát nhằm phát hiện những bất hợp lý trong các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có chức năng xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, cả năm.

2. Tập huấn, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

- Sở Tư pháp chủ trì: Biên soạn tài liệu, phổ biến, bồi dưỡng, tổ chức lớp tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tổ chức phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hình thức thực hiện: Hội nghị, tập huấn, tọa đàm.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Lĩnh vực kiểm tra

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Nội dung kiểm tra

- Tình hình triển khai văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tình hình ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (quyết định xử phạt và các quyết định trong xử lý vi phạm hành chính).

- Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính.

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

c) Phương thức, đối tượng kiểm tra

- Phương thức kiểm tra: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là lãnh đạo các cơ quan gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

- Đối tượng kiểm tra

+ Đối với cơ quan cấp tỉnh: Dự kiến kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.

+ Đối với địa phương: Dự kiến kiểm tra tại Ủy ban nhân dân các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành, U Minh Thượng hoặc một số địa phương khác (nếu thấy cần thiết).

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng và năm.

- Thời hạn gửi báo cáo của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Báo cáo 6 tháng gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 7 năm 2020 (mốc thời gian lấy số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020);

+ Báo cáo năm 2020 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 01 năm 2021 (mốc thi gian lấy số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 của năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 2020 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 đối với báo cáo năm.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan địa phương gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b) Sở Tư pháp

- Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính khi Bộ Tư pháp triển khai thực hiện (theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp).

c) Sở Nội vụ: Phối hợp trong việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, bổ sung biên chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

d) Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về kinh phí và điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thẩm định dự toán kinh phí bố trí cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; bố trí kinh phí thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

đ) Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến và cung cấp ý kiến phản ánh dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện kế hoạch được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, ntttrang.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng