Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 403/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (viết tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Viết tắt là Thông tư số 14/2014/TT-BTP); Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp.

2. Xem xét, đánh giá đúng thực trạng thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, bất cập chồng chéo trong các quy định của pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

II. Yêu cầu

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Xác định rõ nội dung, cách thức, thời gian thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (viết tắt là THPL). Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân khác trong công tác theo dõi tình hình THPL.

3. Việc theo dõi tình hình THPL phải được thực hiện thường xuyên; kết hợp công tác theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm với theo dõi tình hình THPL theo lĩnh vực, địa bàn được phân công của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

B. NỘI DUNG

I. Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý. Trong đó tập trung những vấn đề nổi cộm, bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quản lý.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2020.

2. Phổ biến quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 14/2014/TT-BTP; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xác định theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm; các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác này.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

II. Lĩnh vực, nội dung, hình thức theo dõi tình hình THPL

1. Lĩnh vực theo dõi tình hình THPL

a) Lĩnh vực trọng tâm: Theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

b) Lĩnh vực khác: Đối với các lĩnh vực còn lại (không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình THPL năm 2020 nêu tại Kế hoạch này) các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức theo dõi tình hình THPL đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

2. Nội dung theo dõi tình hình THPL

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện theo dõi tình hình THPL đối với lĩnh vực thuộc phạm quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung sau:

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản;

- Tính khả thi của văn bản.

b) Tình hình đảm bảo các điều kiện cho công tác THPL, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho THPL;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác THPL.

c) Tình hình tuân thủ pháp luật, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong THPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn, áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, công dân.

3. Các hoạt động (hình thức) theo dõi tình hình THPL

3.1. Đối với lĩnh vực trọng tâm

a) Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Sản phẩm đầu ra: Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

b) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình THPL về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

- Tiếp nhận thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài Nguyên Môi trường, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

c) Kiểm tra liên ngành tình hình THPL về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm nêu tại Điểm a Khoản 1 Mục II phần B của Kế hoạch này, trong đó gắn hoạt động kiểm tra tình hình THPL với kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

d) Điều tra, khảo sát về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm thông qua các hình thức phù hợp như: phát phiếu khảo sát, tọa đàm và các hình thức phù hợp khác.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

đ) Trên cơ sở kết quả phân tích, xử lý thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát trong lĩnh vực trọng tâm, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả theo dõi tình hình THPL về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

3.2. Đối với lĩnh vực khác

Trên cơ sở Kế hoạch và yêu cầu theo dõi tình hình THPL của cơ quan, địa bàn quản lý, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức theo dõi tình hình THPL ở cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Kế hoạch này;

b) Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này;

c) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tình hình THPL trên địa bàn tỉnh năm 2020 trình UBND tỉnh ban hành.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình THPL năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình; trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị; việc ban hành kế hoạch hoàn thành trong quý I/2020 (gửi Sở Tư pháp để theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh).

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung tại Kế hoạch này;

c) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình THPL của cơ quan, đơn vị, địa phương;

d) Thực hiện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Đối với lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tự theo dõi và báo cáo kết quả tự kiểm tra khi có yêu cầu;

- Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình THPL của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020 thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. (Nội dung này Sở Tư pháp sẽ có công văn đôn đốc cụ thể tới các đơn vị theo quy định chung của Chính phủ và Bộ Tư pháp).

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức thành viên thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh.

4. Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình THPL

a) Kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình THPL sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí kinh phí đảm bảo điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Bản ĐT
- CT, các PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Bản ĐT
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; Bản ĐT
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bản ĐT
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh; Bản ĐT
- UBND các huyện, thành phố; Bản ĐT
- Trung tâm thông tin tỉnh; Bản ĐT
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh