Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CHUYÊN ĐỀ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020; Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đánh giá tình hình, thực trạng thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành và đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải được thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp có liên quan trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề

- Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Bảo vệ môi trường.

- Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải, trong đó, tập trung vào vấn đề quản lý chất thải (rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp, rác thải y tế) trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ quan tiến hành, cơ quan phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Cơ quan chủ trì:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải đối với UBND cấp huyện; các tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc phân cấp quản lý.

- UBND cấp huyện: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải đối với UBND cấp xã; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc phân cấp quản lý.

b) Cơ quan phối hợp:

Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

3. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

a) Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề:

Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.

Các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở, ngành, địa phương mình, tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật và góp phần hoàn thiện pháp luật.

Thời gian ban hành kế hoạch: chậm nhất là 30/3/2020.

Thời gian thực hiện kế hoạch: Năm 2020.

b) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận thông qua: phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải; kết quả hoạt động của hoạt động điều tra, khảo sát.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý thông tin theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh.

c) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường do địa phương ban hành để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2020.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND, Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp hoặc ban hành văn bản mới thay thế; sửa đổi, bổ sung, công bố, công khai thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

d) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở có liên quan, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện Kế hoạch khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian ban hành Kế hoạch: Quý 2 năm 2020.

- Thời gian tổ chức khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát: Quý 3 năm 2020.

đ) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

e) Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường:

- UBND cấp huyện báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở có liên quan xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 gửi cấp Trung ương theo quy định.

- Mốc lấy số liệu báo cáo và thời gian báo cáo: Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Biểu mẫu và đề cương báo cáo: Theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

g) Trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường đề nghị các đơn vị theo dõi, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật, đề ra hoặc kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này

- Thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật quy định tại Khoản 3, mục II Kế hoạch này.

- Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và có các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

2. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh:

- Tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của sở, ngành mình.

- Bố trí cán bộ, kinh phí, điều kiện đảm bảo cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

- Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề trên địa bàn tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện thực hiện và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này;

- Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo khoản 3 mục II của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề trên địa bàn tỉnh về Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. UBND cấp huyện có trách nhiệm

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải ở địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề của địa phương, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

IV. VỀ KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước, quy định của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc cơ quan, đơn vị trao đổi, phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các ngành báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Bộ TN&MT (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPĐĐBQH, HĐND&UBND: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NCPC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa